પ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 695, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 695
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પાહી ફૂલની પાંખડી 7 ગર્લ
પાખી પક્ષી 1 ગર્લ
પખ઼ી પક્ષી 9 ગર્લ
પક્ષી પક્ષી 1 ગર્લ
પલ રાજા; પાલક; ક્ષણ 11 ગર્લ
પાંચી પક્ષી 6 ગર્લ
પંખી પક્ષી 5 ગર્લ
પારા શ્રેષ્ઠ; દેવી જે પાંચ તત્વોથી ઉપર છે 9 ગર્લ
પારા શ્રેષ્ઠ; દેવી જે પાંચ તત્વોથી ઉપર છે 1 ગર્લ
પરી સુંદરતા; પરી; દેવદૂત 8 ગર્લ
પારૂ સુર્ય઼; અગ્નિ; દેવી પાર્વતી; કૃપાળુ અથવા પાણીનો પ્રવાહ 11 ગર્લ
પરુ સુર્ય઼; અગ્નિ; દેવી પાર્વતી; કૃપાળુ અથવા પાણીનો પ્રવાહ 2 ગર્લ
પાવા 4 ગર્લ
પીહુ તે મહાન છે; મીઠો અવાજ; ઢેલ 1 ગર્લ
પેય દરેકનું પ્રિય 2 ગર્લ
પીયા પ્રિય 8 ગર્લ
પીહૂ ઉત્તમ ; મીઠો અવાજ; ઢેલ 9 ગર્લ
પીહુ ઉત્તમ ; મીઠો અવાજ; ઢેલ 9 ગર્લ
પીકુ હોશિયાર; પ્રામાણિક 3 ગર્લ
પિંગા દેવી દુર્ગા; એક ધનુષ્ય; એક પ્રકારનો પીળો રંગદ્રવ્ય; દુર્ગાનું એક વિશેષ નામ 11 ગર્લ
પિંકી ગુલાબની જેમ; ગુલાબી 3 ગર્લ
પુષા અમૃત 11 ગર્લ
પિયા પરમ પ્રિય; પવિત્ર 6 ગર્લ
પૂજા મૂર્તિપૂજા 3 ગર્લ
પૃથા પૃથ્વીના પુત્રી 3 ગર્લ
પુબી પવન જે પૂર્વમાંથી પસાર થાય છે 3 ગર્લ
પુચિ મનોરમ 3 ગર્લ
પૂજા મૂર્તિપૂજા 3 ગર્લ
પૂજી સજ્જન 2 ગર્લ
પુમા પૂર્ણ; સામગ્રી 6 ગર્લ
પૂરી શહેરનું નામ 1 ગર્લ
Pusha (પૂષા) Nourishing 2 ગર્લ
પૂવી ધરતી 5 ગર્લ
પલ્કા દૂરસ્થ સ્થળ 5 ગર્લ
પમ્બા નદીનું નામ 6 ગર્લ
પમ્પા નદી 2 ગર્લ
પમ્ફા એક ફુલ 1 ગર્લ
પંક્તિ રેખા; વાક્ય 8 ગર્લ
પન્યા પ્રશંસા; તેજસ્વી; ઉત્તમ 3 ગર્લ
પાર્મા આરામ 22 ગર્લ
પર્ણી પાનદાર 4 ગર્લ
પાર્થી રાણી 9 ગર્લ
પર્લ ભવ્ય 7 ગર્લ
પર્લી મોતી; મોતી સમાન 5 ગર્લ
ફલ્યા ફૂલ; કલી 9 ગર્લ
પુર્તિ પુરવઠો ; સંતોષ 3 ગર્લ
પૂર્વા અગાઉ; એક; વડીલ; પૂર્વ 6 ગર્લ
પૂર્વી એક શાસ્ત્રીય લય; પૂર્વથી 5 ગર્લ
પ્રાચી પૂર્વ; પ્રાચ્ય 11 ગર્લ
પ્રાધા સર્વોચ્ચ; પ્રખ્યાત 4 ગર્લ
પ્રાશા ઇચ્છા; પ્રેમ ની નિશાની 1 ગર્લ
પ્રભા પ્રકાશ; ચળકવું; ચમકવું; પ્રતિભા; એક સ્વર્ગીય સુંદર યુવતી 1 ગર્લ
પ્રાચી પૂર્વ; પ્રાચ્ય 1 ગર્લ
પ્રાગી 6 ગર્લ
પ્રજ્ઞા ડહાપણ 3 ગર્લ
પ્રજ્ઞા ભગવાન વિષ્ણુ; પરાક્રમ 5 ગર્લ
પ્રાક્ષી જે પ્રકાશનું રક્ષણ કરે છે 1 ગર્લ
પ્રાંગી 11 ગર્લ
પ્રજા ખૂબ સુંદર 6 ગર્લ
પ્રંકી 6 ગર્લ
પ્રાંશી દેવી લક્ષ્મી; મહાન કદના 4 ગર્લ
પ્રશિ પરિપૂર્ણતા; ખ્યાતિ 8 ગર્લ
પૃશ્વી પ્રેમનું ચિહ્ન; શ્રેષ્ઠ ભગવાન 3 ગર્લ
પ્રથા વલણ; કસ્ટમ 1 ગર્લ
પ્રતિ એક જે સંગીતની પ્રશંસા કરે છે અને પ્રેમ કરે છે 1 ગર્લ
પૃત્વી દેવી સીતા; રાજકુમારી 5 ગર્લ
પ્રૌઢા જે જૂનું છે 6 ગર્લ
પ્રાવી ભગવાન હનુમાન 3 ગર્લ
પ્રેણા સર્જનાત્મકતા 1 ગર્લ
પ્રીત પ્રેમ 1 ગર્લ
પ્રીથા સુખી; પ્રિય એક; કુંતી(પાંડવોની માતા)નું બીજું નામ 1 ગર્લ
પ્રીતિ પ્રેમ; સંતોષ 9 ગર્લ
પ્રીતિ સ્નેહ; પ્રેમ 1 ગર્લ
પ્રીતિ સ્નેહ; પ્રેમ 8 ગર્લ
પ્રેક્ષા દર્શક; ધ્યાનથી જોવું; જોવાનું 6 ગર્લ
પ્રેમા પ્રેમ; પ્રિય 8 ગર્લ
પ્રેશા પ્રતિભા ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવી છે; પ્યારું; પ્રેમાળ; ભગવાનની ભેટ 4 ગર્લ
પ્રેક્ષા નામનું એક સ્વરૂપ, પ્રેક્ષા 1 ગર્લ
પ્રિયા પ્રિય 11 ગર્લ
પ્રીજા શુભેચ્છાઓના દેવી 9 ગર્લ
પ્રીમાં પ્રેમ, સ્નેહ 3 ગર્લ
પ્રિના સામગ્રી 4 ગર્લ
પ્રિષા પ્રતિભા ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવી છે; પ્યારું; પ્રેમાળ; ભગવાનની ભેટ 8 ગર્લ
પ્રીશી એક જે યુકઝનમાં ભાગ લે છે અને ઊંચું છે 7 ગર્લ
પ્રીતા સુખી; પ્રિય એક; કુંતી(પાંડવોની માતા)નું બીજું નામ 1 ગર્લ
પ્રીથા સુખી; પ્રિય એક; કુંતી(પાંડવોની માતા)નું બીજું નામ 9 ગર્લ
પ્રિથી, પ્રિથી પ્રેમ; સંતોષ 9 ગર્લ
પ્રીતિ પ્રેમ; સંતોષ 8 ગર્લ
પ્રીતિ સ્નેહ; પ્રેમ 9 ગર્લ
પ્રિયા એક ગમ્યું; પ્રિયતમ; પ્રિય 6 ગર્લ
પ્રિયા એક ગમ્યું; પ્રિયતમ; પ્રિય 7 ગર્લ
પ્રિયાઁ પ્રેમ; પ્રિય 1 ગર્લ
પૃષ્ટિ ગુલાબી 3 ગર્લ
પુજ્યા સન્માનિત 1 ગર્લ
પુન્યા સારા કામ; દેવી જે સારા કાર્યોની પ્રશંસા કરે છે; સદ્ગુણ; શુદ્ધતા; તુલસી અથવા પવિત્ર તુલસી; પવિત્ર; શુભ; શુધ્ધ;; લાયક 6 ગર્લ
પૂર્ણા પૂર્ણ 7 ગર્લ
પૂર્વા અગાઉ; એક; વડીલ; પૂર્વ 6 ગર્લ
પૂર્વી એક શાસ્ત્રીય લય; પૂર્વથી 5 ગર્લ
પુષ્પા ફૂલ 9 ગર્લ
પુષ્ટિ પુષ્ટિ; સ્વસ્થ; બધી સંપત્તિનો માલિક; પોષણ; સમર્થન 11 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 695