ક્ષ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ક્ષ' થી શરૂ થતા 24, હિન્દુ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 24 of 24
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ક્ષિતિજા ક્ષિતિજ એક બિંદુ જ્યાં આકાશ અને સમુદ્ર મળતા દેખાય છે; ક્ષિતિજ; પૃથ્વીની પુત્રી, સીતાનું બીજું નામ 6 ગર્લ
ક્ષિતિ પૃથ્વી; ઘર; માટી; પુરુષોની જાત 3 ગર્લ
ક્ષમ્ય ધરતી 6 ગર્લ
ક્ષેમા સલામતી; સુરક્ષા; કલ્યાણ; સુલેહ; દેવી દુર્ગા 3 ગર્લ
ક્ષીરજા દેવી લક્ષ્મી; દૂધમાં જન્મેલુ 4 ગર્લ
ક્ષીરસા દેવી લક્ષ્મી; ક્ષીર - દૂધ 4 ગર્લ
ક્ષમા ક્ષમા 6 ગર્લ
ક્ષીરજા દૂધના દેવી 6 ગર્લ
ક્ષિથિરા દેવી દુર્ગા 4 ગર્લ
ક્ષણપ્રભા આકાશી વીજળી 1 ગર્લ
ક્ષિપ્રા એક જે સંતોષવા માટે સરળ છે; ભારતમાં એક નદીનું નામ; ઝડપી; પ્રવાહ 11 ગર્લ
ક્ષોની દ્રઢ; સ્થાવર; પૃથ્વી 4 ગર્લ
ક્ષયનિકા ક્ષણિક 9 ગર્લ
કસમા સલામતી; સુરક્ષા; કલ્યાણ; સુલેહ; દેવી દુર્ગા 4 ગર્લ
ક્ષોના દ્રઢ; સ્થાવર; પૃથ્વી 5 ગર્લ
ક્ષિતિ પૃથ્વી; ઘર; માટી; પુરુષોની જાત 4 ગર્લ
ક્ષીરીન ફૂલ; દૂધિયું 7 ગર્લ
ક્ષિપ્વા સ્થિતિસ્થાપક 5 ગર્લ
ક્ષીરાજા દેવી લક્ષ્મી; દૂધમાં જન્મેલુ 5 ગર્લ
ક્ષેત્ર સ્થાન 1 ગર્લ
ક્ષેત્રાગ્ના શરીરમાં રહેતા ભગવાન 5 ગર્લ
ક્ષણિકા ક્ષણિક; ટૂંક સમયમાં 11 ગર્લ
ક્ષિપ્રા રાત્રે 1 ગર્લ
ક્ષમા ક્ષમા 8 ગર્લ
Showing 1 - 24 of 24