ગ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ગ' થી શરૂ થતા 5, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 5 of 5
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ગંજન ચડિયાતા થવુ; ઉત્કૃષ્ટ; વિજેતા; જીતવું; હરાવવા; પ્રથમ 2 બોય-ગર્લ
ગીતાન્વિતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; સુંદર; ગીત 3 બોય-ગર્લ
ગીયાં તેજસ્વી 11 બોય-ગર્લ
ગ્રામની ગામ સાથે સંબંધ રાખનાર; સૂર્ય અને શિવની સેવા કરનાર 1 બોય-ગર્લ
ગુલાબ ગુલાબનું ફૂલ 7 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 5 of 5