હ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 356, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 356
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હાદવીકા 3 ગર્લ
હાહીની 5 ગર્લ
હાન્વિકા બગીચIમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી કાતર; મધ 4 ગર્લ
હારિકા ભગવાન વેંકટેશ્વર સાથે સંકળાયેલ છે; દેવી પાર્વતી 4 ગર્લ
હાર્શિની ખુશખુશાલ; ખુશ 6 ગર્લ
હાસિનિ સુખદ; અદ્ભુત; ખુશ અથવા હાસ્યથી ભરેલા; એક અપ્સરા 7 ગર્લ
હાસીતા ખુશ અથવા રમૂજથી ભરેલું; હંમેશા હસતા; આનંદિત 5 ગર્લ
હાસિથા 4 ગર્લ
હબીતા 5 ગર્લ
હબ્સના શ્રેષ્ઠ 1 ગર્લ
હાદ્વિથા અનંત; ભગવાનની ભેટ 1 ગર્લ
હેશીકા 8 ગર્લ
હૈમાં દેવી પાર્વતી; બરફ; સોનાથી બનેલું; ગંગા નદીનું બીજું નામ; એક આકાશી અપ્સરા 5 ગર્લ
હૈમવતી દેવી પાર્વતી, ભગવાન શિવના પત્નિ 11 ગર્લ
હૈમવતી દેવી પાર્વતી, ભગવાન શિવના પત્નિ 9 ગર્લ
હૈમવતી દેવી પાર્વતી, ભગવાન શિવના પત્નિ 3 ગર્લ
હૈમી સ્વર્ણ 4 ગર્લ
હૈથ દરેક માટે સારું ઇચ્છનાર; પ્રેમાળ 1 ગર્લ
હૈયા હૃદય 8 ગર્લ
હાલસ્ય 8 ગર્લ
હાલિસા 5 ગર્લ
હમીનગની 4 ગર્લ
હામૃતા 9 ગર્લ
હઁસા હંસ 6 ગર્લ
Hamsabrahmari (હંસબ્રહ્મારી) Name of a Raga 4 ગર્લ
Hamsadeepika (હઁસદીપિકા) Name of a Raga 3 ગર્લ
Hamsadhvani (હંસધ્વનિ) Name of a Raga 1 ગર્લ
હમસાલેખા હોંશિયાર 7 ગર્લ
હંસનન્દી પરમ સુખ 3 ગર્લ
Hamsanandini (હંસનન્દિની) Name of a Raga 8 ગર્લ
હમ્સી દેવી જે હંસના રૂપમાં છે 5 ગર્લ
હંસિકા દેવી સરસ્વતી; જેની પાસે તેના વાહન તરીકે હંસ છે 8 ગર્લ
હમ્સીખા સરસ્વતી 7 ગર્લ
હંસિની જે સ્વાન સવારી કરે છે; દેવી સરસ્વતી 1 ગર્લ
હમ્સીની    જે હંસ પર સવારી કરે છે; દેવી સરસ્વતી 1 ગર્લ
હનવિન 6 ગર્લ
હનીશા, હનીશા સુંદર રાત 7 ગર્લ
હનિષ્યા 5 ગર્લ
હાનીકા હંસ 8 ગર્લ
હનીમા એક તરંગ 1 ગર્લ
હનીસા સુંદર રાત 7 ગર્લ
હનીશા, હનીશા સુંદર રાત 6 ગર્લ
હનીશી હંસ 5 ગર્લ
હનિષ્કા મીઠાશ 8 ગર્લ
હનીતા કૃપા 8 ગર્લ
હાનિત્રા એક સુંદર રાત 7 ગર્લ
હઁસા હંસ 7 ગર્લ
હંસમાલા એક પંક્તિ; હંસની પંક્તિ 7 ગર્લ
હંસનન્દિની હંસની પુત્રી 9 ગર્લ
હંસવતિ દેવી દુર્ગા; શક્તિઓથી ઘેરાયેલ, જે ને હંસાવતી કહે છે 11 ગર્લ
હંસવેની દેવી સરસ્વતીનું બીજું નામ 3 ગર્લ
હંસધ્વનિ હંસનો મૌખિક અવાજ 11 ગર્લ
હન્શીકા હંસ; સુંદર સ્ત્રી 8 ગર્લ
હન્શીતા હંસ 8 ગર્લ
હંશૂ ખુશી 8 ગર્લ
હંસી નિર્દોષ; હંસ; આંતરિક મન; શુદ્ધ 6 ગર્લ
હનસીકા હંસ; સુંદર સ્ત્રી 9 ગર્લ
હંસીની હંસ 11 ગર્લ
હન્સુજા દેવી લક્ષ્મી; હંસ 2 ગર્લ
હંસવી હંસ 1 ગર્લ
હનુશીલા 4 ગર્લ
હન્વિકા દેવી લક્ષ્મી / સરસ્વતી; સોનું; એક મોર; પ્રકાશ 3 ગર્લ
હાન્વિતા ખુશ 11 ગર્લ
હાર્દિનિ હૃદયની નજીક 9 ગર્લ
હર્ષા આનંદ 1 ગર્લ
હરીપ્રિયા દેવી લક્ષ્મી; હરિના વહાલા 6 ગર્લ
હરિ શ્રી પ્રેરણા સ્ત્રોત 9 ગર્લ
હરિબાલા ભગવાનની પુત્રી 7 ગર્લ
હરીચંદના ભગવાન વિષ્ણુ; એક પ્રકારનું પીળું ચંદન; સ્વર્ગનાં પાંચ વૃક્ષોમાંથી એક અને બીજા ચારને પરિજાત, મંદાર, સંતન અને કલ્પ કહેવામાં આવે છે; કેસર;ચાંદની; કમળના રેસા 1 ગર્લ
Haridarpa (હરીદર્પા) Name of a Raga 4 ગર્લ
Haridasapriya (હરિદાસપ્રિયા) Name of a Raga 4 ગર્લ
હરિગંગા ભગવાન વિષ્ણુની ગંગા 3 ગર્લ
હરીજ સફેદ કેશ વાળું; સોનેરી 11 ગર્લ
હરિજાતા સ્વરછ કેશ ધરાવતું 4 ગર્લ
હરિકા ભગવાન વેંકટેશ્વર સાથે સંકળાયેલ છે; દેવી પાર્વતી 3 ગર્લ
હરિમંતી હેમંત ઋતુમાં જન્મેલુ 3 ગર્લ
હરિનાક્ષી હરણ જેવી નેત્રો વાળું 8 ગર્લ
Harinarayani (હરીનારાયણી) Name of a Raga 11 ગર્લ
હરિની હરણ; દેવી લક્ષ્મી 6 ગર્લ
હરીની હરણ; દેવી લક્ષ્મી 5 ગર્લ
હરીનીકા વસુની દેવી 8 ગર્લ
હરિણ્ય લક્ષ્મી 4 ગર્લ
હરિપ્રિયા દેવી લક્ષ્મી; હરિના વહાલા 6 ગર્લ
હરીશ ખેડૂત; સિંહણ; સુખ 1 ગર્લ
હરીશ્રી દેવી 9 ગર્લ
હરિતા લીલા; સ્વર્ણ 3 ગર્લ
હરિતિહાં 11 ગર્લ
હરીથા લીલા; સ્વર્ણ 11 ગર્લ
હરિતિ લીલા; એક દેવીનું નામ 1 ગર્લ
હરિતરા ઇતિહાસ 11 ગર્લ
હરીતી લીલા; એક દેવીનું નામ 11 ગર્લ
હરીવલ્લભ ભગવાન હરિના પત્નિ, દેવી લક્ષ્મી 4 ગર્લ
હર્લીન જે ભગવાનમાં તલ્લીન છે 9 ગર્લ
હર્લીના બધા સમય ભગવાન વિશે વિચારવું 1 ગર્લ
હાર્લે લીલા ઘાસનું મેદાન 6 ગર્લ
હર્મીન સજ્જન; સંપ 1 ગર્લ
હરમ્યા મહેલ 3 ગર્લ
હારની સુંદર ફુલ 5 ગર્લ
હર્પિતા સમર્પિત 1 ગર્લ
હર્પિતા સમર્પિત 9 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 356