ઇ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઇ' થી શરૂ થતા 10, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 10 of 10
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઇદેન્યા પ્રશંસનીય 4 બોય-ગર્લ
ઇક્ષા દૃષ્ટિ; ઇન્દ્રિયોનું કાર્ય 3 બોય-ગર્લ
ઇંદુ ચંદ્ર; અમૃત અથવા સોમ 11 બોય-ગર્લ
ઇન્દુમતી સંપૂર્ણ ચંદ્ર; ચન્દ્રમાની જેમ જ્ ज्ञાની 8 બોય-ગર્લ
ઇન્દ્રસેના ઇન્દ્રની સેના 4 બોય-ગર્લ
ઇંદુલેક્ષ ચંદ્ર 4 બોય-ગર્લ
ઇંદૂમા ચંદ્ર 8 બોય-ગર્લ
ઇન્દુશ્રી ભગવાન ચંદ્ર (ચંદ્ર) 4 બોય-ગર્લ
ઇશા દેવી પાર્વતી; શુદ્ધતા; ભગવાનની ભેટ; રક્ષક; રાત્રિની પ્રાર્થના; હળ; દુર્ગાનું બીજું નામ; બુદ્ધિ; શક્તિ 2 બોય-ગર્લ
ઇશૂ પ્યારી સુંદર પરિ 3 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 10 of 10