હ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 356, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 356
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હિન્દવી દેવી દુર્ગા 1 ગર્લ
હયમાવઠી દેવી લક્ષ્મી; સ્વર્ણ ધરાવતું; સુવર્ણદેવી પાર્વતી 6 ગર્લ
હ્ય્મા દેવી પાર્વતી; બરફનો; સુવર્ણ; પાર્વતી અને ગંગાના નામ 2 ગર્લ
હુવીશ્કા વચન; ભગવાનની લાયકાતો; દેવી સરસ્વતી 9 ગર્લ
હંસીખા સરસ્વતી 9 ગર્લ
હુમસિઃ દેવી સરસ્વતી; સૌથી નસીબદાર કન્યા 7 ગર્લ
હુંશિકા દેવી સરસ્વતી; જેની પાસે તેના વાહન તરીકે હંસ છે 9 ગર્લ
હુમીશા દેવી સરસ્વતી 7 ગર્લ
હુમૈતી દેવી 8 ગર્લ
હુમૈલા સોનાનો હાર 11 ગર્લ
હુંમિશા દેવી સરસ્વતી; બુદ્ધિશાળી 3 ગર્લ
હૃત્વિ એક પરી જેના નામનો અર્થ રિતુ છે; પ્રેમ અને સંત; ભાષણ 8 ગર્લ
હૃતિ પ્રેમ 4 ગર્લ
ઋષાલી 6 ગર્લ
Hrudkamali (હ્રુદકમાલી) Name of a Raga 8 ગર્લ
હૃદય હૃદય 7 ગર્લ
હૃત્વિકા પ્રેમનો આનંદ 8 ગર્લ
હૃત્વિ યોગ્ય માર્ગદર્શન; સુખી; વિદ્વાન; ભારતીય પુજારી જે ખાસ વૈદિક હવનને પૂર્ણ કરે છે 5 ગર્લ
હ્રીતીકા આનંદ; એક સત્ય; ઉદાર; એક નાની વહેતી નદી અથવા પ્રવાહ; સત્યવાદી 4 ગર્લ
હૃતિ ખુશી 1 ગર્લ
હૃત્વિ યોગ્ય માર્ગદર્શન; સુખી; વિદ્વાન; ભારતીય પુજારી જે ખાસ વૈદિક હવનને પૂર્ણ કરે છે 4 ગર્લ
હૃથિકા આનંદ; એક સત્ય; ઉદાર; એક નાની વહેતી નદી અથવા પ્રવાહ; સત્યવાદી 3 ગર્લ
હૃષિતા આનંદિત કરવું 1 ગર્લ
હૃષિતા આનંદકારક; જે સુખ લાવે છે; ગહન જ્ઞાન; શ્રેષ્ઠ 11 ગર્લ
હૃષિકા ગામનો જન્મ 11 ગર્લ
હૃદયેષા હૃદય 7 ગર્લ
હૃદયસા હૃદય 8 ગર્લ
હૃદયાંશી હૃદયનો ભાગ 7 ગર્લ
હૃદય હૃદય 11 ગર્લ
હૃદિમાં સુંદર દિલવાળી 8 ગર્લ
હૃદ્યા હૃદય 1 ગર્લ
હ્રિધિકા હૃદયનો ભાગ 5 ગર્લ
હ્રીદા શુદ્ધ 4 ગર્લ
હરીમકારી દેવી દુર્ગા 7 ગર્લ
હ્રદિની આકાશી વીજળી 9 ગર્લ
હરધા સરોવર 4 ગર્લ
હોયલા પવિત્ર 8 ગર્લ
હોમેશા સુવર્ણ કિરણ 9 ગર્લ
હોંનેશા શ્રીમંત વ્યક્તિ 3 ગર્લ
હોનેશા મધ 5 ગર્લ
હની મનોરમ 4 ગર્લ
હોમા પવિત્ર અગ્નિ દ્વારા ઉત્પાદિત 1 ગર્લ
હોલિકા ઔપચારિક અગ્નિનો પ્રકાશ 11 ગર્લ
હિયા હૃદય 7 ગર્લ
હિવા પરમ 22 ગર્લ
હિતુલ શુભ ચિંતક 7 ગર્લ
હિતૈષિણી શુભ ચિંતક 6 ગર્લ
હિતીશા ફાયદાકારક 11 ગર્લ
હિતીક્ષા શુભ ચિંતક; સુવર્ણ ફૂલ 4 ગર્લ
હિતી પ્રેમ અને કાળજી 1 ગર્લ
હિતિક્સા 4 ગર્લ
હિતા દરેક માટે સારું ઇચ્છનાર; પ્રેમાળ 1 ગર્લ
હિતેક્ષા શુભ ચિંતક 4 ગર્લ
હિતેશ સારી વ્યક્તિ 7 ગર્લ
હિતી પ્રેમ અને કાળજી 11 ગર્લ
હિતાક્ષી શુભ ચિંતક; મિત્ર; શુભ ચિંતક 8 ગર્લ
હિતાર્થી પ્રેમ; સારો વિચાર 3 ગર્લ
હિતાંસી સરળતા અને શુદ્ધતા 8 ગર્લ
હિતાંશી સરળતા અને શુદ્ધતા 7 ગર્લ
હિતાક્ષી પ્રેમનું અસ્તિત્વ 4 ગર્લ
હિતૈષી શુભ ચિંતક 11 ગર્લ
હીતા જે દરેકનું સારું ઇચ્છે છે; પ્રેમાળ 2 ગર્લ
હિશીતા તે ઇશિતાએ લીધી છે 11 ગર્લ
હિશેતા આશ્ચર્ય 6 ગર્લ
હિશેતા 7 ગર્લ
હિશા નિશ્ચિત રૂપે 9 ગર્લ
હિરવા ચાર વેદમાંથી એક; આશીર્વાદ 5 ગર્લ
હિરવા ચાર વેદમાંથી એક; આશીર્વાદ 4 ગર્લ
હિરુદ્ધયા આધ્યાત્મિક હૃદય 5 ગર્લ
હિર્ષા ભગવાન વિષ્ણુ સાથે જોડાયેલ 9 ગર્લ
હિરણાક્ષી હરણી જેવી આંખ વાળી 7 ગર્લ
હિરકની નાનો નાયક 7 ગર્લ
હિરીશા ચમકતો સૂર્ય 9 ગર્લ
હિરણ્યપ્રાકે સોનાની વચ્ચે 6 ગર્લ
હિરણ્યધા સોનુ આપનાર 8 ગર્લ
હિરન્ય સોનું; સુવર્ણ; સંપત્તિ 4 ગર્લ
હિરણ્મયી સુવર્ણ છોકરી; હરણ જેવું; સોનેરી 8 ગર્લ
હિરણ્મયી સુવર્ણ છોકરી; હરણ જેવું; સોનેરી 9 ગર્લ
હિરનમા સોનાથી બનેલું; સ્વર્ણ 1 ગર્લ
હીરાન્ક્ષી હરણ જેવી આંખોવાળા 7 ગર્લ
Hiral (હિરલ) Lustrous 3 ગર્લ
હીરા શક્તિશાળી; શક્તિ; હીરો; અંધકાર 9 ગર્લ
હીર શક્તિશાળી; શક્તિ; હીરો; અંધકાર 8 ગર્લ
હિંદોલા એક આલાપ 9 ગર્લ
હિન્દી એક ભારતીય ભાષા 8 ગર્લ
હિન્દવી હિન્દુ 3 ગર્લ
હિન્દવી હિન્દુ 4 ગર્લ
હિંદા ભારત; સ્ત્રી હરણ 9 ગર્લ
હિનયા ચમક; તેજસ્વી; સુંદર; પરી; અભિવ્યક્તિ 4 ગર્લ
હિનલ સુંદરતા અને સંપત્તિના દેવી 8 ગર્લ
હીનાક્ષી સરસ આંખોવાળું 7 ગર્લ
હિના મહેંદી; સુગંધ 5 ગર્લ
હિમીશા 4 ગર્લ
હિમેન્દ્ર સોનાના ભગવાન 9 ગર્લ
હિમાય દેવી 3 ગર્લ
હિમાવતી દેવી લક્ષ્મી; સ્વર્ણ ધરાવતું; સુવર્ણદેવી પાર્વતી 1 ગર્લ
હિમાંવાર્ષની 5 ગર્લ
હિમવર્ષિકા 3 ગર્લ
હિમવર્ષા હિમવર્ષા 1 ગર્લ
હિમાંરશ્મી શીતળ કિરણો સાથે ચંદ્ર 9 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 356