ય થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 278, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 278
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યાચન પ્રાર્થના; વિનંતી 8 બોય
યાદવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુના વંશજ; કૃષ્ણનું નામ 9 બોય
યાજ ઉપાસક; ત્યાગ; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; એક ઋષિ 1 બોય
યાજક બલિદાન આપનાર પુજારી; ધાર્મિક; ઉદાર 4 બોય
યામીર ચંદ્ર 4 બોય
યાની પાકા; લાલચટક 5 બોય
યાષ્ક મહેનત કરવી; ગરમીની ઇચ્છા 2 બોય
યાશ્વન વિજેતા 1 બોય
યાતિષ ભક્તોના ભગવાન 7 બોય
યાદબ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુના વંશજ; કૃષ્ણનું નામ 6 બોય
યાદવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુના વંશજ; કૃષ્ણનું નામ 8 બોય
યાદવેન્દ્ર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યાદવ કુળનો રાજા 5 બોય
યાદવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુઓના વંશજ 7 બોય
યાધાવન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુઓના વંશજ 4 બોય
યાધુ એક પ્રાચીન રાજા 5 બોય
યઘુવીર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 1 બોય
યાદ્નેશ સુખની ભાવના; આનંદની ભાવના; ગણેશ અને વિજ્ઞેશ ના ભગવાન 4 બોય
યાદ્ન્ય પવિત્ર અગ્નિ 7 બોય
યાદ્ન્યેશ ભગવાન 11 બોય
યદુ એક પ્રાચીન રાજા 6 બોય
યદુક્રિષ્ના ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, કૃષ્ણ, યદુના વંશજ 5 બોય
યદુનંદન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુ કુળના 9 બોય
યદુનાથ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; યદુના રક્ષક 4 બોય
યદુરાજ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, યદુના રાજા 8 બોય
યદુવીર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; વીર માણસ; યદુઓના વંશજ 11 બોય
યદુવીર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; વીર માણસ; યદુઓના વંશજ 1 બોય
યદવેદ 7 બોય
યદ્વિક અનન્ય 9 બોય
યગ્ના ભગવાનને સમર્પિત વિધિ 3 બોય
યગ્નકયા બધા પવિત્ર અને યજ્ઞોનો સ્વીકાર કરનાર 5 બોય
યજ્નેશ ધાર્મિક નેતા 7 બોય
યજ્ઞેશ્વર આગ 4 બોય
યગ્નેશ્વારા આગ 5 બોય
યાગ્નિક જે વ્યક્તિ યજ્ઞ/ પૂજા કરે છે; રાષ્ટ્રની આવરદા 4 બોય
યાગન્યા ભગવાનને સમર્પિત વિધિ 1 બોય
યજ્ઞ બલિદાન 5 બોય
યજ્ઞસેન રાજા દ્રુપદનું નામ 7 બોય
યગ્યેશ યજ્ઞની અગ્નિના ભગવાન 9 બોય
યજ ઉપાસક; ત્યાગ; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; એક ઋષિ 9 બોય
યાજક બલિદાન આપનાર પુજારી; ધાર્મિક; ઉદાર 3 બોય
યજન પૂજા; બલિદાન 6 બોય
યાજસ ખ્યાતિ; પૂજા 11 બોય
યજત પવિત્ર; દિવ્ય; ભગવાન શિવનું બીજું નામ; પ્રતિષ્ઠિત; ચંદ્ર 3 બોય
યજીન બલિદાન; ધાર્મિક 5 બોય
યજન બલિદાન આપનાર; પૂજા; ભક્તિ; ઉપાસક; બલિદાન 5 બોય
Yajnadhar (યજનાધર) Lord Vishnu 1 બોય
યજનરૂપ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; જે યજ્ઞ જેટલો શુદ્ધ છે; જેનું સ્વરૂપ યજ્ઞ છે 7 બોય
યજનેશ ભગવાન વિષ્ણુ; પૂજા અથવા બલિદાનનો સ્વામી; વિષ્ણુનું વિશેષ નામ; સૂર્યનું વિશેષ નામ 1 બોય
યજું યજુર્વેદ 3 બોય
યજુર એક વૈદિક પાઠ 3 બોય
યજુર્વ વૈદિક પૂજા 7 બોય
યજુર્વ ચાર વેદમાંથી એક; ભગવાન વિષ્ણુ 8 બોય
યજુર્વેદ ધાર્મિક આદર, વંદના, પૂજા, બલિદાન, યજ્ઞની પ્રાર્થના, સૂત્રો, ખાસ કરીને મંત્રો વિચિત્ર રીતે બલિદાનમાં વિકૃત કરવામાં આવે છે. વેદ એટલે જ્ઞાન. 7 બોય
યજુસ એક ઉપાસક; બલિદાન 4 બોય
યાજવાને બલિદાન આપનાર 6 બોય
યજવીન ધાર્મિક 9 બોય
યક્ષ ભગવાનના પ્રતિનિધિ, એક પ્રકારનો ઉપદેવતા; જંગલોના રક્ષક; ઝડપી 1 બોય
યાક્ષીન સજીવ; જીવંત 6 બોય
યક્ષિત જે કાયમ માટે બનાવવામાં આવેલુ હોય; કાયમી; પરમેશ્વર 3 બોય
યક્ષિત જે કાયમ માટે બનાવવામાં આવેલુ હોય; કાયમી; પરમેશ્વર 11 બોય
યાકુલ તત્વજ્ઞાની; સાવચેતીભર્યું; સુંદર 7 બોય
Yamahil (યમહિલ) Lord Vishnu 6 બોય
યમજિત ભગવાન શિવ, યમ પર જીત મેળવનાર 7 બોય
યમજીત ભગવાન શિવ, યમ પર જીત મેળવનાર 6 બોય
યામિર ચંદ્ર 3 બોય
યમિત નિયંત્રિત 5 બોય
યમરાજ મૃત્યુ ના દેવ 5 બોય
યમુરા ચંદ્ર 7 બોય
યાનિક્કુમ કુજઃકણ ભગવાન મુરુગા 1 બોય
યંચિત ગૌરવ 8 બોય
યાનીશા મોટી અપેક્ષાઓ 5 બોય
યંશ ભગવાનનું નામ 22 બોય
યાર તેજસ્વી પ્રકાશ 9 બોય
યસસ સમજ 11 બોય
યસશ્રી સફળતાના ભગવાનનું નામ; વિજય અથવા કીર્તિ અથવા ખ્યાતિ અથવા સફળતા; બીજાનું સ્થાન લેનાર 11 બોય
યશ વિજય; ગૌરવ; સફળતા; પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ; પ્રતિષ્ઠા 8 બોય
યશરાજ વિજય; ગૌરવ; ખ્યાતિ; સફળતા 1 બોય
યશાલ તેજસ્વી; ખુશખુશાલ 3 બોય
યશમીત ખ્યાતિ 7 બોય
યશસ ખ્યાતિ; આકર્ષકતા; પ્રતિભા; ગુણ 1 બોય
યશશ્રી સફળતાના ભગવાનનું નામ; વિજય અથવા કીર્તિ અથવા ખ્યાતિ અથવા સફળતા; બીજાનું સ્થાન લેનાર 1 બોય
યશશ્રી સફળતાના ભગવાનનું નામ; વિજય અથવા કીર્તિ અથવા ખ્યાતિ અથવા સફળતા; બીજાનું સ્થાન લેનાર 9 બોય
યશસ્કરામ ખ્યાતિ અને ભાગ્ય આપનાર 9 બોય
યશસ્વ ખ્યાતિથી ભરેલ 6 બોય
યશસ્વિન સફળ યુવક 11 બોય
યશવંત 11 બોય
યશવંત હંમેશા પ્રખ્યાત 4 બોય
યશદીપ સફળતા; કીર્તિનો પ્રકાશ 11 બોય
યશેષ ખ્યાતિ 4 બોય
યાશીક સુખ; માનદ અને લગ્ન 1 બોય
યશીલ સફળતા; શ્રીમંત; પ્રખ્યાત 11 બોય
યશીર શ્રીમંત 8 બોય
યશિત પ્રસિદ્ધિ લાનાર, પ્રખ્યાત અથવા શાનદાર 1 બોય
યશિત એવી વ્યક્તિ કે જે ખ્યાતિ લાવે છે, પ્રખ્યાત; ગૌરવશાળી 9 બોય
યશ્મિત પ્રખ્યાત 5 બોય
યશોદેવ ખ્યાતિના ભગવાન 9 બોય
યશોધન ખ્યાતિમાં સમૃદ્ધ 5 બોય
યશોધર પ્રખ્યાત 9 બોય
યશોધરા જેને પ્રસિદ્ધિ મેળવી છે 1 બોય
યશોવર્ધના જે તમારી કીર્તિને સુધારશે 11 બોય
Showing 1 - 100 of 278