ઝ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઝ' થી શરૂ થતા 14, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 14 of 14
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઝનક નિર્માતા; મધુર સંગીત; ઉત્પાદન; હરાવવા; પિતા 9 બોય
ઝંકાર ભગવાન ગણેશ; ધીમો ગણગણાટ અવાજ; મધમાખીની ગુણગુણાંવું 9 બોય
ઝંકાર સંગીત પત્ર 4 બોય
ઝિનુક શંખ; છીપ 1 બોય
ઝિનૂક દરિયા કિનારેની છીપ; છીપ 1 બોય
ઝિતહીં જેને હરાવી શકાતું નથી 6 બોય
ઝૂમેર આભુષણ; ગિનાથી - સમાપ્ત થતા નામોની માહિતી 3 બોય
ઝોશીલ એક પ્રકારનું સુખ 9 બોય
ઝૂમર બાળકોનું રમકડું 8 બોય
ઝુમકી કાનની બુટ્ટી 9 બોય
જહાનેશ ગણેશ 11 બોય
ઝંગીમલ ઝીંગાનો પુત્ર 3 બોય
જહનિશ ભગવાનનું કૃપાળુ પતંગિયું 6 બોય
ઝુલિએર કિંમતી 11 બોય
Showing 1 - 14 of 14