ઓ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઓ' થી શરૂ થતા 34, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 34 of 34
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઓદથી તાજગી 3 ગર્લ
ઓદિતી સવાર; પરોઢ 3 ગર્લ
ઓએશી દિવ્ય; ગુલાબ 11 ગર્લ
ઓંદ્રિલા ઇન્દ્રના પત્નીનું બીજું નામ 1 ગર્લ
ઓઇશનિ યુવા દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ 3 ગર્લ
ઓઈશી દિવ્ય; ગુલાબ 6 ગર્લ
ઓજા જીવન 8 ગર્લ
ઓજ઼લ દ્રષ્ટિ 11 ગર્લ
Ojashwini (ઓજશવિની) Lustrous 9 ગર્લ
ઓજસ્વી તેજસ્વી 22 ગર્લ
ઓજસ્વની આખો દિવસ ગાનાર 11 ગર્લ
ઓજસ્વી તેજસ્વી 5 ગર્લ
Ojaswini (ઓજસ્વિની) Lustrous 1 ગર્લ
ઓજસ્વીતા તેજસ્વી તેજ; એક વ્યક્તિ જે તેજનું પ્રતિક છે 8 ગર્લ
ઓલેવિયા જૈતૂન જેવા 1 ગર્લ
ૐ શ્રી ભગવાનનું સંયોજન 11 ગર્લ
ઓમા જીવન આપનાર 11 ગર્લ
ઓમૈરા સિતારો 3 ગર્લ
ઓમજા આધ્યાત્મિક એકતાનું પરિણામ 4 ગર્લ
ઓમલા ધરતી 6 ગર્લ
ઓમના એક સ્ત્રી 8 ગર્લ
ઓમી બ્રહ્માંડનો અવાજ 1 ગર્લ
ઓમિષા હસવું; જન્મ અને મૃત્યુની દેવી 11 ગર્લ
ઓમકારેશ્વરી દેવી પાર્વતી, ગૌરી 6 ગર્લ
ઓમકારી ધાર્મિક શબ્દ ઓમ 4 ગર્લ
ઓમવતી પવિત્ર; જેમાં ઓમની શક્તિ છે 8 ગર્લ
ઓમીશા હસવું; જન્મ અને મૃત્યુની દેવી 9 ગર્લ
ઓનલિકા તસવીર 9 ગર્લ
ઓની આશ્રય 2 ગર્લ
ઊર્જા ઊર્જા; પ્રેમાળ; પુત્રી; પોષણ; શ્વાસ 5 ગર્લ
Orpita (ઓર્પિતા) Offering 7 ગર્લ
ઓશમાં ઉનાળાની ઋતુ 2 ગર્લ
ઓવીએ ચિત્ર; કલાકાર; સુંદર ચિત્ર 2 ગર્લ
ઓય્શી દિવ્ય; ગુલાબ 5 ગર્લ
Showing 1 - 34 of 34