ડ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ડ' થી શરૂ થતા 547, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 547
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ધેં દયા; દેવી 9 ગર્લ
દામા સમૃદ્ધ; સ્વસ્થચિત્ત; નદી; મહાસાગર 11 ગર્લ
દૈવી પવિત્ર આત્મા 9 ગર્લ
દક્ષા પૃથ્વી; સતી; પાર્વતીનું બીજું નામ 8 ગર્લ
ડાલી ભગવાન તરફ દોરેલા 8 ગર્લ
દાની ભગવાન મારા નિર્ણાયક છે 1 ગર્લ
દશા અવરોધ; જીવનનો સમયગાળો; વાટ; સ્થિતિ; જથ્થો 6 ગર્લ
દક્ષા હોંશિયાર; ભવ્ય; બહાદુર; ભગવાનની ભેટ; ખૂબ જ ઉત્તમ 3 ગર્લ
દયા દયા; દેવી; રહેમ; તરફેણ; કરુણા 4 ગર્લ
દયા દયા; દેવી; રહેમ; તરફેણ; કરુણા 5 ગર્લ
દિયા દયા; દેવી 1 ગર્લ
દીબા રેશમ; સ્વામિની આંખ 8 ગર્લ
દીક્ષા પ્રારંભ ; ત્યાગ; સમારોહની તૈયારીઓ 8 ગર્લ
દિક્ષી પ્રારંભ; અભિષેક 7 ગર્લ
દીક્ષા શરૂઆત 6 ગર્લ
દીના દૈવી; ભવ્ય; ખાતરી 2 ગર્લ
દીપા એક દીવો; તેજસ્વી; જે પ્રકાશ આપે છે; જે ચમકે છે 22 ગર્લ
દિશા દિશા 6 ગર્લ
દીતા દેવી લક્ષ્મીનું નામ, પ્રાર્થનાનો જવાબ, લક્ષ્મીનું બીજું નામ 8 ગર્લ
દેવી દેવી; રાણી; ઉમદા સ્ત્રી; પવિત્ર 22 ગર્લ
ધારા વરસાદ; સતત પ્રવાહ; એક જે ધરાવે છે; નિર્ભરતા; પૃથ્વી; સ્વર્ણ 6 ગર્લ
ધારા વરસાદ; સતત પ્રવાહ; એક જે ધરાવે છે; નિર્ભરતા; પૃથ્વી; સ્વર્ણ 5 ગર્લ
Dharsha (ધર્ષ) Money 5 ગર્લ
દીક્ષા પ્રારંભ ; ત્યાગ; સમારોહની તૈયારીઓ 7 ગર્લ
ધીરા સાહસિક 5 ગર્લ
ધીતિ વિચાર; અવધારણા; પ્રાર્થના; શાણપણ 6 ગર્લ
ધિતા પુત્રી 5 ગર્લ
ધિતિ વિચાર; અવધારણા; પ્રાર્થના; શાણપણ 4 ગર્લ
દિતિ વિચાર; અવધારણા; પ્રાર્થના; શાણપણ 5 ગર્લ
દિયા દીપક 11 ગર્લ
Dhruthi (ધૃતિ) Motion 7 ગર્લ
ધૃતિ દરખાસ્ત 8 ગર્લ
ધુઆ પ્રાર્થના 7 ગર્લ
ધૂન સુર 2 ગર્લ
ધૂની નદી 11 ગર્લ
ધુતિ વૈભવ; ચમક; તેજ; પ્રકાશ 7 ગર્લ
ધુતી વૈભવ; ચમક; તેજ; પ્રકાશ 8 ગર્લ
દિજા અપરિપક્વ બાળક 6 ગર્લ
દીક્ષા પ્રારંભ ; ત્યાગ; સમારોહની તૈયારીઓ 7 ગર્લ
દીપ એક દીવો; દીપ્તિ; સુંદર; પ્રકાશ 2 ગર્લ
દીપૂ જ્યોત; પ્રકાશ; તેજસ્વી 5 ગર્લ
દિરા સુંદર; વૈભવ; ઈન્દિરા પરથી તારવેલી - દેવી લક્ષ્મીનું નામ 5 ગર્લ
દિશા દિશા 5 ગર્લ
દિશિ દિશા 4 ગર્લ
દિતિ વિચાર; વૈભવ; તેજ; દીપ્તિ; સુંદરતા 6 ગર્લ
દિવા ભગવાનની ભેટ; શક્તિશાળી સ્ત્રીઓ; સ્વર્ગમાંથી; દિવસ 9 ગર્લ
દીવી ખૂબ તેજસ્વી; સૂર્ય જેવી ચમક 8 ગર્લ
દિયા દીપક 3 ગર્લ
દીયું દીપક 5 ગર્લ
દીજા ખુશી; સુખ 22 ગર્લ
ડૉલી ઢીંગલીની જેમ 5 ગર્લ
દૃહિ પુત્રી 6 ગર્લ
દૃવી મજબૂત 11 ગર્લ
દુમા શાંતિ; સામ્ય 3 ગર્લ
દૂતી વૈભવ; ચમક; તેજ; પ્રકાશ 9 ગર્લ
દક્ષ્ય હોશિયારી; પ્રામાણિકતા; દીપ્તિ; કાર્યક્ષમ 7 ગર્લ
દજ્શી યશસ્વી 6 ગર્લ
દર્શા જોવા માટે; અનુભવ કરવા માટે; દૂર દૃષ્ટિ 6 ગર્લ
દર્શી આશીર્વાદ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ; ચંદ્ર પ્રકાશ 5 ગર્લ
દીપ્તા દેવી લક્ષ્મી; તેજસ્વી લાલ ફૂલોવાળા ઘણા છોડનું નામ; ઝળહળતો 6 ગર્લ
દીપ્તા ઝળહળતો; દેવી લક્ષ્મી 5 ગર્લ
દીપ્તિ જ્યોત અથવા ચમક અથવા ઉદ્દીપ્તિ અથવા પ્રકાશ; તેજ; દીપ્તિ; સુંદરતા 5 ગર્લ
દિત્યા પ્રાર્થનાનો જવાબ; લક્ષ્મીનું બીજું નામ 5 ગર્લ
દીત્યા પ્રાર્થનાનો જવાબ; લક્ષ્મીનું બીજું નામ 6 ગર્લ
દેન્સી જે લોકો આપે છે 6 ગર્લ
ધન્વી શ્રીમંત 4 ગર્લ
ધન્યા મહાન; લાયક; નસીબદાર; શુભ; ખુશ 8 ગર્લ
ધાર્યા નદી; જેની પાસે ઘણું છે; શ્રીમંત 3 ગર્લ
ધાત્રી ધરતી 6 ગર્લ
ધ્વની અવાજ; ખળભળાટ 4 ગર્લ
ધ્વનિ અવાજ; ખળભળાટ 5 ગર્લ
ધ્યાના ધ્યાની 9 ગર્લ
ધીત્યા પ્રાર્થનાનો જવાબ; લક્ષ્મીનું બીજું નામ 4 ગર્લ
દિવ્યા દૈવી ચમક; મોહક; સુંદર; દૈવી 6 ગર્લ
ધ્રીધા દૃઢ; કિલ્લો; એક બૌદ્ધ દેવી 7 ગર્લ
ધ્રિગા 11 ગર્લ
ધ્રીશા પર્વત દેવ 4 ગર્લ
ધ્રુમી એક વૃક્ષ 1 ગર્લ
ધૃશ્મા 11 ગર્લ
ધ્રુવા ધ્રુવીય તારો; સતત; વિશ્વાસુ; દૃઢ 11 ગર્લ
ધ્રુવી મજબૂત 1 ગર્લ
ધ્વની અવાજ; ખળભળાટ 4 ગર્લ
ધ્વજા મહાન કાર્યો કરવા માટે જન્મેલા 9 ગર્લ
ધ્વિતિ દ્વિતીય 9 ગર્લ
ધ્વનિ અવાજ; ધ્વનિ 5 ગર્લ
ધ્વનિ અવાજ 4 ગર્લ
ધ્યેયા ઉદ્દેશ 5 ગર્લ
ધ્યુથી વૈભવ; ચમક; તેજ; પ્રકાશ 5 ગર્લ
દ્યુતિ વૈભવ; ચમક; તેજ; પ્રકાશ 6 ગર્લ
દિબ્યા દૈવી ચમક; મોહક; સુંદર; દૈવી 5 ગર્લ
દિગ્વી વિજેતા; વિજયી 6 ગર્લ
દીક્ષ્યા શરૂઆત 5 ગર્લ
ડિમ્પી નિર્ધારિત અને હઠીલા 6 ગર્લ
ડિમ્પી નિર્ધારિત અને હઠીલા 4 ગર્લ
દીપ્તિ દૈવી; સ્વર્ગીય 5 ગર્લ
દિપ્તા ઝળહળતો; દેવી લક્ષ્મી 5 ગર્લ
દીપ્તિ જ્યોત અથવા ચમક અથવા ઉદ્દીપ્તિ અથવા ચમકવું; તેજ 5 ગર્લ
દીપ્તિ જ્યોત અથવા ચમક અથવા ઉદ્દીપ્તિ અથવા પ્રકાશ; તેજ; દીપ્તિ; સુંદરતા 4 ગર્લ
દિષ્ટિ હમેશા ખુશ રહેનાર; દિશા; નસીબ; એક શુભ પ્રસંગ; ખુશ 6 ગર્લ
દિત્ય પ્રાર્થનાનો જવાબ; લક્ષ્મીનું બીજું નામ 5 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 547