પ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 695, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 695
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પાજસ દેવી લક્ષ્મી; નિશ્ચિતતા; ઉત્સાહ; શક્તિ; ઉજ્જ્વલતા; ચમક; તેજ; સ્વર્ગ અને પૃથ્વી 3 ગર્લ
પાંચાલી પાંડવોના પત્નિ, પાંચલાના રાજ્યમાંથી એક, દ્રૌપદીનું એક નામ 11 ગર્લ
પાર્થિવી પૃથ્વીની પુત્રી, સીતા અને લક્ષ્મીનું બીજું નામ 5 ગર્લ
પારુલ સુંદર; વ્યવહારિક; દયા; ફૂલનું નામ 6 ગર્લ
પાર્વતી દેવી દુર્ગા, દક્ષના ગોત્રનું નામ; પર્વતમાં નિવાસ કરનાર, પર્વતો સાથે જોડાયેલુ 7 ગર્લ
પાટલા દેવી દુર્ગા; લાલ 7 ગર્લ
પાતાલવતી લાલ પોશાક પહેરેલુ 5 ગર્લ
પાવાના ધાર્મિક; પવિત્ર; તાજગી; શુદ્ધતા 2 ગર્લ
પાવાની શોધક; જેનો સ્પર્શ તમને શુદ્ધ બનાવે છે; પવિત્ર 1 ગર્લ
પાવની શોધક; જેનો સ્પર્શ તમને શુદ્ધ બનાવે છે; પવિત્ર 9 ગર્લ
પાવની મધ; ભગવાન હનુમાન; સાચું; પવિત્ર 11 ગર્લ
પાવની શોધક; જેનો સ્પર્શ તમને શુદ્ધ બનાવે છે; પવિત્ર 1 ગર્લ
પાયલ પાયલ 2 ગર્લ
પદમાવતી દેવી લક્ષ્મી, કમળ પર રહેતી, લક્ષ્મીનું એક વિશેષ નામ, દેવી મનસાનું એક વિશેષ નામ; યુધિષ્ઠિરના પત્નીનું નામ; જયદેવના પત્નીનું નામ; કમળથી ભરેલી નદીનું નામ; શહેરનું નામ 7 ગર્લ
પદ્મપ્રિયા કમળનો પ્રેમી; દેવી લક્ષ્મી 5 ગર્લ
પદ્મગ્રિહા જે કમળમાં રહે છે 6 ગર્લ
પદ્મજા કમળમાં જન્મેલ, દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
પદ્માજઈ કમળમાં જન્મેલ, દેવી લક્ષ્મી 1 ગર્લ
પદ્માકલી કમળની કળી 5 ગર્લ
Padmakalyani (પદ્મકલ્યાણી) Name of a Raga 9 ગર્લ
પદ્માક્ષી કમળ જેવી આંખોવાળી 1 ગર્લ
પદમાંક્ષ્ય કમળ જેવી આંખોવાળી 9 ગર્લ
Padmal (પદ્મલ) Lotus 2 ગર્લ
પદ્માલય કમળોનું સરોવર 11 ગર્લ
પદ્મલોચના કમળ જેવી આંખોવાળી 8 ગર્લ
પદ્મમાલાધરા કમળની માળા પહેરનાર 4 ગર્લ
પદ્મમાલિની દેવી લક્ષ્મી; જેણે કમળની માળા પહેરી છે; લક્ષ્મીનું વિશેષ નામ 3 ગર્લ
પદ્માંમુખી કમળ જેવો ચહેરો 7 ગર્લ
પદ્માંનાભા પ્રિયા પદ્મનાભનું પ્રિય 4 ગર્લ
પદ્મનાભપ્રિયા પદ્મનાભનું પ્રિય 4 ગર્લ
પદ્માંનેત્ર સમાન 11 ગર્લ
પદ્મપ્રિયા કમળનો પ્રેમી; દેવી લક્ષ્મી 5 ગર્લ
પદ્મરેખા હથેળી પર કમળ જેવી રેખાઓ 6 ગર્લ
પદ્મરૂપા કમળ જેવું 1 ગર્લ
પદ્મશ્રી દૈવી કમળ 9 ગર્લ
પદ્મશ્રી દૈવી કમળ 8 ગર્લ
પદ્મશ્રી દૈવી કમળ 1 ગર્લ
પદ્મસુન્દરી કમળ જેવું સુંદર 4 ગર્લ
પદ્મવાસા કમળમાં નિવાસ કરનાર 6 ગર્લ
પદ્માવતી દેવી લક્ષ્મી, કમળ પર રહેતી, લક્ષ્મીનું વિશેષ નામ, દેવી મનસાનું વિશેષ નામ; યુધિષ્ઠિરના પત્નિનું નામ; જયદેવના પત્નિનું નામ; કમળથી ભરેલ નદીનું નામ; એક શહેરનું નામ 5 ગર્લ
પદ્માવતી દેવી લક્ષ્મી; કમળ પર નિવાસ કરે છે, લક્ષ્મીનું વિશેષ નામ, દેવી મનસાના હોદ્દો; યુધિષ્ઠિરની પત્નીનું નામ; જયદેવની પત્નીનું નામ; કમળથી ભરેલી નદીનું નામ; શહેરનું નામ 6 ગર્લ
પદ્મિની કમળ; કમળનો સંગ્રહ 3 ગર્લ
પદ્મોદ્ભવા જે કમળમાંથી બહાર આવ્યો છે 6 ગર્લ
Padnuni (પાદનુની) Lotus 7 ગર્લ
પહેંલ પ્રથમ 7 ગર્લ
પહેલ શરૂ કરવું 6 ગર્લ
પાહી ફૂલની પાંખડી 7 ગર્લ
પાખી પક્ષી 1 ગર્લ
પખ઼ી પક્ષી 9 ગર્લ
પક્ષાલિકા સાચા માર્ગ પર 8 ગર્લ
પક્ષી પક્ષી 1 ગર્લ
પાક્ષીની પૂર્ણ ચંદ્રનો દિવસ; પક્ષી 6 ગર્લ
પક્ષીતા સહનશીલ 4 ગર્લ
પલ રાજા; પાલક; ક્ષણ 11 ગર્લ
પલાક્ષી સફેદ 5 ગર્લ
પલાકસી સફેદ 6 ગર્લ
પલાશીની લીલા; હરિયાળીમાં ઢંકાયેલ; નદી 8 ગર્લ
ફાલ્ગુના ભગવાનનું નામ 9 ગર્લ
પાલિકા રક્ષક 5 ગર્લ
પલ્કા દૂરસ્થ સ્થળ 5 ગર્લ
પલ્લાબી નવા પાંદડા; એક શૂટ; યુવાન 8 ગર્લ
પલ્લવી પક્ષી; ગરમ 11 ગર્લ
પલ્લવી નવા પાંદડા; એક શૂટ; યુવાન 1 ગર્લ
પલ્લવિની નવા પાંદડા સાથે 6 ગર્લ
પલ્લવી નવા પાંદડા; એક શૂટ; યુવાન 9 ગર્લ
પલોમી કબૂતર 3 ગર્લ
પાલવી પક્ષી; ગરમ 6 ગર્લ
પમ્બા નદીનું નામ 6 ગર્લ
પમીલા મધ 8 ગર્લ
પામેલા મધ 3 ગર્લ
પમ્પા નદી 2 ગર્લ
પમ્ફા એક ફુલ 1 ગર્લ
પનાવી ખુશ 9 ગર્લ
પંચભૂતાત્મિકા દેવી જે પાંચ તત્વોની આત્મા છે 5 ગર્લ
પાંચાલી પાંડવોના પત્નિ, પાંચલાના રાજ્યમાંથી એક, દ્રૌપદીનું એક નામ 1 ગર્લ
પંચમી દેવી પાર્વતી, તેણી સાત માતા જેવી દૈવી, સપ્તમાતૃકામાં પાંચમાં રૂપમાં વર્ગીકૃત છે અને તેથી તેને પંચમી પણ કહેવામાં આવે છે 11 ગર્લ
પંચવર્ણામ પોપટ 4 ગર્લ
પાંચી પક્ષી 6 ગર્લ
પાનીકા એક નાનું પાન 7 ગર્લ
પનિષ્કા પાણી સહજ; નરમ પાણી; શાંત સાંજ 7 ગર્લ
પનિતા વખાણ્યા 7 ગર્લ
Pankaja (પંકજ઼ા) Lotus 9 ગર્લ
પંકાજધારિણી કમળ ધારણ કરનાર 9 ગર્લ
પંકજાક્ષી કમળ જેવી આંખોવાળા 11 ગર્લ
પંખડી પાન 1 ગર્લ
પંખી પક્ષી 5 ગર્લ
પંખુડી પાન 3 ગર્લ
પંખુરી ફૂલની પાંખડીઓ 8 ગર્લ
પંકિતા રેખા; વાક્ય 9 ગર્લ
પંક્તિ રેખા; વાક્ય 8 ગર્લ
પંકુની મહિનો 5 ગર્લ
પન્થીની પથપ્રદર્શક; માર્ગદર્શન 1 ગર્લ
પાનવી દેવી 8 ગર્લ
પન્યા પ્રશંસા; તેજસ્વી; ઉત્તમ 3 ગર્લ
પન્યશ્રી ચંદ્રની સુંદરતા અને દેવતા 5 ગર્લ
પાઓલા થોડું; નાનું 9 ગર્લ
પપમ્માં 7 ગર્લ
પપીહા એક મધુર ગાયક પક્ષી 6 ગર્લ
પારા શ્રેષ્ઠ; દેવી જે પાંચ તત્વોથી ઉપર છે 9 ગર્લ
પારા શ્રેષ્ઠ; દેવી જે પાંચ તત્વોથી ઉપર છે 1 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 695