ગ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ગ' થી શરૂ થતા 337, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 337
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ગાલવ પૂજા કરવી; અબનૂસ; મજબૂત; એક ઋષિ 8 બોય
ગાત્રિકા ગીત 5 બોય
ગદાધર એક જેની પાસે તેના શસ્ત્ર તરીકે ગદા છે 9 બોય
Gadhadhar (ગધાધર) Name of Lord Vishnu 7 બોય
ગદીન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ગદાધારી; એક જે ગદા ચલાવે છે 8 બોય
ગગન આકાશ; સ્વર્ગ; વાતાવરણ 3 બોય
ગગનેશ શિવ 8 બોય
ગગન વિહારી જે સ્વર્ગમાં રહે છે 7 બોય
ગગ્નેશ ભગવાન શિવ; આકાશનો શાસક 7 બોય
ગહન ઊંડાઈ; ગહન 22 બોય
ગૈશ વાવાઝોડું; ખળભળાટ 8 બોય
ગજ ચમકારો; મૂળ; લક્ષ્ય; હાથી 9 બોય
ગજાધર જે હાથીને આદેશ આપી શકે છે તે 5 બોય
ગજકર્ણ જેની હાથી જેવી નેત્રો છે 1 બોય
ગજાનન એક હાથીનો ચહેરો ધરાવતો; ભગવાન ગણેશ 3 બોય
ગજાનના એક હાથીનો ચહેરો ધરાવતો; હાથીનો ચહેરો ધરાવતો ભગવાન 22 બોય
ગજાનનં ભગવાન ગણપતિ 9 બોય
ગજાનંદ ભગવાન ગણેશ, એક હાથી જેવું મુખ ધરાવનાર 7 બોય
ગજનનેતિ હાથીએ ભગવાનનો સામનો કર્યો 1 બોય
ગજવક્ર હાથીની સૂંઢ 9 બોય
ગજવક્ત્ર જેનું મુખ હાથી જેવું છે 11 બોય
ગજબાહૂ જેની પાસે હાથીની શક્તિ છે 5 બોય
ગજદંત હાથી દાંત; ભગવાન ગણેશ 3 બોય
ગજેન્દર કુશવાહ 6 બોય
ગજેન્દર હાથી અને ઇન્દ્રલોકના રાજા, ઇન્દ્રદેવ 1 બોય
ગજેન્દ્ર હાથીનો રાજા 6 બોય
ગજેંદ્રનાથ ગજેન્દ્રના માલિક 4 બોય
ગજ્હોધાર 9 બોય
ગજિનિસ્સ્વરાં 1 બોય
ગજકરણ હાથીના કાનની જેમ 9 બોય
ગજપતિ એક હાથીના સ્વામી, ભગવાન ગણેશ 1 બોય
ગજરાજ હાથી રાજા 2 બોય
ગજરૂપ ભગવાન ગણેશ, જે એક હાથી જેવા દેખાય છે 1 બોય
Gajvadan (ગજવદન) Name of Lord Ganesh 6 બોય
ગલવ પૂજા કરવી; અબનૂસ; મજબૂત; એક ઋષિ 7 બોય
ગમન યાત્રા 9 બોય
ગંભીર દીવો; ગંભીર; ગહન; સહનશીલ; શક્તિશાળી 4 બોય
ગણ ભગવાન શિવ; ટોળું; સૈનિકો; ભીડ; સંખ્યા; જનજાતિ; શ્રેણી અથવા વર્ગ 5 બોય
ગાનાધાક્ષ્ય સર્વ ગણના ભગવાન 1 બોય
ગણાધિપ ભગવાન ગણપતિ 6 બોય
ગનાધ્યાક્ષીના બધા સ્વર્ગીય શરીરના નેતા 6 બોય
ગનક એક જ્યોતિષી; ગણિતશાસ્ત્રી 7 બોય
ગનકા એક જે ગણતરી કરે છે 8 બોય
ગણનાથ ભગવાન શિવ, ગણના ભગવાન 3 બોય
ગણપતિ ભગવાન ગણેશ; નજીકના ભક્તોના સમૂહના ભગવાન; જે ભક્તિના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યા છે 5 બોય
ગણપતિ ભગવાન ગણેશ; નજીકના ભક્તોના સમૂહના ભગવાન; જે ભક્તિના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યા છે 6 બોય
ગણપતિજહાનકિલૈ ભગવાન મુરુગન; ગણપતિ પછી (ગણેશના નાના ભાઈ) 7 બોય
ગણરાજ઼ એક વંશના ભગવાન 7 બોય
ગાઁડીવી ગાંડિવના માલિક; તેનો ધનુષ્ય 4 બોય
ગંદેશા સુગંધના ભગવાન 5 બોય
ગંધમાધના ગંધમધના નિવાસી શૈલસ્થ 5 બોય
ગંધાર સુગંધ 8 બોય
ગંધરાજ સુગંધના રાજા 1 બોય
ગાન્ધારીન સુગંધિત; મધુર સુગંધ 4 બોય
ગન્ધર્વ આકાશી સંગીતકાર; ગાયક; દૈવી સંગીતકાર; સૂર્યનું બીજું નામ 3 બોય
ગન્ધર્વ આકાશી સંગીતકાર; ગાયક; દૈવી સંગીતકાર; સૂર્યનું બીજું નામ 4 બોય
ગંધર્વવિદ્યા દિવ્ય કળામાં તત્વજ્ઞ હિમાયતી 11 બોય
ગાંધી ભારતીય પરિવારનું નામ 7 બોય
ગાંધિક સુવાસ; અત્તર વેચનાર; સુગંધ 9 બોય
ગંદિરા નાયક 9 બોય
ગંદિવા અર્જુનનું ધનુષ 4 બોય
ગાણ્ડીવધાનવ અર્જુનનું બીજું નામ 8 બોય
ગનેંદ્ર સૈન્યના ભગવાન 1 બોય
ગણેસન ભગવાન ગણેશ; સૈન્યના ભગવાન 7 બોય
ગણેશ ભગવાન ગણેશ; સૈન્યના ભગવાન 9 બોય
ગણેશ ભગવાન ગણેશ; સૈન્યના ભગવાન 1 બોય
ગંગાદત્ત ગંગાનો ઉપહાર 3 બોય
ગંગાધાર ગંગાને ધારણ કરવા, ભગવાન શિવ 7 બોય
ગંગાધરા ગંગા નદીના દેવતા, ભગવાન શિવ 8 બોય
ગંગાદત્ત ગંગાનો ઉપહાર 5 બોય
ગંગજ ગંગા પુત્ર 22 બોય
ગંગામૈંદાન ભગવાન મુરુગન; ગંગાના પુત્ર 5 બોય
ગંગાસિરુવન ભગવાન મુરુગન; ગંગા નો છોકરો સિરુવન - છોકરો 8 બોય
ગંગાવર દેવી ગંગાનું વરદાન 8 બોય
ગંગેશ ભગવાન શિવ, ગંગાના ભગવાન 7 બોય
ગંગેશા ભગવાન શિવ, ગંગાના ભગવાન 8 બોય
ગંગેયા ગંગાની 6 બોય
ગાંગેયં ભગવાન મુરુગન; ગંગાના પુત્ર, ભીષ્મ; સ્કંદનું માતૃ - સંબંધિત એક નામ; નગરમોથા 11 બોય
ગંગોલ અમૂલ્ય 11 બોય
ગનિત બગીચો; સૈન્ય; આંકડો; સન્માનિત; ગણિત 6 બોય
ગણનાથ ભગવાન શિવનું એક વિશેષ નામ 11 બોય
ગણપત ભગવાન ગણેશ; નજીકના ભક્તોના સમૂહના ભગવાન; જે ભક્તિના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યા છે 5 બોય
ગણપતિ બધા ગણોના સમુહની આત્માઓના ભગવાન, ગણેશ ભગવાન 5 બોય
ગંતવ્ય ગંતવ્ય 1 બોય
ગાનવિજય શ્રેષ્ઠતા 8 બોય
ગૌશિક ભગવાન બુદ્ધ; વિશ્વામિત્રની અટક; શિવનું એક વિશેષ નામ; પ્રેમ; જુસ્સો; ઇન્દ્રનું એક વિશેષ નામ 1 બોય
ગૌશિક ભગવાન બુદ્ધ; વિશ્વામિત્રના આશ્રયદાતા; શિવનું એક વિશેષ નામ; પ્રેમ; જુસ્સો; ઇન્દ્રનું એક વિશેષ નામ 11 બોય
ગર્ગ એક સંતનું નામ; આખલો; એક ઋષિ 6 બોય
ગાર્ગી જે વ્યક્તિ વિચારવાની પ્રેરણા આપે છે; એક પ્રાચીન વિદ્વાન 7 બોય
ગરિમાન ભારેપણું; ભારે; ગહન 9 બોય
ગરિષ્ટ ભારે 1 બોય
ગરિષ્ટ ભારે 1 બોય
ગર્જન મેઘગર્જના 6 બોય
ગરુડ પક્ષીઓનો રાજા; બાજ 6 બોય
ગરુડ પક્ષીઓના રાજા, બાજ 7 બોય
ગરુલ સુવિધા આપનાર; એક જે મહાન વહન કરે છે; ગરુડ પક્ષીનું બીજું નામ, ભગવાનનું વાહન 5 બોય
ગર્વ ગર્વ 3 બોય
ગર્વિત ઘમંડી; ગર્વ 6 બોય
ગાર્વિક ગર્વ 5 બોય
ગાર્વિન કઠોર; ખરબચડું 8 બોય
Showing 1 - 100 of 337