ઉ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઉ' થી શરૂ થતા 4, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 4 of 4
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઉચ્ચલ લાગણી 3 બોય-ગર્લ
ઉદ્ગિતા એક સ્રોત; ભગવાન શિવ 8 બોય-ગર્લ
ઉન્ની નેતૃત્વ કરવું; બઢત આપવી; મોજું; પ્રકાશ; ઉચકવું; આધાર માટે; મદદ;નિભાવવું 22 બોય-ગર્લ
Urvisha (ઉર્વીશા) Lord of the earth 8 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 4 of 4