ઔ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઔ' થી શરૂ થતા 7, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 7 of 7
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઔરા વાયુ; હવા; પવન 5 ગર્લ
ઔહના જુસ્સો 9 ગર્લ
ઔમ્ન્શી હિન્દુ ભગવાન શિવના મંત્રનો ઉદ્ભવ - ઓમ નમ: શિવાય 4 ગર્લ
ઔરવ પરોઢના રોમન દેવી 9 ગર્લ
ઔરીમાં કમળ જેવું નરમ અને ચંદ્ર જેવું તેજસ્વી 9 ગર્લ
ઑરોની એક લાકડું 7 ગર્લ
ઔસીજા પ્રખ્યાત; પરોઢ ની જેમ તેજસ્વી 7 ગર્લ
Showing 1 - 7 of 7