મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 413, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 413
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
મુજહિર જોયું; એક સાથી નું નામ 5 બોય
મુઝમ્મિલ આવરિત 9 બોય
મુઝાક્કીર સ્મૃતિપત્ર 11 બોય
મુઝૈફ શાંતિપૂર્ણ 4 બોય
મુજફ્ફર વિજયી 11 બોય
મુવાફ્ફાક સફળ 7 બોય
મુવાફક સફળ 1 બોય
મુત્તિ આજ્ઞાકારી 3 બોય
મુત્તાકી ન્યાયી; જે અલ્લાહથી ડરે છે 11 બોય
મૂતિ આજ્ઞાકારી; દાતા 9 બોય
મુથાર્રીફ 6 બોય
મુતી આજ્ઞાકારી; દાતા 1 બોય
મુતાજ્જ઼ ગર્વ; શક્તિમાન 8 બોય
મુતાય્યીબ સુગંધિત 8 બોય
મુતાવાસ્સિત માધ્યમ; સરેરાશ 11 બોય
મુતવલ્લી સોંપવું 4 બોય
મુતાસિમ શિષ્ટ; પ્રામાણિક અને નમ્ર; અલ્લાહ પ્રતિ આસ્થા ; ખલીફાનું નામ 6 બોય
મુતાશીમ શિષ્ટ; પ્રામાણિક અને નમ્ર; અલ્લાહ પ્રતિ આસ્થા ; ખલીફાનું નામ 5 બોય
મુતઃહિર શુદ્ધ કરે છે; શુદ્ધ 8 બોય
મુતાબ ફૂલો 3 બોય
મુતા આજ્ઞાકારી; શુદ્ધ અથવા મોતી જેવા 11 બોય
મુતા આજ્ઞાકારી; શુદ્ધ અથવા મોતી જેવું 1 બોય
મુસ્તાતાબ સારું; પસંદ કરવા યોગ્ય 7 બોય
મુસ્તકીમ સીધા 6 બોય
મુસ્તાક પ્રબળ; હેતુ; શ્રેષ્ઠ 1 બોય
મુસ્તાનીર તેજસ્વી 8 બોય
મુસ્તાન તેજસ્વી 7 બોય
મુસ્તકીમ સીધો રસ્તો 8 બોય
મુસ્તાજબ તે સાંભળ્યું છે 6 બોય
મુસ્તઃસન પ્રશંસનીય 8 બોય
મુસ્તાફીદ લાભકારક; ફાયદાકારક 4 બોય
મુસ્તફા પયગંબર ; ઉચિત; ચૂંટાયેલા 9 બોય
મુસ્તિન એક ને પસંદ કરવો 8 બોય
મુસ્સાર્રત ખુશ; હંમેશા ખુશ 4 બોય
મુસ્લિમ અલ્લાહ ને સમર્પિત 6 બોય
મુસ્લીહ સુધારક 1 બોય
મુશ્તાક પ્રબળ; હેતુ; શ્રેષ્ઠ 9 બોય
મુશ્તાક પ્રબળ; તૃષ્ણા; માથું 3 બોય
મુશીર સલાહકાર 7 બોય
મુશફિક સાથી; સંવેદનશીલ 3 બોય
મુશીર સલાહકાર 8 બોય
મુશર્રફ જેનો સન્માન કરવામાં આવે છે; ઉચ્ચ 6 બોય
મુસીબ ફારસીમાં સફરજન નો અર્થ પણ મહાન યોદ્ધા છે. 2 બોય
મુસીદ મદદનીશ 22 બોય
મુસદ્દીક તે પુષ્ટિ આપે છે; બીજા પર વિશ્વાસ કરે છે 7 બોય
મુસાદ ઊંટનું બાળક 4 બોય
મુસાબ જૂનું અરબી નામ 11 બોય
Musa (મુસા) A prophet's name; 9 બોય
મુર્તજા, મુર્તઝા અલીનું એક બીજું નામ; ઉદાર; સ્વીકારવું 1 બોય
મુર્તજા, મુર્તઝા અલીનું એક બીજું નામ; ઉદાર; સ્વીકારવું 3 બોય
મુર્તાદતિ સંમત થવું; ખુશ 11 બોય
મુર્તાદા સંમત થવું; સંતુષ્ટ; ખુશ; પસંદ કરેલ 7 બોય
મુર્તાદા , મુર્તાધ્ય સંમત થવું; સંતુષ્ટ; ખુશ; પસંદ કરેલ 8 બોય
Murtaad (મુર્તાદ) Ascetical 6 બોય
મુરશીદ માર્ગદર્શન 11 બોય
મુર્સલ સંદેશાવાહક; પયગંબર ; પ્રતિનિધિ 3 બોય
મુરાદ ઇચ્છા; ઈચ્છાશક્તિ 3 બોય
મુરબ્બી આશ્રયદાતા; સરસ; વાલી 3 બોય
મુક્તાસીદ જે આર્થિક છે; ફળદાયી 5 બોય
મુકબિલ પછીનું; આગામી 11 બોય
મુકાતાદીર અબ્બાસીદ ખલીફાનું નામ 5 બોય
મુકાદ્દાસ પવિત્ર 8 બોય
મુન્ઝીર ચેતવણી; સતર્ક 11 બોય
મુન્થિર ચેતવણી; સતર્ક 4 બોય
મુન્તજિર રાહ જોવી 5 બોય
મુન્તાસિર વિજયી 7 બોય
મુન્તાહિર 5 બોય
મુન્સિફ ન્યાયી; નિષ્પક્ષ 1 બોય
મુન્કાદ જેનું નેતૃત્વ થાય છે; હાથ ધરવામાં; આજ્ઞાકારી 7 બોય
મુન્કાદીર એક હદીસ અધિકારી અને તપસ્વીનું નામ 1 બોય
મુન્જીદ મદદનીશ 8 બોય
મુનીસ અલ્લાહ સાથે; ભગવાન બુદ્ધ; સેનાના વડા; મુનિઓનો મુખ્ય 22 બોય
મુનિર હોશયાર; ચળકતી; ચંદ્રની રોશની; દીપક 3 બોય
મુનીમ ઉદાર 7 બોય
મુનીફ ઉચ્ચ; ખૂબ જ ઉત્તમ 9 બોય
મુનીબ જે પસ્તાવામાં ફેરવાય છે; પસ્તાવો કરવો 5 બોય
મુનીર હોશયાર; ચળકતી; ચંદ્રની રોશની; દીપક 4 બોય
મુનીબ જે પસ્તાવામાં ફેરવાય છે; પસ્તાવો કરવો 6 બોય
મુન્ધીર ચેતવણી; સતર્ક 6 બોય
મુનામ અલ્લાહ નું ફઝલ 8 બોય
મુનાહીદ મજબૂત 7 બોય
મુનાફ વિરોધાભાસી સાથે અસંગત 1 બોય
મુમતાજ઼ ખૂબ ઉત્તમ; વિશિષ્ટ; કિંમતી; વિશેષ 22 બોય
મુમ્મર પ્રવૃત; લાંબું જીવન 7 બોય
મુમીન આસ્તિક 7 બોય
મુલ્હીમ પ્રેરણાદાયક 4 બોય
મુલ્હામ પ્રેરણા 5 બોય
મુલાય્લ પયગંબર મુહમ્મદ સાથી 3 બોય
મુક્થાદીર મજબૂત; આરોગ્ય 6 બોય
મુખ્તાર પસંદ કરવું 3 બોય
મુખ્લીસ વફાદાર; પ્રામાણિક 3 બોય
મુજ્તાબા પસંદ કરવું 5 બોય
Mujibur (મુજીબુર) Responsive 4 બોય
મુજીબ જવાબદાર 2 બોય
મુજાજજિજ જીવનસાથીનું નામ 6 બોય
મુજાહિદ અલ્લાહના માર્ગે ચાલતો યોદ્ધો; એક યોદ્ધો 3 બોય
મુજફાર વિજયી, વિજેતા 7 બોય
મુજબ જેની ઈબાદતઓ જવાબ આપી હતી 11 બોય
મુજાહિદ અલ્લાહના માર્ગે ચાલતો યોદ્ધો; એક યોદ્ધો 4 બોય
મુઇજ્જ દિલાસો આપનાર 5 બોય
Showing 1 - 100 of 413