મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 413, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 413
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
માદ જૂની અરબી જાતિનું નામ 1 બોય
માઝ પયગંબર મુહમ્મદનો એક મિત્ર 5 બોય
મણિ એક રત્ન; જે રોકે છે 1 બોય
મીકા શીતળ; પ્યારું; બુદ્ધિશાળી 7 બોય
મીરાં રજવાડી; રાજકુમાર 1 બોય
મૂસા એક પ્રબોધકનું નામ 9 બોય
Musa (મુસા) A prophet's name; 9 બોય
મુતા આજ્ઞાકારી; શુદ્ધ અથવા મોતી જેવું 1 બોય
મુતા આજ્ઞાકારી; શુદ્ધ અથવા મોતી જેવા 11 બોય
મુતી આજ્ઞાકારી; દાતા 1 બોય
મૂતિ આજ્ઞાકારી; દાતા 9 બોય
મહ્જા વિશ્રામ સ્થળ; નિવાસ; આવાસ 6 બોય
મજ્દ ગર્વ 1 બોય
માજ્દી ભવ્ય; પ્રશંસનીય 1 બોય
મક્કી મકકા વિશે 9 બોય
મેક્કા પાક શહેરનું નામ 5 બોય
મીફ્તઃ ચાવી 3 બોય
મિર્જ઼ા શેહઝાદા; મનોરમ 4 બોય
મીસ્તઃ કંઈક વસ્તુને સમતલ કરવાનો અર્થ 7 બોય
મુફ્તી ન્યાયશાસ્ત્રી 6 બોય
મુહ્દી જે રજૂ કરે છે 11 બોય
મુત્તિ આજ્ઞાકારી 3 બોય
માહિર નિષ્ણાત; વીર 5 બોય
માજિદ યશસ્વી 2 બોય
માલિક ખિસ્સું; અલ્લાહ; મુખ્ય; નેતા; રાજ; શાસન; માળી; માલિક; પતિ 2 બોય
માજિન સત્ય નામ; વરસાદ 1 બોય
માબાદ બંદગીનું સ્થળ 3 બોય
મદની શિષ્ટ 6 બોય
મદીહ વિસ્તૃત; પ્રશંસનીય 8 બોય
માફીદ None 7 બોય
મહાદ વિશિષ્ટ; સારું 9 બોય
મહલ સહનશીલ 8 બોય
મહાઝ યુદ્ધનું સ્થળ; એક ઉમદા વંશ; એક ઉમદા પરિવારમાંથી 22 બોય
મહદ માર્ગદર્શિત 8 બોય
મહદી સાચા માર્ગ તરફ નિર્દેશિત; માર્ગદર્શિત 8 બોય
મહદી સાચા માર્ગ તરફ નિર્દેશિત; માર્ગદર્શિત 6 બોય
માહિર નિષ્ણાત; વીર 5 બોય
મહીબ અલ્લાહનું બીજું નામ; સિંહ; વીર 6 બોય
માહીદ અલ્લાહનું બીજું નામ; જે ઉપદેશ આપે છે 8 બોય
મહીન પૃથ્વી; સુંદર અથવા પાતળા પોત 9 બોય
માહિર નિષ્ણાત; વીર 4 બોય
મહુદ અલ્લાહનું બીજું નામ; જેની બંદગી થાય છે 2 બોય
મેહુલ સહનશીલતા 1 બોય
માઈર ધાર્મિક 1 બોય
મૈમાન ઉદાર; દાતાર; અલ્લાહનું બીજું નામ 6 બોય
મૈમુન નશીબદાર; આભારી; સારું; આબાદ 8 બોય
મૈસુર સરળ; સફળ; નસીબદાર 9 બોય
મજીદ યશસ્વી 2 બોય
મકીન મજબૂત; દ્રઢ 22 બોય
માકિન મજબૂત; દ્રઢ 3 બોય
મલંગ રહસ્યવાદી 3 બોય
માલિક ઉસ્તાદ; અલ્લાહ; મુખ્ય; નેતા; વર્ચસ્વ; શાસન 2 બોય
મલીહ સુંદર 7 બોય
માલિક ખિસ્સું; અલ્લાહ; મુખ્ય; નેતા; રાજ; શાસન; માળી; માલિક; પતિ 1 બોય
માંલુફ પરિચિતતા; લોકપ્રિય 8 બોય
મામૂન સલામત; નિર્ભીક; ભરોસાપાત્ર; વિશ્વસનીય 8 બોય
મામૂર વસવાટ; સંસ્કારી 3 બોય
મામુન સલામત; નિર્ભીક; ભરોસાપાત્ર; વિશ્વસનીય 8 બોય
મૉમૂન વિશ્વાસપાત્ર 8 બોય
મનફ અબ્દ મનાફ 8 બોય
Manat (માનત) Manah 4 બોય
મહાલ ફુવારાઓ 22 બોય
મનન વ્યાખ્યાતા; માન આપવું; અલૌકિક શક્તિ; મનનો ભગવાન; અભિપ્રાય; ભક્તિભાવ; નિવાસ; ગૌરવ 6 બોય
મંસૂર વર્ણક્રમ; ઘોષણા ફોર્મ; કાયદો; અલ્લાહ દ્વારા રક્ષિત અથવા સુરક્ષિત; અથવા પસંદ અથવા વિજયી 4 બોય
મંઝર અભિપ્રાય; નજર 1 બોય
મંઝૂર મંજૂર; સ્વીકાર્ય 3 બોય
મકીમ રહેવાસી; રહેવા; રહે છે 9 બોય
માકિલ બુદ્ધિશાળી 7 બોય
મરીદ બળવાખોર 9 બોય
મારૂફ જાણીતું; સ્વીકૃત 5 બોય
મારૂફ જાણીતું; સ્વીકૃત 5 બોય
માઁરૂફ મશહૂર 5 બોય
મસીહ જેણે પારણાથી કબર સુધી વફાદારીથી આભારી છે; મસીહા ઈસુ; એક પયગંબર 6 બોય
માંષૂદ પ્રકાશિત દેખાવ; જોયું 11 બોય
માંસીર નસીબ; ધ્યેય 6 બોય
મસૂદ નસીબદાર; સુખી; સદભાગ્ય 22 બોય
માસૂમ નિર્દોષ; સદાચારી 22 બોય
માસૌદ સુખી; શુભેચ્છા 1 બોય
મસુદ નસીબદાર; સુખી; સદભાગ્ય 4 બોય
માંસુન સલામતી; સારી રીતે સંરક્ષિત 5 બોય
મતીન મજબૂત; તાકતવર;નક્કર 3 બોય
મૌસૂફ વર્ણન લાયક 9 બોય
માવલા સહાયક; રક્ષણાત્મક 5 બોય
મજીદ ઉન્નત; ઉપરાંત ; અધિક 8 બોય
મીરાબ જન્નતનું ફૂલ 8 બોય
મિસમ હસતું; ખુશ 2 બોય
મિસુમ વર્તમાન પાણી અથવા યુવાન સિંહ 22 બોય
મીજાન સંતુલન; ભીંગડા 1 બોય
મેહદ પ્રશિક્ષક; હાડી 3 બોય
મેહદી એક ફુલ 3 બોય
મીકિલ અલ્લાહના પ્રતિનિધિનું નામ; માઇકલ નામના પ્રતિનિધિનું નામ 11 બોય
મીકૈલ અલ્લાહના પ્રતિનિધિનું નામ; માઇકલ નામના પ્રતિનિધિનું નામ 1 બોય
મિલાદ જન્મ; જન્મદિવસ 3 બોય
મીમાર રાજગીર;વાસ્તુકાર 9 બોય
મિસક કરાર; પ્રતિજ્ઞાપત્ર 5 બોય
મિશાલ , મિશાલ ઉદાહરણ; નકલ; મશાલ; પ્રકાશ; હળવું; તેજસ્વી; ઝળહળતો 8 બોય
મીયાઝ વિશિષ્ટ; પ્રિય 11 બોય
મીઝાન સંતુલન; ભીંગડા 9 બોય
મોબીન સંવેદનશીલ 9 બોય
મોઈજ વિનીત; જે રક્ષણ આપે છે 1 બોય
Showing 1 - 100 of 413