અઃ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'અઃ' થી શરૂ થતા 11, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 11 of 11
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
અહબ મજબૂત 3 બોય
અહદ અલ્લાહ, અલ્લાહનું બીજું નામ 5 બોય
અહમદ પ્રશંસાપાત્ર; પ્રશંસનીય 9 બોય
અહ્માર અવિનાશી 5 બોય
અહમેદ પયગંબરનું નામ 22 બોય
અહ્નાફ હદીસના એક વર્ણનનું નામ 3 બોય
અહરાર હિરાકત અહરર અલ-શામ અલ-ઇસ્લામીયાહ 1 બોય
અહસાન દયા 7 બોય
અહ્વાસ સંકુચિત હોવા; સંકુચિત; સ્ક્વિન્ટિંગ નેત્રો 7 બોય
અહ્યન દેવના આશિર્વાદ 22 બોય
અહઝાબ હદીસનો તૌસીફી 2 બોય
Showing 1 - 11 of 11