લ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'લ' થી શરૂ થતા 11, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 11 of 11
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
લહર મોજું; સપાટી; લહેર; ધૂન 22 બોય-ગર્લ
લક્ષ્ય ધ્યેય; લક્ષ્ય; લક્ષ્યસ્થાન; અર્થ 5 બોય-ગર્લ
લક્ષ્મીન લક્ષ્મી અને ભગવાન વિષ્ણુ એક સાથે 7 બોય-ગર્લ
લાલમણિ માણેક 9 બોય-ગર્લ
લાવણ્યા કૃપા; સુંદરતા 22 બોય-ગર્લ
લીલા દૈવી રમત; ભગવાનની બનાવટ; આનંદ; આરામ; સુંદરતા; કૃપા 8 બોય-ગર્લ
લેહેર લહેર 3 બોય-ગર્લ
લેહેરી લહેર 3 બોય-ગર્લ
લિખિલેશ દેવી સરસ્વતી 4 બોય-ગર્લ
લીલા દૈવી રમત; ભગવાનની બનાવટ; આનંદ; આરામ; સુંદરતા; કૃપા 7 બોય-ગર્લ
લોચન આંખ; દૃષ્ટિ 8 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 11 of 11