ડ થી શરૂ થતા હિન્દુ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ડ' થી શરૂ થતા 797, હિન્દુ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 797
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
દયુતિત પ્રબુદ્ધ 9 બોય
દ્યુતીર ચમક 7 બોય
દ્યૂમની ભગવાન શિવ; આકાશ રત્ન; શિવ અને સૂર્યનું બીજું નામ 6 બોય
ડ્યુ મની ભગવાન શિવ; આકાશ રત્ન; શિવ અને સૂર્યનું બીજું નામ 6 બોય
દયાંશ દયા કરવી 8 બોય
દયનેશ લક્ષ 4 બોય
દિયાન દૈવી 8 બોય
દ્યમાનના ભગવાન 1 બોય
દ્વિજેશ નદી 6 બોય
દ્વિજેન્દ્ર બ્રાહ્મણોનો રાજા; ચંદ્ર 7 બોય
દ્વિજરાજ બ્રાહ્મણોનો રાજા; ચંદ્ર 4 બોય
દ્વીજૈન ચંદ્ર 7 બોય
દ્વિજ સંત 1 બોય
દ્વારકાપતિ દ્વારકાના ભગવાન 5 બોય
દ્વારિકા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના રાજ્યની રાજધાની 4 બોય
દ્વારકેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 9 બોય
દ્વારકાપતિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, દ્વારકાના સ્વામી 5 બોય
દ્વારકાનાથ દ્વારકાના ભગવાન 3 બોય
દ્વારકાદાસ દ્વારકાનો સેવક 11 બોય
દ્વારકા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના રાજ્યની રાજધાની 5 બોય
દવાન અવાજ 6 બોય
દ્વૈપાયન ઋષિ વ્યાસ 4 બોય
દ્વિમીદા એક જે વર્તમાન તેમજ ભવિષ્ય વિશે જાણે છે 7 બોય
દ્વારકા -નાયાકાયા દ્વારકાના ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 11 બોય
દ્વૈમાંતુરા જેમને બે માતા છે 11 બોય
Dussalan (દુસ્સાલન) One of the Kauravas 1 બોય
Dussahana (દુસ્સાહાના) One of the Kauravas 7 બોય
દુશ્યંતા મહાકાવ્ય મહાભારતનો રાજા 5 બોય
દુષ્યંત મહાકાવ્ય મહાભારતનો રાજા 4 બોય
દુશ્તર અનિવાર્ય; અભેદ્ય; અક્કડ; ઉત્તમ 1 બોય
Dushpradharsha (દુષ્પરાધર્ષા) One of the Kauravas 11 બોય
Dushparaaja (દુશ્પરાજા) One of the Kauravas 1 બોય
Dushkarna (દુષ્કરણ) One of the Kauravas 7 બોય
Dushasana (દુશાસના) One of the Kauravas 7 બોય
દુશાંત 6 બોય
દુશલ સંકલ્પ; આનંદ 2 બોય
Duryodhana (દુર્યોધન) One of the Kauravas 3 બોય
દુર્વાંક સદાચારી મિત્ર 11 બોય
દુર્વિશ જે વિષથી પ્રભાવિત થતા નથી 11 બોય
Durvimocha (દુર્વીમોચા) One of the Kauravas 6 બોય
Durvigaaha (દુર્વીગાહા) One of the Kauravas 11 બોય
દુર્વેશ શરણાઈ 7 બોય
દુર્વાશા તેના તેજ સ્વભાવ માટે પ્રખ્યાત શક્તિશાળી ઋષિ 4 બોય
દુર્વાસા એક શક્તિશાળી ઋષિ જે તેમના તીવ્ર સ્વભાવ માટે પ્રખ્યાત હતા, પુરાણો અને મહાભારતમાં દુર્વાસા વિશે ઘણી વાર્તાઓ છે. 5 બોય
દૂર્વાંશ જે દૂર રહે છે 8 બોય
દુર્વાંક સદાચારી મિત્ર 1 બોય
દુરસંત 6 બોય
Durmukha (દુરમુખા) One of the Kauravas 7 બોય
Durmarshana (દુર્મર્ષણા) One of the Kauravas 1 બોય
દુર્મદા મિથ્યાભિમાન 8 બોય
દુરકેશ દેવી દુર્ગા તરફથી 5 બોય
દુર્જય અદમ્ય; અપરાજિત 8 બોય
દુર્જયઃ જેને કોઈ પ્રભાવિત કરી શકે નહીં 7 બોય
દુર્જનીય જાણવું મુશ્કેલ 5 બોય
દુર્જા અદમ્ય 9 બોય
દુરજેશ ચંદ્ર 4 બોય
દુર્ગેશ કિલ્લાઓના ભગવાન 1 બોય
દુર્ગાદત્ત દેવી દુર્ગાની ભેટ 8 બોય
દુર્ગાદાસ દેવી દુર્ગાના ભક્ત 3 બોય
દુર્ગાચરણ દેવીના પુત્ર 6 બોય
દુર્ગ પહોંચવામાં મુશ્કેલ; કિલ્લો; અભેદ્ય 5 બોય
Durdharsha (દુર્ધર્ષ) One of the Kauravas 3 બોય
દુરંજય એક વીર પુત્ર 5 બોય
દુરઈમુરુગન ભગવાન મુરુગન, મુરુગન; રાજા; વડા 4 બોય
દુરઈમાની 9 બોય
દુરાઈ મુખ્ય; નેતા 8 બોય
Duraadhara (દુરાધારા) One of the Kauravas 5 બોય
દુન્દાપ્પા શાંત 5 બોય
Dumini (દુમિની) Name of Lord Shiva 7 બોય
દુલાલ પ્રેમાળ; યુવાન; પ્રિય 5 બોય
દુગુ મનોરમ; સુંદર પુત્ર 8 બોય
દુગાંત દિશા; અનંત; ક્ષિતિજ; આકાશનો અંત 22 બોય
દૃવીલ ધૈર્યવાન 5 બોય
દૃવિક સિતારો 4 બોય
ધ્રુવં સિતારો 8 બોય
ધ્રુવં કાયમી અવાજ; સ્વર્ગ; ચોક્કસપણે; હંમેશાં 7 બોય
ધ્રુવા ધ્રુવીય તારો; સતત; વિશ્વાસુ; દૃઢ 3 બોય
ધ્રુવ ધ્રુવ તારો; સ્થાવર; શાશ્વત; પેઢી; સ્થિર 2 બોય
દૃપદા સ્તંભ; આધારસ્તંભ 11 બોય
દ્રુપદ એક રાજા; નિશ્ચિતપણે ઊભા 1 બોય
દ્રૌપત 4 બોય
દ્રોનેશ્વર દ્રોણાચાર્ય અને ભગવાન શિવ 8 બોય
દ્રોણાચાર્ય ધ્રોનેશ્વર એટલે દ્રોણાચાર્ય અને શિવ 9 બોય
દ્રોના   શિક્ષક દ્રોણા; માર્ગદર્શન; મુક્તિ આપનાર 7 બોય
દ્રોના શિક્ષક દ્રોણ; માર્ગદર્શન; તારણહાર 7 બોય
દ્રોણ પ્રખ્યાત મહાભારત પાત્ર; માર્ગદર્શન; તારણહાર; મહાભારતના ઋષિ અને શિક્ષક શીખ્યા 6 બોય
દ્રીતિક 8 બોય
દ્રીશ્તિ દૃષ્ટિ 7 બોય
દ્રીશનું નિર્ભીક; સાહસિક 3 બોય
દ્રીષિત લક્ષણો 6 બોય
દ્વિષાન એક જે બધા સપના પરિપૂર્ણ કરે છે 11 બોય
દ્રીશ દૃષ્ટિ 4 બોય
Dridhavarma (દ્રીધવારમાં) One of the Kauravas 9 બોય
Dridhasandha (દ્રીધાસંધા) One of the Kauravas 1 બોય
Dridhakshathra (દ્રીધાક્શાત્ર) One of the Kauravas 4 બોય
Dridhahastha (દ્રીધાહાસ્થા) One of the Kauravas 11 બોય
દરેશાલ ભગવાનનો દીકરો 4 બોય
દ્રાય કપડાંનું નિશાન; કાપડના વેપારી; રમત; રમતગમત; સાર; વ્યવહારિક; શ્રીમંત 3 બોય
દ્રવ્ય પ્રવાહી 8 બોય
દ્રવિણ પૈસા; કોઈપણ મૂલ્યવાન સંભાવના; શક્તિ; એક પર્વતનું નામ 5 બોય
Showing 1 - 100 of 797