પ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 20, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 20 of 20
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પદ્મા દેવી લક્ષ્મી કમળ; કમળ રંગીન; એક હજાર બીલીયન 8 બોય-ગર્લ
પહલ પાસું; શરૂઆત; એક પહેલ 2 બોય-ગર્લ
પન્ના પૃષ્ઠ 1 બોય-ગર્લ
પર્શ પવિત્ર; શુદ્ધ કે પવિત્ર અથવા ધર્મનિષ્ઠ અથવા પરમ પવિત્ર અથવા ફારસી 9 બોય-ગર્લ
પાવકી ભગવાન મુરુગનનું નામ; દેવી સરસ્વતી (શિક્ષણની દેવી); શુદ્ધિકરણ; આગ 6 બોય-ગર્લ
પવિ શુદ્ધ 3 બોય-ગર્લ
પવની મધ; ભગવાન હનુમાન; સાચું; પવિત્ર 8 બોય-ગર્લ
પેહેલ પ્રારંભ; પહેલ 1 બોય-ગર્લ
પૂનમ, પૂનમ સંપૂર્ણ ચંદ્ર 11 બોય-ગર્લ
પ્રજ્ઞા ભગવાન વિષ્ણુ; ગૌરવ; બુદ્ધિ 6 બોય-ગર્લ
પ્રચેતા ભગવાન વરુણ; સમજદાર 9 બોય-ગર્લ
પ્રદીત્યા શિક્ષણનો પ્રકાશ; પ્રથમ આદિત્ય (પ્રથમ સૂર્ય) 4 બોય-ગર્લ
પ્રફુલ્લા સુખદ; ખુશખુશાલ 6 બોય-ગર્લ
પ્રજ્ઞા ભગવાન વિષ્ણુ; ગૌરવ; બુદ્ધિ 6 બોય-ગર્લ
પ્રાશા ઇચ્છા; પ્રેમ ની નિશાની 9 બોય-ગર્લ
પ્રિયદત્ત ધરતી 9 બોય-ગર્લ
પ્રિયાન દેવી લક્ષ્મી; પ્રેમાળ 11 બોય-ગર્લ
પૃથ્વી ધરતી 6 બોય-ગર્લ
પુન્યા સારા કામ; દેવી જે સારા કાર્યોની પ્રશંસા કરે છે; સદ્ગુણ; શુદ્ધતા; તુલસી અથવા પવિત્ર તુલસી; પવિત્ર; શુભ; શુધ્ધ;; લાયક 5 બોય-ગર્લ
પુણ્ય -શ્લોક ભગવાનની પ્રશંસા જે યોગ્યતા પ્રદાન કરે છે 7 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 20 of 20