ક્ષ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ક્ષ' થી શરૂ થતા 18, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 18 of 18
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ક્ષિતીશ બધા ભગવાનનો રાજા; ભગવાન ઇન્દ્ર; પૃથ્વીનો સ્વામી 4 બોય
ક્ષીરાજ અમૃત; દૂધથી બનેલું; મોતી; ચંદ્ર 4 બોય
ક્ષમાકરમ ક્ષમાનું સ્થાન 7 બોય
ક્ષયાત ધરાવવું; શાસન કરવાની શક્તિ હોવી; શાસન કરવા માટે; ગુરુ બનવું 22 બોય
ક્ષેમક રક્ષક; સુગંધ 5 બોય
ક્ષય ગૃહ 1 બોય
ક્ષયન ઘર; શાંત પાણીવાળી જગ્યા 7 બોય
ક્ષિતિરાજ રાજા 5 બોય
ક્ષ્રિણાગ ભગવાન શિવ 6 બોય
ક્ષયનિષ્ઠ રાજા; શાસક 11 બોય
ક્ષપન શિસ્તબદ્ધ; ધાર્મિક; ઉપવાસ 7 બોય
ક્ષેમ સુખી; સલામતી; શાંતિ; મુક્તિ 2 બોય
ક્ષન્તુ ધૈર્યવાન 22 બોય
ક્ષિતિજ , ક્ષીથીજ બિંદુ જ્યાં આકાશ અને સમુદ્ર મળતા દેખાય છે; પૃથ્વીનો પુત્ર; વૃક્ષ; ક્ષિતિજ; મંગળ 4 બોય
કશૃગાલ ભગવાન શિવનું એક નામ 7 બોય
ક્ષિતિજ બિંદુ જ્યાં આકાશ અને સમુદ્ર મળતા દેખાય છે; પૃથ્વીનો પુત્ર; વૃક્ષ; ક્ષિતિજ; મંગળ 5 બોય
ક્ષત્રિય શાહી યોદ્ધા 4 બોય
ક્ષણન 5 બોય
Showing 1 - 18 of 18