ઓ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઓ' થી શરૂ થતા 50, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 50 of 50
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઓબલેશ ભગવાન શિવ, લિંગના ભગવાન, શિવનું વિશેષ નામ 8 બોય
ઓબુલી એક હિન્દુ ભગવાનનું નામ 5 બોય
ઓહા ધ્યાન; સત્ય જ્ઞાન 6 બોય
ઓહસ પ્રશંસા 7 બોય
ઓઈસીન દૈવી 3 બોય
ઓજસ શરીરની શક્તિ 9 બોય
Ojaswin (ઓજસ્વિન) Lustrous 1 બોય
ઓજસ્વીત શક્તિશાળી; ખુશખુશાલ 7 બોય
ઓજયિત સાહસિક 8 બોય
ઑજિસ તેજસ્વી (તીવ્ર અને શક્તિશાળી) 8 બોય
ઓજસ્વિન શરીરની શક્તિ 11 બોય
ઓમ પવિત્ર ઉચ્ચારણ 1 બોય
ઓમપ્રકાશ ભગવાનનો પ્રકાશ 3 બોય
ઓમાંશ ઓમનું પવિત્ર પ્રતીક 8 બોય
ઓમાનંદ ઓમની ખુશી 8 બોય
ઓમરજીત ઓમના ભગવાન 6 બોય
ઓમાવ ઓમનો અવતાર; ભગવાનનો અવતાર 6 બોય
ઓમદત્ત ભગવાન દ્વારા આપેલું 3 બોય
ઓમેસા ઓમના ભગવાન 8 બોય
ઓમેશ ઓમના ભગવાન 6 બોય
ઓમેશ્વર ઓમના ભગવાન 3 બોય
ઓમીશ ઓમના ભગવાન 1 બોય
ઓમ્જા વિશાળ અને સુયોજિત એકતાનો સમૂહ 3 બોય
ઓમકાર પવિત્ર ઉચ્ચારણનો અવાજ; જે ઓમનું રૂપ છે 22 બોય
ઓમકારા પવિત્ર ઉચ્ચારણનો અવાજ; જે ઓમનું રૂપ છે 5 બોય
ઓમકારેશ્વર ભગવાન શિવ, ઓમના ભગવાન 6 બોય
ઓમકારનાથ ઓમકારના ભગવાન, ભગવાન શિવ 11 બોય
ઓમકૃશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 3 બોય
ઓમના પવિત્ર; શુદ્ધ 7 બોય
ઓમપતિ ઓમ ના ભગવાન 11 બોય
ઓમપ્રકાશ ઓમનો પ્રકાશ; ભગવાન શિવનું નામ 3 બોય
ૐશ્રીકારા ભગવાન શિવ 6 બોય
ઓમસ્વરૂપ દેવત્વની અભિવ્યક્તિ 9 બોય
ઓનૈન દ્રષ્ટિ 8 બોય
Oneesh (ઓનિશ) Lord of mind 3 બોય
ઓનીક વિવિધ; યોદ્ધા 22 બોય
ઓનીર ચમકદાર 11 બોય
Onis (ઓનીસ) Lord of mind 3 બોય
ઓનીશ મનનો ભગવાન 11 બોય
ઓંકાર ઓમકાર એ મૂળ મંત્રનું પહેલું વાક્ય છે, જેનો અર્થ કેવળ એક ભગવાન છે, તે ગુરુમુખી ભાષામાં જોવા મળે છે અને પરિણામેં તે શીખ ધર્મની સવારની પ્રાર્થના જપજી સાહેબનો એક ભાગ છે. 5 બોય
ઓન્નેશા પ્રામાણિકતા 4 બોય
ઊજમ ઉત્સાહ 9 બોય
ઊર્જિત મહાન શક્તિ ધરાવે છે; શક્તિશાળી; સુંદર; મહાન; ખૂબ જ ઉત્તમ 6 બોય
ઓપ્પિલમણિ રત્નોમા સૌથી શુદ્ધ 6 બોય
ઓશીન મહાસાગર; સમુદ્ર 11 બોય
ઔશિગ સંધ્યાનો પુત્ર 7 બોય
ઓવી મરાઠી સંતનો પવિત્ર સંદેશ 1 બોય
ઓવીન સુંદર 6 બોય
ઓવીશ્કાર અંધકાર 4 બોય
ઓવિયાન કલાકાર 5 બોય
Showing 1 - 50 of 50