ઊ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઊ' થી શરૂ થતા 2, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 2 of 2
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઊજમ ઉત્સાહ 9 બોય
ઊર્જિત મહાન શક્તિ ધરાવે છે; શક્તિશાળી; સુંદર; મહાન; ખૂબ જ ઉત્તમ 6 બોય
Showing 1 - 2 of 2