હ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 395, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 395
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હુવેન્દ્ર 3 બોય
હરદિત્ય ખુશ 7 બોય
હુનર સારા ગુણો 8 બોય
હ્રીદયેશ હૃદયનો રાજા; હૃદયના ભગવાન 5 બોય
હ્રદય હૃદય 9 બોય
હ્રુથ્વીક દિલથી 9 બોય
હ્રુતિક જૂના ઋષિનું નામ; હૃદયના ભગવાન 5 બોય
હૃતેશ સત્યનો ભગવાન; ઝરણાના ભગવાન 9 બોય
હૃષિકેશ જે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરે છે; ભગવાન કૃષ્ણ; ભગવાન વિષ્ણુ 1 બોય
હૃષીકેશ સર્વ ઇન્દ્રિયોના ભગવાન 9 બોય
હ્રુષાલ 6 બોય
હૃદય હૃદય 5 બોય
હૃદય હૃદય 6 બોય
હ્રુદય પ્રેમ 6 બોય
હૃદય હૃદય 5 બોય
હ્રીત્વીક 6 બોય
હ્રીયાંશ ધન 3 બોય
હરિયાઁ ધન 3 બોય
હ્રીયાન ધન 4 બોય
હ્રીવાન 1 બોય
હૃત્વિક ઇચ્છા 7 બોય
હૃતિશ હૃદયના ભગવાન 1 બોય
હ્રિતિક ઋષિનું નામ; દિલથી 3 બોય
હ્રીત્વિક પુરોહિત; મહાત્મા; ઇચ્છા 6 બોય
હૃતિક દિલથી; પ્રવાહ 11 બોય
હ્રીતેશ પ્રેમાળ 5 બોય
હ્રીતેશ પ્રેમાળ 6 બોય
હ્રિષુલ ખુશી 5 બોય
હૃષિત તે સુખ લાવે છે 1 બોય
હ્રિષિરાજ આનંદ 1 બોય
હ્રીશીકેશ પાંચ ઇન્દ્રિયોની પહોંચ બહાર 7 બોય
હૃષિકેશ જે ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં રાખે છે 6 બોય
હૃષી આનંદ; સાધુ; પ્રકાશનું કિરણ; સમજદાર; પવિત્ર; પ્રકાશ 8 બોય
હરિશાન્ત 7 બોય
હરિશન 5 બોય
ૠષભઃ નૈતિકતા 1 બોય
Hrishab (હ્રીશાબ) Morality 11 બોય
હરીશ 8 બોય
હરિમન શ્રીમંત 9 બોય
હરિકીં શક્તિશાળી; મહિમા 6 બોય
હરિહન ભગવાને પસંદ કરેલું; ભગવાન વિષ્ણુ; દુશ્મનોનો નાશ કરનાર 4 બોય
હરિહાન ભગવાને પસંદ કરેલ એક, ભગવાન વિષ્ણુ, દુશ્મનો નાશ કરનાર 5 બોય
હૃદ્યાંશુ હૃદયમાંથી પ્રકાશ; ચંદ્ર 1 બોય
હૃદ્યાંશ હૃદયનો ભાગ 7 બોય
હૃદય હૃદય 1 બોય
હૃદિતઃ દિલથી; ઉમદા 4 બોય
હૃદિક હૃદયના ભગવાન; પ્રિય; વાસ્તવિક 5 બોય
હ્રિધિમા હૃદય 7 બોય
હરીધામ સમૃધ્ધ 7 બોય
હૃધાન હૃદય; જેનું હૃદય મહાન છે 9 બોય
હ્રીદેશ હૃદય 8 બોય
હૃદયનાથ પ્રિય 9 બોય
હૃદયેશ હૃદયનો રાજા; હૃદયના ભગવાન 7 બોય
હૃદયાંશુ હૃદય માંથી પ્રકાશ 11 બોય
હૃદયાંશ હૃદયનો ભાગ 8 બોય
હૃદયનાથ હૃદયના ભગવાન 1 બોય
હૃદયાનંદ હર્ષની ખુશી 9 બોય
હૃદય હૃદય 3 બોય
હૃદય હૃદય 11 બોય
હ્રિદક્ષ 11 બોય
હ્રીદન હૃદયની ભેટ; હૃદયની પસંદગી; સારા દિલનું 9 બોય
હ્રીદાન હૃદયની ભેટ; હૃદયની પસંદગી; મહાન હૃદય 1 બોય
હ્રેયાંશ જે મહાન હૃદય ધરાવે છે 8 બોય
હરેહાન ભગવાન એક પસંદ કર્યું છે 1 બોય
હોયસાલા 9 બોય
હોશિત 6 બોય
હોનહાર ઉત્તમ 1 બોય
હોમેશ હવન ના ભગવાન 5 બોય
હોજન 3 બોય
હિયાંશ હૃદયનો ભાગ 3 બોય
હિવર્ષ 4 બોય
હોવાન પ્રેમી, બુદ્ધિ, આત્મવિશ્વાસી 9 બોય
હિતરાજ શુભેચ્છાઓ આપનાર; સુંદર રાજા 3 બોય
હિતેશ યથાર્થ દેવ; ભગવાન વેંકટેશ્વર 5 બોય
હિતૈષિણ એક કે જે શુભેચ્છા પાઠવે છે 6 બોય
હિતેશ્વર ભગવાનનું હૃદય 3 બોય
હિતેશ યથાર્થ દેવ; ભગવાન વેંકટેશ્વર 6 બોય
હિતેંદ્ર શુભ ચિંતક 7 બોય
હિતેન હૃદય 11 બોય
હિતાર્થ પ્રેમ વહેંચો; શુભેચ્છક 3 બોય
હિતાંશુ શુભ ચિંતક 1 બોય
હિતાંશ એ ખુશી અને સાનુકૂળ રહેવાની ઈચ્છા છે 7 બોય
હિતલ અનુકૂળ 5 બોય
હિતકૃત શુભ ચિંતક; સંપન્ન 6 બોય
હિતૈષ શુભ ચિંતક; સારો માણસ; વિશ્વાસ 11 બોય
હિશાલ તેજસ્વી 3 બોય
હીરોનિકા 4 બોય
હિરેશ રત્નોના રાજા 4 બોય
હિરેન્દ્ર હીરાના ભગવાન 5 બોય
હિરેન હીરાના ભગવાન 9 બોય
હિરદયા હૃદય 3 બોય
હિરવ પૃથ્વીની સપાટી પર હરિયાળી, વિપુલ પ્રમાણમાં અને લીલીછમ હરિયાળી 4 બોય
હિરણ્યાપ્પા 1 બોય
હિરંયક એક મહર્ષિનું નામ 6 બોય
હિરણ્યગર્ભા સર્વશક્તિમાન સર્જક 5 બોય
હિરણ્મય સુવર્ણ; સોનાની બનેલી 9 બોય
હિરણ્મય સુવર્ણ; સોનાની બનેલી 8 બોય
હિરન હીરાનો ભગવાન; અમર 5 બોય
હીરક નાયક 11 બોય
હિંથુજાન 6 બોય
Showing 1 - 100 of 395