પ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 695, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 695
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પ્યાસ તીવ્ર ઇચ્છા ધરાવનાર 7 ગર્લ
પ્યાનસું સુંદર ફુલ 7 ગર્લ
પુવિકા જે વ્યવહારમાં હોય 8 ગર્લ
પૂવી ધરતી 5 ગર્લ
પુતુલ ઢીંગલી 9 ગર્લ
પૂતના સખત ફૂંકાતા; પુરાણોમાં એક રાક્ષસીનો ઉલ્લેખ છે 1 ગર્લ
પુસ્ટિ પુષ્ટિ; સ્વસ્થ; બધી સંપત્તિનો માલિક; પોષણ; સમર્થન 22 ગર્લ
પુષ્યમી 3 ગર્લ
પુષ્યજા ફૂલમાંથી જન્મેલા 11 ગર્લ
પુષ્ય 8 મું નક્ષત્ર 9 ગર્લ
પુષ્ટિ પુષ્ટિ; સ્વસ્થ; બધી સંપત્તિનો માલિક; પોષણ; સમર્થન 3 ગર્લ
પુષ્ટિ પુષ્ટિ; સ્વસ્થ; બધી સંપત્તિનો માલિક; પોષણ; સમર્થન 11 ગર્લ
પુષ્પિતા ફૂલોથી શણગારેલ, એક જે ફૂલોથી શણગારેલ છે 1 ગર્લ
પુષ્પિતા ફૂલોથી સજ્જ; જેમાં ફૂલો છે 11 ગર્લ
પુષ્પવતી ફૂલોથી સજ્જ 6 ગર્લ
પુષ્પશ્રી ફૂલોનો સમૂહ 1 ગર્લ
પુષ્પંજ઼લિ ફૂલ આપનાર 1 ગર્લ
પુષ્પાન્ગતા જુહીનું ફૂલ 7 ગર્લ
Pushpalathika (પુષ્પલતિકા) Name of a Raga 8 ગર્લ
પુષ્પલતા ફૂલ લતા; ફૂલ 6 ગર્લ
પુષ્પલતા ફૂલ લતા; ફૂલ 7 ગર્લ
પુષ્પકી ભગવાન વિષ્ણુનું પૌરાણિક વાહન 11 ગર્લ
પુષ્પજા અમૃત 11 ગર્લ
પુષ્પગંધા જુહીનું ફૂલ 8 ગર્લ
પુષ્પા ફૂલ 9 ગર્લ
પૂષણા પ્રદાતા; રક્ષક 8 ગર્લ
પુશાન એક ઋષિ; પ્રજનન દેવ; પ્રદાતા; રક્ષક 8 ગર્લ
Pusha (પૂષા) Nourishing 2 ગર્લ
પુર્વીલ 8 ગર્લ
પુર્વિકા ઉદયમાન; પૂર્વ 8 ગર્લ
પૂર્વી એક શાસ્ત્રીય લય; પૂર્વથી 5 ગર્લ
પૂર્વજ઼ા મોટી બહેન; પૂર્ણ 8 ગર્લ
પૂર્વા અગાઉ; એક; વડીલ; પૂર્વ 6 ગર્લ
પુરુવા પૂર્વી; વડીલ 9 ગર્લ
પુરૂષાકૃતી જે માણસનું રૂપ ધારણ કરનાર 1 ગર્લ
પૂર્ણિતા પૂર્ણ; ભર્યા 9 ગર્લ
પૂર્ણિમા સંપૂર્ણ ચંદ્ર 11 ગર્લ
પૂર્ણા પૂર્ણ 7 ગર્લ
પૂરી શહેરનું નામ 1 ગર્લ
પુરાન્ધરી ગાયત્રીની જેમ 1 ગર્લ
પુરંદેશ્વરી 5 ગર્લ
પુરાલા દેવી દુર્ગા; કિલ્લાના સંરક્ષક 6 ગર્લ
પુન્યપ્રિયા પ્રેમાળ વ્યક્તિ 11 ગર્લ
પુન્યકિર્તી દેવી દુર્ગા, તેણી જે સારા કાર્યો માટે પ્રખ્યાત છે 9 ગર્લ
પુન્યા સારા કામ; દેવી જે સારા કાર્યોની પ્રશંસા કરે છે; સદ્ગુણ; શુદ્ધતા; તુલસી અથવા પવિત્ર તુલસી; પવિત્ર; શુભ; શુધ્ધ;; લાયક 6 ગર્લ
પુન્થલી એક ઢીંગલી 11 ગર્લ
પુનીતા પ્રેમ; શુદ્ધ; પવિત્ર; ધાર્મિક 8 ગર્લ
પુનીતા પ્રેમ; શુદ્ધ; પવિત્ર; ધાર્મિક 9 ગર્લ
પુનિતા પ્રેમ; શુદ્ધ; પવિત્ર; ધાર્મિક 1 ગર્લ
પુન્દારી પવિત્ર 11 ગર્લ
પુનસવિતા 5 ગર્લ
પુનર્વિકા સિતારો 5 ગર્લ
પુનર્નાવા એક સિતારો 9 ગર્લ
પૂનમ સંપૂર્ણ ચંદ્ર 2 ગર્લ
પુનઈ પ્રાપ્ત કરનાર; પૂર્વી; એક સંગીતમય રાગિણી 7 ગર્લ
પુમીમાં પૂર્ણ ચંદ્રની રાત 1 ગર્લ
પુમા પૂર્ણ; સામગ્રી 6 ગર્લ
પુલકિતા પ્રસન્ન 6 ગર્લ
પુલકિતા ભેંટી પડવું 9 ગર્લ
પુલકિતા આનંદથી ધ્રૂજતા 9 ગર્લ
પૂજ્યશ્રીતા લક્ષ્મી 5 ગર્લ
પૂજ્યસરિતા દેવી લક્ષ્મી (પૂજ્ય - આદરણીય શ્રીથા - પોશાક); તૈયાર; મિશ્રિત 5 ગર્લ
પુજ્યા સન્માનિત 1 ગર્લ
પૂજિતા પૂજા કરવી 4 ગર્લ
પુજીતા પ્રાર્થના; પૂજા; આદરણીય; એક દેવી 5 ગર્લ
પૂજી સજ્જન 2 ગર્લ
પુજીતા પૂજા કરવી 5 ગર્લ
પૂજાશ્રી પૂજા 4 ગર્લ
પૂજાસત્ય 6 ગર્લ
પૂજા મૂર્તિપૂજા 3 ગર્લ
પુચિ મનોરમ 3 ગર્લ
પુબી પવન જે પૂર્વમાંથી પસાર થાય છે 3 ગર્લ
પૃથા પૃથ્વીના પુત્રી 3 ગર્લ
પૃષ્ટિ ગુલાબી 3 ગર્લ
પ્રોત્યાશા અપેક્ષા 6 ગર્લ
પ્રોસ્મિતા શાંત યુવતી 3 ગર્લ
પ્રોમિલા બીજાને પ્રેમ કરનાર 3 ગર્લ
પ્રોજુકતા 4 ગર્લ
પ્રિયવધાના સુંદર ચહેરો 3 ગર્લ
પ્રિયતા સ્નેહ 8 ગર્લ
પ્રિયસ્મિતા શ્રેષ્ઠ મિત્ર 5 ગર્લ
પ્રિયાશા પ્રિય 7 ગર્લ
પ્રિયરંજનય મનોરમ 3 ગર્લ
પ્રિયંવદા જે સારું બોલે છે 3 ગર્લ
પ્રિયાંશી પ્રેમાળ; પ્રિય; પ્રિય 3 ગર્લ
પ્રિયાંશી પ્રેમાળ; પ્રિય; પ્રિય 11 ગર્લ
પ્રિયંશા પ્રિય 3 ગર્લ
પ્રિયંકા સુંદર; પ્રેમાળ કૃત્ય; પ્રતીક; શરીર 5 ગર્લ
Priyani (પ્રિયાની) Loved One 11 ગર્લ
પ્રિયાંગી દેવી લક્ષ્મી; મનોહર શરીર 9 ગર્લ
પ્રીયંગા શર્મિલાનો સ્નેહી 1 ગર્લ
પ્રિયાના આદર્શ 3 ગર્લ
પ્રિયમ્વદા મધુર બોલી 11 ગર્લ
પ્રિયંકારી દેવી દુર્ગા, જે પસંદ છે તે જ કરનારી 4 ગર્લ
પ્રિયમ્વદા ચતુર; હોંશિયાર; 7 ગર્લ
પ્રિયાઁ પ્રેમ; પ્રિય 1 ગર્લ
પ્રિયલા પ્યારું; જે પ્રેમ આપે છે 1 ગર્લ
પ્રિયલ પ્યારું; જે પ્રેમ આપે છે 9 ગર્લ
પ્રિયકાંક્ષી 7 ગર્લ
પ્રિયજનનિ પ્રિય માતા 1 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 695