ય થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ય' થી શરૂ થતા 3, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 3 of 3
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
યામ્યા ભગવાન શિવ અને ભગવાન વિષ્ણુનું બીજું નામ; રાત 3 બોય-ગર્લ
યક્ષ ભગવાનના પ્રતિનિધિ, એક પ્રકારનો ઉપદેવતા; જંગલોના રક્ષક; ઝડપી 2 બોય-ગર્લ
યથી, યતી દેવી દુર્ગા; એક જે હેતુની સુક્ષ્મતા સાથે પ્રયત્ન કરે છે; જેણે લોકોને અજ્ઞાનતા ઘટાડીને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે 1 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 3 of 3