હ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 356, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 356
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હૈમાં દેવી પાર્વતી; બરફ; સોનાથી બનેલું; ગંગા નદીનું બીજું નામ; એક આકાશી અપ્સરા 5 ગર્લ
હૈમી સ્વર્ણ 4 ગર્લ
હૈથ દરેક માટે સારું ઇચ્છનાર; પ્રેમાળ 1 ગર્લ
હૈયા હૃદય 8 ગર્લ
હઁસા હંસ 6 ગર્લ
હઁસા હંસ 7 ગર્લ
હંશૂ ખુશી 8 ગર્લ
હંસી નિર્દોષ; હંસ; આંતરિક મન; શુદ્ધ 6 ગર્લ
હર્ષા આનંદ 1 ગર્લ
હર્ષિ ખુશ 9 ગર્લ
હસી હાસ્ય કરવું 1 ગર્લ
હસું હાસ્ય કરવું 4 ગર્લ
હેયા કૃપા 5 ગર્લ
હિમા સોનું; બરફ 5 ગર્લ
હીના મહેંદી; સુગંધ 6 ગર્લ
હીરા હીરો; ભગવાનની રાણી 1 ગર્લ
હિયા હૃદય 8 ગર્લ
હૈદી કુલીન 8 ગર્લ
હેલા આશા; ચાંદની 8 ગર્લ
હેમા સ્વર્ણ 9 ગર્લ
હેના મહેંદી; સુગંધ 1 ગર્લ
હેરા હીરો; ભગવાનની રાણી 5 ગર્લ
હેશા પૂર્ણ 5 ગર્લ
હેતા પ્રેમ 7 ગર્લ
હેતી સૂર્ય કિરણ 6 ગર્લ
હેતુ બધી અનિષ્ટતા પર વિજય મેળવનાર; દુષ્ટતા અને પાપો 9 ગર્લ
હિલી નૃત્યાંગના 11 ગર્લ
હિલા સરળતાથી ડરી જનાર 6 ગર્લ
હિમા દેવી પાર્વતી; બરફનો; સુવર્ણ; પાર્વતી અને ગંગાના નામ 22 ગર્લ
હિના મહેંદી; સુગંધ 5 ગર્લ
હિંદા ભારત; સ્ત્રી હરણ 9 ગર્લ
હીર શક્તિશાળી; શક્તિ; હીરો; અંધકાર 8 ગર્લ
હીરા શક્તિશાળી; શક્તિ; હીરો; અંધકાર 9 ગર્લ
હિર્ષા ભગવાન વિષ્ણુ સાથે જોડાયેલ 9 ગર્લ
હિશા નિશ્ચિત રૂપે 9 ગર્લ
હીતા જે દરેકનું સારું ઇચ્છે છે; પ્રેમાળ 2 ગર્લ
હિતી પ્રેમ અને કાળજી 11 ગર્લ
હિતા દરેક માટે સારું ઇચ્છનાર; પ્રેમાળ 1 ગર્લ
હિતી પ્રેમ અને કાળજી 1 ગર્લ
હિવા પરમ 22 ગર્લ
હિયા હૃદય 7 ગર્લ
હોમા પવિત્ર અગ્નિ દ્વારા ઉત્પાદિત 1 ગર્લ
હની મનોરમ 4 ગર્લ
હૃતિ ખુશી 1 ગર્લ
હૃતિ પ્રેમ 4 ગર્લ
હ્ય્મા દેવી પાર્વતી; બરફનો; સુવર્ણ; પાર્વતી અને ગંગાના નામ 2 ગર્લ
હમ્સી દેવી જે હંસના રૂપમાં છે 5 ગર્લ
હાર્લે લીલા ઘાસનું મેદાન 6 ગર્લ
હાર્વી લડાઈ યોગ્ય 4 ગર્લ
હશ્રી આનંદિત 1 ગર્લ
હસ્તી મહાન 3 ગર્લ
હવ્યા વિનંતી કરી શકાય છે તેવું 3 ગર્લ
હેલ્લી વર્ષા 8 ગર્લ
હેન્ના મહેંદી; સુગંધ 6 ગર્લ
હેન્ની ગૃહ શાસક 3 ગર્લ
હેન્સી નિર્દોષતા 1 ગર્લ
હેન્રી મીઠાશ 7 ગર્લ
હન્ય 8 ગર્લ
હેશ્વી 8 ગર્લ
હિન્દી એક ભારતીય ભાષા 8 ગર્લ
હ્રીદા શુદ્ધ 4 ગર્લ
હૃદ્યા હૃદય 1 ગર્લ
હૃત્વિ યોગ્ય માર્ગદર્શન; સુખી; વિદ્વાન; ભારતીય પુજારી જે ખાસ વૈદિક હવનને પૂર્ણ કરે છે 4 ગર્લ
હૃત્વિ યોગ્ય માર્ગદર્શન; સુખી; વિદ્વાન; ભારતીય પુજારી જે ખાસ વૈદિક હવનને પૂર્ણ કરે છે 5 ગર્લ
હૃત્વિ એક પરી જેના નામનો અર્થ રિતુ છે; પ્રેમ અને સંત; ભાષણ 8 ગર્લ
હાહીની 5 ગર્લ
હારિકા ભગવાન વેંકટેશ્વર સાથે સંકળાયેલ છે; દેવી પાર્વતી 4 ગર્લ
હાસિનિ સુખદ; અદ્ભુત; ખુશ અથવા હાસ્યથી ભરેલા; એક અપ્સરા 7 ગર્લ
હાસીતા ખુશ અથવા રમૂજથી ભરેલું; હંમેશા હસતા; આનંદિત 5 ગર્લ
હાસિથા 4 ગર્લ
હબીતા 5 ગર્લ
હેશીકા 8 ગર્લ
હાલિસા 5 ગર્લ
હામૃતા 9 ગર્લ
હંસિકા દેવી સરસ્વતી; જેની પાસે તેના વાહન તરીકે હંસ છે 8 ગર્લ
હંસિની જે સ્વાન સવારી કરે છે; દેવી સરસ્વતી 1 ગર્લ
હનીશા, હનીશા સુંદર રાત 7 ગર્લ
હાનીકા હંસ 8 ગર્લ
હનીમા એક તરંગ 1 ગર્લ
હનીસા સુંદર રાત 7 ગર્લ
હનીશા, હનીશા સુંદર રાત 6 ગર્લ
હનીશી હંસ 5 ગર્લ
હનીતા કૃપા 8 ગર્લ
હંસીની હંસ 11 ગર્લ
હંસવી હંસ 1 ગર્લ
હરીજ સફેદ કેશ વાળું; સોનેરી 11 ગર્લ
હરિકા ભગવાન વેંકટેશ્વર સાથે સંકળાયેલ છે; દેવી પાર્વતી 3 ગર્લ
હરિની હરણ; દેવી લક્ષ્મી 6 ગર્લ
હરીની હરણ; દેવી લક્ષ્મી 5 ગર્લ
હરીશ ખેડૂત; સિંહણ; સુખ 1 ગર્લ
હરિતા લીલા; સ્વર્ણ 3 ગર્લ
હરીથા લીલા; સ્વર્ણ 11 ગર્લ
હરિતિ લીલા; એક દેવીનું નામ 1 ગર્લ
હરીતી લીલા; એક દેવીનું નામ 11 ગર્લ
હારની સુંદર ફુલ 5 ગર્લ
હર્ષદા આનંદ આપનાર; ખુશી 6 ગર્લ
હર્ષલા સુખ; ખુશી 5 ગર્લ
હર્ષાલી આનંદ 4 ગર્લ
હર્ષિદા, હર્ષીધા ખુશ 5 ગર્લ
હર્ષિદા, હર્ષીધા ખુશ 4 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 356