ક્ષ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ક્ષ' થી શરૂ થતા 2, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 2 of 2
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ક્ષેમ્યા દેવી દુર્ગા; જે શાંતિ લાવે છે; સ્વસ્થ; શ્રીમંત; શુભ; શિવનું બીજું નામ; કલ્યાણની દેવી 1 બોય-ગર્લ
ક્ષિપ્રા એક જે સંતોષવા માટે સરળ છે; ભારતમાં એક નદીનું નામ; ઝડપી; પ્રવાહ 1 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 2 of 2