ઘ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઘ' થી શરૂ થતા 49, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 49 of 49
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઇાલિબ વિજેતા; પ્રથમ; મુખ્ય; અલ્લાહનું બીજું નામ 4 બોય
ઘાઝી વિજેતા 7 બોય
ઘડેફ તે જે હોડી ચલાવે છે 4 બોય
ઘફ્ફાર ક્ષમા;શીલ; દયાળુ 11 બોય
ઇફૂર ક્ષમા;શીલ; દયાળુ 7 બોય
ગૈસ વરસાદ 8 બોય
ગૈથ વરસાદ 8 બોય
ગૈય્યાસ સહાયક; નિવારક; વિજેતા 5 બોય
ઘખ્તલાય મજબૂત 4 બોય
ઘાલી મૂલ્યવાન; પ્રિય; પ્યારું; ખર્ચાળ 1 બોય
ઇાલિબ વિજેતા; પ્રથમ; મુખ્ય; અલ્લાહનું બીજું નામ 3 બોય
ગહલબ હંમેશા વિજયી; વિજેતા 7 બોય
ઘમાય કિંમતી પત્થરો 1 બોય
ઘનેમ સફળ 3 બોય
ધાની ધનવાન; શ્રીમંત; આબાદ 3 બોય
ઘનીમ સફળ 7 બોય
ઘન્નામ ગોપાલક 4 બોય
ઘરીબ ગરીબ; જરૂરીયાત; નમ્ર; અપરિચિત 9 બોય
ઘસાન જૂનું અરબી નામ 6 બોય
ઘસ્સન ઉત્સાહ; યુવાનીનો ઉત્સાહ 6 બોય
ઘતૂલ તુલીપ નો છોડ 6 બોય
ઘત્રીફ નેતા; બહાદુર; ઉમદા 6 બોય
ઘૂસ મદદ; સહાયતા; બચાવ; મુશ્કેલીમાં સહાય કરનાર 2 બોય
ઘુથ સહાયક; રક્ષક; વારસદાર 11 બોય
ઘાવથ સહાયક; રક્ષક; વારસદાર 4 બોય
ઘાયબ અદૃશ્ય થઈ જવું 8 બોય
ઘાયલન વિશિષ્ટ; ચરબીયુક્ત 5 બોય
ઘયૂર આત્મગૌરવ 8 બોય
ઘીથ , ઘય્થ વરસાદ 5 બોય
ઘઝાલન સ્પિનર 7 બોય
ઘઝાન પાક યુદ્ધ સેનાની 3 બોય
ઇજનફર અસદ 1 બોય
ઇજવાન યોદ્ધો; એક સાથી; એક જે અભિયાન પર છે; વિજય 9 બોય
ઘાજી વિજેતા 6 બોય
ઇજવાન યોદ્ધો; એક સાથી; એક જે અભિયાન પર છે; વિજય 8 બોય
ઇજ્જાલ કુરાનના લેખકનું નામ 9 બોય
ઘિયાથ સંકટ સહાય; મદદ;સહાય; વારસદાર 7 બોય
ઘીયાસ દુ:ખ થી મુક્તિ 6 બોય
ઘીયાસ -ઉદ -દિન ધર્મનો સહાયક 4 બોય
ઘીયાથ સંકટ સહાય; મદદ;સહાય; વારસદાર 6 બોય
ઘોફરાન ક્ષમાદાન; માફી 6 બોય
ઘોર્ઝંગ નોંધપાત્ર પ્રગતિ; ચિત્તા જેવી છલાંગ 6 બોય
ઘુલમ સેવક; યુવક; યુવાન 8 બોય
ઘુનૈમ લૂંટ નો માલ લેનાર વ્યક્તિ 1 બોય
ઘુનાય્ન જે લૂંટનો માલ એકત્રિત કરે છે તે 9 બોય
ઘુંચા ગુલ ફૂલોનો સમૂહ 3 બોય
ઘુશારીબ બેજવાબદાર વ્યક્તિ 3 બોય
ઘુતૈફ શ્રીમંત 9 બોય
ઘુટાયફ શ્રીમંત 7 બોય
Showing 1 - 49 of 49