ઔ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઔ' થી શરૂ થતા 5, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 5 of 5
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઔદ્વિક ભગવાન શિવનો પ્રકાશ જે ક્યારેય ઘટતો નથી 5 બોય
ઔગધ એક જે દરેક સમય આનંદ માણે છે 6 બોય
ઑમ પવિત્ર ઉચ્ચારણ 8 બોય
ઔનીકેત અનન્ય 9 બોય
ઔરેલ સુવર્ણ દેવદૂત 3 બોય
Showing 1 - 5 of 5