ખ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે ' ખ' થી શરૂ થતા 45, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 45 of 45
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ખુશવન્તઃ આનંદથી ભરેલું 7 બોય
ખુશવેંદ્ર 5 બોય
ખુશમિત સુખી મિત્ર 1 બોય
ખુશ્કરણ 4 બોય
ખુશીલ સુખી; સુખદ 7 બોય
ખુશહાલ સુખી; સમૃધ્ધ 7 બોય
ખુશીલ સુખી; સુખદ 8 બોય
ખુશાંત ખુશ 3 બોય
ખ઼ુશાલ સુખી; સમૃધ્ધ 8 બોય
ખુશાન્શ ખુશીનો ભાગ 11 બોય
ખુશ ખુશ 22 બોય
ખુસાલ ખુશ 9 બોય
ખુન્દમીર 8 બોય
ખ્સીતીજ ક્ષિતિજ 5 બોય
કૃશાંગ ભગવાન શિવ; પાતળી; શિવનું ઉપકલા 5 બોય
ખુનીષ 6 બોય
ખોસલ ખુબ ખુશ 3 બોય
ખિષન્તં આનંદ 8 બોય
ખીલેશ્વર સર્વોચ્ચ અસ્તિત્વ 6 બોય
ખીલેશ પરિપક્વ 9 બોય
કીઆંશ ભગવાન વિષ્ણુનો ભાગ 7 બોય
ખિયન આતંકનો રાજા 7 બોય
ખેમરાજ સુખી રાજ્ય; ભગવાન શિવ 3 બોય
ખેમપ્રકાશ કલ્યાણ 3 બોય
ખેમચંદ કલ્યાણ 4 બોય
ખેમ કલ્યાણ 1 બોય
Khee (ખી) Lord venkateswara 2 બોય
ખ઼જ઼ાના ખજાનો 8 બોય
ખાવીશ કવિઓના રાજા; ભગવાન ગણેશનું બીજું નામ 6 બોય
ખાત્વિક 1 બોય
ખટવાંગીન જેનાં હાથમાં ખાટવાંગિન અસ્ત્ર છે 8 બોય
ખાતિરાવન સૂર્ય 5 બોય
ખાસમ હવામાં; એક બુદ્ધ 8 બોય
ખરબંદા ચંદ્ર 6 બોય
ખરાધ્વામ્સીને રાક્ષક ખારાનો વધ કરનાર 9 બોય
ખર (રાવણ અને શૂર્પણખાના ભાઈ) 2 બોય
ખંજન ગાલના ખાડા 5 બોય
Khanish (ખાનીશ) Lovely 7 બોય
ખાનામ રાજકુમારી; ઉમદા સ્ત્રી 22 બોય
ખમીશ ભગવાન શિવનું ઉપનામ 6 બોય
ખલીફા દરેક કાર્યમાં કુશળ 3 બોય
ખાજિત સ્વર્ગ પર વિજય મેળવો ભગવાન બુદ્ધ; એક પ્રકારનો બુદ્ધ; સ્વર્ગ પર વિજય મેળવો 5 બોય
ખગેશ પક્ષીઓનો રાજા; ચીલ; ગરુડ 5 બોય
ખગેન્દ્ર પક્ષીઓના ભગવાન 6 બોય
ખાદીર સ્વર્ગીય આકાશી અથવા ચંદ્ર; બાવળનું ઝાડ; ચંદ્ર; ઇન્દ્રનું બીજું નામ 6 બોય
Showing 1 - 45 of 45