હ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 356, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 356
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હબ્સના શ્રેષ્ઠ 1 ગર્લ
હાદ્વિથા અનંત; ભગવાનની ભેટ 1 ગર્લ
હૈથ દરેક માટે સારું ઇચ્છનાર; પ્રેમાળ 1 ગર્લ
Hamsadhvani (હંસધ્વનિ) Name of a Raga 1 ગર્લ
હંસિની જે સ્વાન સવારી કરે છે; દેવી સરસ્વતી 1 ગર્લ
હમ્સીની    જે હંસ પર સવારી કરે છે; દેવી સરસ્વતી 1 ગર્લ
હનીમા એક તરંગ 1 ગર્લ
હંસવી હંસ 1 ગર્લ
હર્ષા આનંદ 1 ગર્લ
હરીચંદના ભગવાન વિષ્ણુ; એક પ્રકારનું પીળું ચંદન; સ્વર્ગનાં પાંચ વૃક્ષોમાંથી એક અને બીજા ચારને પરિજાત, મંદાર, સંતન અને કલ્પ કહેવામાં આવે છે; કેસર;ચાંદની; કમળના રેસા 1 ગર્લ
હરીશ ખેડૂત; સિંહણ; સુખ 1 ગર્લ
હરિતિ લીલા; એક દેવીનું નામ 1 ગર્લ
હર્લીના બધા સમય ભગવાન વિશે વિચારવું 1 ગર્લ
હર્મીન સજ્જન; સંપ 1 ગર્લ
હર્પિતા સમર્પિત 1 ગર્લ
હર્ષાશ્રી ખુશી 1 ગર્લ
હશ્રી આનંદિત 1 ગર્લ
હસી હાસ્ય કરવું 1 ગર્લ
હાસરી દેવી લક્ષ્મી; હંમેશા ખુશ રહેનાર; આનંદિત 1 ગર્લ
હવિના સુરક્ષા 1 ગર્લ
હયાતી મહત્વપૂર્ણ 1 ગર્લ
હિમાંશી બરફનો ભાગ (દેવી પાર્વતી) 1 ગર્લ
હીરા હીરો; ભગવાનની રાણી 1 ગર્લ
હેલસા 1 ગર્લ
હેમા શ્રી સોનેરી શરીર ધરાવનાર 1 ગર્લ
હેમપ્રભા સુવર્ણ પ્રકાશ 1 ગર્લ
હેમાંશ્રી, હેમાંસરી, હેમાંશ્રી સોનેરી શરીર ધરાવનાર 1 ગર્લ
હેમાંશ્રી, હેમાંસરી, હેમાંશ્રી સોનેરી શરીર ધરાવનાર 1 ગર્લ
હેમાવની સુવર્ણ શબ્દો 1 ગર્લ
હેમકાંતા સુવર્ણ યુવતી 1 ગર્લ
હેના મહેંદી; સુગંધ 1 ગર્લ
હેન્સી નિર્દોષતા 1 ગર્લ
હેતવી પ્રેમ 1 ગર્લ
હિડિંબા રાક્ષસીનું નામ 1 ગર્લ
હિમવર્ષા હિમવર્ષા 1 ગર્લ
હિમાવતી દેવી લક્ષ્મી; સ્વર્ણ ધરાવતું; સુવર્ણદેવી પાર્વતી 1 ગર્લ
હિરનમા સોનાથી બનેલું; સ્વર્ણ 1 ગર્લ
હિતા દરેક માટે સારું ઇચ્છનાર; પ્રેમાળ 1 ગર્લ
હિતી પ્રેમ અને કાળજી 1 ગર્લ
હોમા પવિત્ર અગ્નિ દ્વારા ઉત્પાદિત 1 ગર્લ
હૃદ્યા હૃદય 1 ગર્લ
હૃષિતા આનંદિત કરવું 1 ગર્લ
હૃતિ ખુશી 1 ગર્લ
હિન્દવી દેવી દુર્ગા 1 ગર્લ
હન્સુજા દેવી લક્ષ્મી; હંસ 2 ગર્લ
હેમજા પાર્વતીના ભગવાન 2 ગર્લ
હીતા જે દરેકનું સારું ઇચ્છે છે; પ્રેમાળ 2 ગર્લ
હ્ય્મા દેવી પાર્વતી; બરફનો; સુવર્ણ; પાર્વતી અને ગંગાના નામ 2 ગર્લ
હાદવીકા 3 ગર્લ
હૈમવતી દેવી પાર્વતી, ભગવાન શિવના પત્નિ 3 ગર્લ
Hamsadeepika (હઁસદીપિકા) Name of a Raga 3 ગર્લ
હંસનન્દી પરમ સુખ 3 ગર્લ
હંસવેની દેવી સરસ્વતીનું બીજું નામ 3 ગર્લ
હન્વિકા દેવી લક્ષ્મી / સરસ્વતી; સોનું; એક મોર; પ્રકાશ 3 ગર્લ
હરિગંગા ભગવાન વિષ્ણુની ગંગા 3 ગર્લ
હરિકા ભગવાન વેંકટેશ્વર સાથે સંકળાયેલ છે; દેવી પાર્વતી 3 ગર્લ
હરિમંતી હેમંત ઋતુમાં જન્મેલુ 3 ગર્લ
હરિતા લીલા; સ્વર્ણ 3 ગર્લ
હરમ્યા મહેલ 3 ગર્લ
હર્ષિકા સુખ; હસવું 3 ગર્લ
હર્ષિતા સુખી; આનંદથી ભરેલો; ખુશખુશાલ 3 ગર્લ
હાશિકા હસતાં; સુસામાજિક; રમૂજી; આનંદિત 3 ગર્લ
હસિતા ખુશ અથવા હાસ્યથી ભરેલા; હંમેશા હસતાં 3 ગર્લ
હસ્તી મહાન 3 ગર્લ
હતિશા ઇચ્છા વિહીન 3 ગર્લ
હવ્યા વિનંતી કરી શકાય છે તેવું 3 ગર્લ
હાયમાં વન 3 ગર્લ
હેમાગ્નિ દેવી પાર્વતી; સુવર્ણ શરીર 3 ગર્લ
હેમાલી બરફ; બરફ જેવા ઠંડા; સોનેરી ત્વચા 3 ગર્લ
હેમાઁગી સોનેરી શરીરવાળી યુવતી 3 ગર્લ
હેન્ની ગૃહ શાસક 3 ગર્લ
હેતની મજબૂત 3 ગર્લ
હેતાંશી અમાન્દા; પ્રેમનો એક ભાગ 3 ગર્લ
હેતૈસિની આનંદ માટે 3 ગર્લ
હિમવર્ષિકા 3 ગર્લ
હિમાય દેવી 3 ગર્લ
હિન્દવી હિન્દુ 3 ગર્લ
Hiral (હિરલ) Lustrous 3 ગર્લ
હિતાર્થી પ્રેમ; સારો વિચાર 3 ગર્લ
હોંનેશા શ્રીમંત વ્યક્તિ 3 ગર્લ
હૃથિકા આનંદ; એક સત્ય; ઉદાર; એક નાની વહેતી નદી અથવા પ્રવાહ; સત્યવાદી 3 ગર્લ
હુંમિશા દેવી સરસ્વતી; બુદ્ધિશાળી 3 ગર્લ
હાન્વિકા બગીચIમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી કાતર; મધ 4 ગર્લ
હારિકા ભગવાન વેંકટેશ્વર સાથે સંકળાયેલ છે; દેવી પાર્વતી 4 ગર્લ
હાસિથા 4 ગર્લ
હૈમી સ્વર્ણ 4 ગર્લ
હમીનગની 4 ગર્લ
Hamsabrahmari (હંસબ્રહ્મારી) Name of a Raga 4 ગર્લ
હનુશીલા 4 ગર્લ
Haridarpa (હરીદર્પા) Name of a Raga 4 ગર્લ
Haridasapriya (હરિદાસપ્રિયા) Name of a Raga 4 ગર્લ
હરિજાતા સ્વરછ કેશ ધરાવતું 4 ગર્લ
હરિણ્ય લક્ષ્મી 4 ગર્લ
હરીવલ્લભ ભગવાન હરિના પત્નિ, દેવી લક્ષ્મી 4 ગર્લ
હર્ષાલી આનંદ 4 ગર્લ
હર્ષિદા, હર્ષીધા ખુશ 4 ગર્લ
હર્ષિકા સુખ; હસવું 4 ગર્લ
હર્ષિતા સુખી; આનંદથી ભરેલો; ખુશખુશાલ 4 ગર્લ
હર્થીકા આશીર્વાદ; સારું 4 ગર્લ
હરુશા ખુશ 4 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 356