અઃ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અઃ' થી શરૂ થતા 16, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 16 of 16
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અહલ્યા ઋષિ ગૌતમની પત્ની; સ્ત્રી; ભગવાન રામ દ્વારા બચાવવામાં; રાત; સુખદ; બ્રહ્મા દ્વારા સર્જિત પ્રથમ સ્ત્રી 3 ગર્લ
અહના આંતરિક પ્રકાશ; અમર; દિવસ દરમિયાન જન્મેલા; સૂર્યનો પ્રથમ ઉદય 7 ગર્લ
અહંકારા ગૌરવ સાથે 11 ગર્લ
અહંના સવારના સૂર્યના પ્રથમ કિરણો 3 ગર્લ
અહંતી શાશ્વત; અવિનાશી 8 ગર્લ
અહેલી શુદ્ધ 8 ગર્લ
અહિલ્યા પ્રથમ 11 ગર્લ
અહિંસા અહિંસક ગુણ; અહિંસા 6 ગર્લ
અહીના શક્તિ 6 ગર્લ
અહિન્જિતા 9 ગર્લ
આહ્લાદજનનિ સુખનો સ્રોત 4 ગર્લ
અહલાદિતા સુખી; ખુશ 11 ગર્લ
અહલાદિતા સુખી; ખુશ 1 ગર્લ
અહંના હાજર 6 ગર્લ
અહરમશુલ્લા 5 ગર્લ
અહઝીન જીવન માટે ઉત્સાહ 4 ગર્લ
Showing 1 - 16 of 16