ઢ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઢ' થી શરૂ થતા 5, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 5 of 5
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ધાની શ્રીમંત; સંપત્તિનો સ્વામી 9 બોય-ગર્લ
ધનશ્રી દેવી લક્ષ્મી; સંપત્તિ અને લક્ષ્મી જોડાયેલી; એક રાગિનીનું નામ 1 બોય-ગર્લ
ધૃતિ હિંમત; મનોબળ; સ્થિરતા; આદેશ; આનંદ; નિશ્ચય; ધીરજ; સદ્ગુણ 5 બોય-ગર્લ
Dhyana (ધ્યાના) Meditation 8 બોય-ગર્લ
ધ્યાની જે ચિંતન કરે છે 7 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 5 of 5