ણ થી શરૂ થતા હિન્દુ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 20, હિન્દુ Unisex નામ છે
Showing 1 - 20 of 20
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નીયા કંઈક માટેની ઇચ્છા; હેતુ; તેજસ્વી; ભગવાન હનુમાન 22 બોય-ગર્લ
નીશાર્ગ પ્રકૃતિ 4 બોય-ગર્લ
નિર્જરા યુવાન; વૃદ્ધાવસ્થા 6 બોય-ગર્લ
નિર્મુક્તઃ બંધન મુક્ત 7 બોય-ગર્લ
નિરલ અનન્ય; શાંત 9 બોય-ગર્લ
નિધિપા ખજાનાના ભગવાન 7 બોય-ગર્લ
નેત્રા આંખ; નેતા 22 બોય-ગર્લ
નીરુ પ્રકાશ 9 બોય-ગર્લ
નાવ્ય વખાણવા લાયક; યુવાન; પ્રશંસાપાત્ર 9 બોય-ગર્લ
નર્તન નૃત્ય 5 બોય-ગર્લ
નંદના પુત્રી; જે સુખ આપે છે 3 બોય-ગર્લ
નંદા પુત્રી; દેવી દુર્ગા; મહાન પ્રાપ્તકર્તા; સુખ; ભગવાન શિવનો પુત્ર; જુવાનીયો; સંપત્તિ; એક આકાશી અપ્સરા 6 બોય-ગર્લ
નંદના પુત્રી; દેવી દુર્ગા; મહાન પ્રાપ્તકર્તા; સુખ; ભગવાન શિવનો પુત્ર; જુવાનીયો; ઉજવણી; સુખની વાત; ઇન્દ્રનું સ્વર્ગ 22 બોય-ગર્લ
નંદા પુત્રી; દેવી દુર્ગા; મહાન પ્રાપ્તકર્તા; સુખ; ભગવાન શિવનો પુત્ર; જુવાનીયો; સંપત્તિ; એક આકાશી અપ્સરા 7 બોય-ગર્લ
નનદના પુત્રી; દેવી દુર્ગા; મહાન પ્રાપ્તકર્તા; સુખ; ભગવાન શિવનો પુત્ર; યુવાન 5 બોય-ગર્લ
નમ્યા નમવું; વિનમ્ર; નમ્ર; આદરણીય; રાત 9 બોય-ગર્લ
નલિના કમળ; કમળનું તળાવ; ફૂલ; પાણીની લીલીનો દાંડો; સુંદર; પાણીના લીલીની દાંડીને સુગંધિત 6 બોય-ગર્લ
Nalika (નલિકા) Lotus 3 બોય-ગર્લ
નક્ષત્ર સ્વર્ગીય શરીર; તારો; મોતી 11 બોય-ગર્લ
નક્શા તારાઓનો રાજા; નકશો 9 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 20 of 20