ડ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ડ' થી શરૂ થતા 15, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 15 of 15
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
દર્શી આશીર્વાદ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ચંદ્ર પ્રકાશ 6 બોય-ગર્લ
દીપલ પ્રકાશ; આકર્ષણ પૂર્ણ કન્યા 7 બોય-ગર્લ
દીપૂ જ્યોત; પ્રકાશ; તેજસ્વી 6 બોય-ગર્લ
દેવક દૈવી 7 બોય-ગર્લ
દેવલા દેવતાઓનો સમર્પિત; સંગીતનો ધર્મગુણોપ 9 બોય-ગર્લ
દેવર્ષિ એક ભગવાન જેમકે સંત; દેવર્ષિનો ઉપયોગ નારદમુનિ માટે છે કારણ કે તે બ્રહ્માના પુત્ર છે અને ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન અને દેવી લક્ષ્મીના સંત હતા. 6 બોય-ગર્લ
દેવર્ષિ ભગવાન જેવા સંત, દેવર્ષિનો ઉપયોગ નારદ મુનિ માટે થતો કારણ કે તે બ્રહ્માનો પુત્ર હતો અને ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનનો સંત હતો; દેવી લક્ષ્મી 6 બોય-ગર્લ
દેવ્યા દૈવી શક્તિ 3 બોય-ગર્લ
ધાની શ્રીમંત; સંપત્તિનો સ્વામી 9 બોય-ગર્લ
ધનશ્રી દેવી લક્ષ્મી; સંપત્તિ અને લક્ષ્મી જોડાયેલી; એક રાગિનીનું નામ 1 બોય-ગર્લ
ધૃતિ હિંમત; મનોબળ; સ્થિરતા; આદેશ; આનંદ; નિશ્ચય; ધીરજ; સદ્ગુણ 5 બોય-ગર્લ
Dhyana (ધ્યાના) Meditation 8 બોય-ગર્લ
ધ્યાની જે ચિંતન કરે છે 7 બોય-ગર્લ
દીજુલ નિર્દોષ 2 બોય-ગર્લ
દ્રીશા પર્વત દેવ 5 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 15 of 15