ટ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ટ' થી શરૂ થતા 9, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 9 of 9
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
તનિષ્ક પુત્રી 1 બોય-ગર્લ
તનુ તન; સુગઠિત; ક્ષણ; નાજુક; પાતળું 1 બોય-ગર્લ
તુરન્યા તીવ્ર; ઝડપી 1 બોય-ગર્લ
તેજ઼લ ચમકદાર; મહેનતુ; હોશિયાર; તેજસ્વી 3 બોય-ગર્લ
તમ હૃદય; ખજૂર; તાડ ની ખજૂર; નાળિયેરી; ઝડપી; વાલી; વૃક્ષ 7 બોય-ગર્લ
તનુ તન; સુગઠિત; ક્ષણ; નાજુક; પાતળું 7 બોય-ગર્લ
તેજા પ્રકાશ; ચમકદાર; શક્તિ; તેજસ્વી 9 બોય-ગર્લ
તનુ તન; સુગઠિત; ક્ષણ; નાજુક; પાતળું 11 બોય-ગર્લ
તુર્યા આધ્યાત્મિક શક્તિ; સંગીત વાદ્ય; એક નો ચોથો ભાગ 22 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 9 of 9