ગ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ગ' થી શરૂ થતા 235, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 235
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ગાંગી પવિત્ર; શુદ્ધ; ગંગા સાથે તુલનાત્મક; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ 3 ગર્લ
ગાથા વાર્તા 2 ગર્લ
ગંદા ગાંઠ 9 ગર્લ
ગંધા સુગંધિત 8 ગર્લ
ગંગા ગંગા નદી 3 ગર્લ
ગંગી પવિત્ર; શુદ્ધ; ગંગા સાથે તુલનાત્મક; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ 11 ગર્લ
ગંગા, ગંગોત્રી ભારતની પવિત્ર નદી 1 ગર્લ
ગતિ ગતિ; ઝડપ; માર્ગ; આજ્ઞાપાલન; સફળતા; આજ્ઞાકારીને સમજવાની શક્તિ 1 ગર્લ
ગૌરા ગોરી ત્વચા; સફેદ; સુંદર 3 ગર્લ
ગ઼ૌરી એક ગોરI રંગની મહિલા; દેવી પાર્વતી; સફેદ; શુધ્ધ; સુંદર; તેજસ્વી; પૃથ્વીનું બીજું નામ 11 ગર્લ
ગૌરી એક ગોરI રંગની મહિલા; દેવી પાર્વતી; સફેદ; શુધ્ધ; સુંદર; તેજસ્વી; પૃથ્વીનું બીજું નામ 9 ગર્લ
ગાવી સફેદ બાજ; કેરળનું એક વન 3 ગર્લ
ગયા સમજદાર 7 ગર્લ
ગીના ચાંદી જેવું 5 ગર્લ
ગીતા હિન્દુઓનું પવિત્ર ગ્રંથ; ગીત; કવિતા; ભગવદ ગીતા; દર્શન અને નૈતિકતા પર પ્રખ્યાત હિન્દુ ધર્મ ગ્રંથ 2 ગર્લ
ગીતા હિન્દુઓનું પવિત્ર ગ્રંથ; ગીત 1 ગર્લ
ગીતિ ગીત; દુનિયા; બ્રહ્માંડ 1 ગર્લ
ગીતુ તે સંસ્કૃત શબ્દના ગીતનો એક પ્રકાર છે જેનો અર્થ થાય છે ગીત 22 ગર્લ
ગયા ગીત 2 ગર્લ
ઘટા બદલતું હવામાન 1 ગર્લ
ગીથી રાગ 8 ગર્લ
ઘેણા આભૂષણ 8 ગર્લ
ઘોષા ભવ્ય; ઘોષણા; ખળભળાટ; ખ્યાતિ 4 ગર્લ
ગિની સ્વર્ણ 3 ગર્લ
ગિરા ભાષા: હિન્દી 8 ગર્લ
ગિષુ ચમક 1 ગર્લ
ગીતા હિન્દુઓનું પવિત્ર ગ્રંથ; ગીત; કવિતા; ભગવદ ગીતા; દર્શન અને નૈતિકતા પર પ્રખ્યાત હિન્દુ ધર્મ ગ્રંથ 1 ગર્લ
ગીથા ભેટ 9 ગર્લ
ગિવા ટેકરી 3 ગર્લ
ગૂલ ફૂલ; ગુલાબ; લાલ; કિંમતી; નસીબ 22 ગર્લ
ગોપા ગૌતમની પત્ની 3 ગર્લ
ગોપી દૂધ દોહનારી સ્ત્રીઓ જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સખીઓ છે 11 ગર્લ
ગોપી, ગોપિકા એક ગોવાળ; ગોવાળ સ્ત્રી; રક્ષક;; એક જે ગાયનું રક્ષણ કરે છે; રાધા નું બીજું નામ 5 ગર્લ
ગોપુ હોંશિયાર 5 ગર્લ
ગોરી એક ગોરI રંગની મહિલા; દેવી પાર્વતી; સફેદ; શુધ્ધ; સુંદર; તેજસ્વી; પૃથ્વીનું બીજું નામ 4 ગર્લ
ગૌરા ગોરી ત્વચા; સફેદ; સુંદર 8 ગર્લ
ગુલ ફૂલ; ગુલાબ; લાલ; કિંમતી; નસીબ 4 ગર્લ
ગુંજા સુંદરતા 8 ગર્લ
જ્ઞાના જ્ઞાન પૂર્ણ; એક દેવીનું નામ 22 ગર્લ
જ્ઞાન જ્ઞાન પૂર્ણ; એક દેવીનું નામ 3 ગર્લ
જ્ઞાની સૌથી બુદ્ધિશાળી; જાણકાર; દયાળુ 11 ગર્લ
ગમ્યા સુંદર; એક નિયતિ 2 ગર્લ
ગાર્ગી જે વ્યક્તિ વિચારવાની પ્રેરણા આપે છે; એક પ્રાચીન વિદ્વાન 6 ગર્લ
ગવ્યા ભગવાનનો બાગ 2 ગર્લ
જશ્ના વિજય 1 ગર્લ
ગેષ્ના ગાયક 9 ગર્લ
ધાન્ય ગાયન 11 ગર્લ
ગણ્યા પ્રખ્યાત; વિદ્વાન 2 ગર્લ
ગોમ્યા સુંદર અને મનોરંજક 7 ગર્લ
ગૌશ્વ 4 ગર્લ
ગ્રાહી સ્વીકારવું 7 ગર્લ
ગ્રીશા જાગૃત 9 ગર્લ
ગ્રેહા ગ્રહ 3 ગર્લ
ગ્રેશી ભગવાનને પ્રેમ કરે છે; સુંદર 1 ગર્લ
ગ્રીવા એ યુવતી જે સુંદર ગરદન ધરાવે છે 3 ગર્લ
ગ્રુની પ્રકાશ; ચમક 6 ગર્લ
ગગના આકાશ 22 ગર્લ
ગહના સોનની માળા 5 ગર્લ
ગજરા ફૂલોની માળા 2 ગર્લ
ગજરા , ગજરા ફૂલોની માળા 1 ગર્લ
ગામિની શાંત 8 ગર્લ
ગનાક્ષી ઇચ્છા; જોઈએ છે 7 ગર્લ
ગનવી ગાયક; રાગ 9 ગર્લ
ગંધાલી ફૂલોની સુગંધ; સુગંધિત; મધુર સુગંધ 11 ગર્લ
ગાંધરા સુગંધ 9 ગર્લ
ગાંધારી ગાંધારથી 8 ગર્લ
ગાંધિની સુગંધિત 3 ગર્લ
ગણેશા ભગવાન ગણેશ; સૈન્યના ભગવાન 2 ગર્લ
ગંગાહ ઝડપી; અવિરત વહેતું; પવિત્ર અને શુદ્ધ નદી ગંગા 11 ગર્લ
ગંગિકા પવિત્ર; શુદ્ધ; દેવી દુર્ગાનું બીજું નામ; ગંગા નદી 5 ગર્લ
ગનિકા ચમેલીનું ફૂલ; ચેતન; ફૂલ 7 ગર્લ
ગનિતા માનવું 6 ગર્લ
ગારતી ધાર્મિક સ્ત્રી 11 ગર્લ
ગરિમા હૂંફ 4 ગર્લ
ગારીન કૃપા; સૌથી આદરણીય; ગૌરવ; શક્તિ; યોગના વિજ્ઞાન આઠ સિદ્ધાંતોમાંથી એક 4 ગર્લ
ગરવી ઉત્સાહ 3 ગર્લ
ગતિકા ગીત 3 ગર્લ
ગતિતા એક નદી 22 ગર્લ
ગૌરાન ભગવાન શિવના પત્નિ 9 ગર્લ
ગૌરાંગી સુખ આપનાર; દેવી રાધાનું બીજું નામ; ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રિય; ગોરો રંગ 6 ગર્લ
ગૌરવી સન્માન; ગૌરવ 7 ગર્લ
ગ઼ૌરિકા એક યુવાન છોકરી; સફેદ ; સુંદર 5 ગર્લ
ગૌરીતા હિંદુ દેવી પાર્વતી 5 ગર્લ
ગૌરવી ગર્વ 6 ગર્લ
ગૌતમી ગોદાવરી નદી; જેણે જ્ઞાન આપ્યું છે; તે અંધકારને દૂર કરે છે; દુર્ગાનું બીજું નામ 9 ગર્લ
ગૌતમી ગોદાવરી નદી; જેણે જ્ઞાન આપ્યું છે; તે અંધકારને દૂર કરે છે; દુર્ગાનું બીજું નામ 8 ગર્લ
ગવાહ તારાઓ 3 ગર્લ
ગાયના ગાયન 22 ગર્લ
ગીતિકા થોડું ગીત; એક નાનું ગીત 3 ગર્લ
ગીતિકા થોડું ગીત; એક નાનું ગીત 4 ગર્લ
ગીતીશા સાત ગીતનો અવાજ 11 ગર્લ
ગહના રત્ન; આભૂષણ 4 ગર્લ
ગહના આભુષણ; ગિનાથી - સમાપ્ત થતા નામોની માહિતી 8 ગર્લ
ઘાઇના આભુષણ; ગિનાથી - સમાપ્ત થતા નામોની માહિતી 9 ગર્લ
ઘનાવી ગાયક; રાગ 8 ગર્લ
ઘોષિની પ્રખ્યાત; ઘોષણા; ઘોંઘાટીયા 8 ગર્લ
ઘૂલિકા મોતી 6 ગર્લ
Ghungroo (ઘુંઘરૂ) Musical instrument 6 ગર્લ
ગિયાના દયાળુ ભગવાન 5 ગર્લ
ગીરિષા પર્વતોથી સંબંધિત; પાર્વતીનું બીજું નામ 9 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 235