ખ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે ' ખ' થી શરૂ થતા 32, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 32 of 32
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ખેવ્યા કવિ 5 ગર્લ
ખામારી ચંદ્રની જેમ ઝળહળતો 7 ગર્લ
ખનક બંગડીઓનો મધુર અવાજ; ખાણ; ખાણિયો; ઉંદર 1 ગર્લ
ખનિકા ઉમદા ચરિત્ર 1 ગર્લ
ખનિષ્કા શહેરના રાજા 1 ગર્લ
ખજાના ખજાનો 6 ગર્લ
ખનક બંગડીઓનો સુંદર અવાજ;સુરંગ મુકનાર 9 ગર્લ
ખાશા અત્તર 3 ગર્લ
ખાશ્વી 6 ગર્લ
ખાસ્વી 7 ગર્લ
ખાવ્યા કવિતા 5 ગર્લ
ખ્યાતિ ખ્યાતિ 3 ગર્લ
ખેજલ 2 ગર્લ
ખેવનયા ઉત્પત્તિ 6 ગર્લ
ખેવના ઇચ્છા 7 ગર્લ
ખ્યા હોડી 3 ગર્લ
ખીલતી ફુલ નું ખીલવું 6 ગર્લ
ખ્રિસ્તી મધ્યમ 11 ગર્લ
ખુજારા 7 ગર્લ
ખુશ્બુ અત્તર; સુગંધ 1 ગર્લ
ખુશાલી ખુશી ફેલાવવી 8 ગર્લ
ખુશ્બૂ અત્તર; સુગંધ 9 ગર્લ
ખુશ્બુ અત્તર; સુગંધ 9 ગર્લ
ખુશી સુખ; હસવું; આનંદ 5 ગર્લ
ખુશી સુખ; હસવું; આનંદ 4 ગર્લ
ખુશીકા ખુશી 7 ગર્લ
ખુશ્મીતા સુખી મિજાજ 11 ગર્લ
ખુસી સુખ; હસવું; આનંદ 5 ગર્લ
ખ્વાહિશ 5 ગર્લ
ખ્વાઇશ ઇચ્છા 7 ગર્લ
ખ્યાતિ ખ્યાતિ 1 ગર્લ
ખ્યાતિ ખ્યાતિ 11 ગર્લ
Showing 1 - 32 of 32