હ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'હ' થી શરૂ થતા 207, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 100 of 207
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
હાદિયા ન્યાય માટે માર્ગદર્શિકા; ભેટ 4 ગર્લ
હાફિજા રક્ષક 7 ગર્લ
હાજર પયગંબર ઇસ્માઇલની માતા 3 ગર્લ
હાલા સૂર્ય કે ચંદ્રના તેજમાં દેખાતું પ્રભાવલય તેજોમંડળ;ચંદ્રના તેજમાં દેખાતું પ્રભામંડળ 5 ગર્લ
હામિદા જે અલ્લાહની તારીફ કરે છે 1 ગર્લ
હબબાહ હદીસનો તૌસીફી 5 ગર્લ
હબીબા હબીબાના વિવિધ સ્વરૂપ: પ્રિય. પ્યારું. પ્રિયતમ 6 ગર્લ
હબી ચિત્ર 2 ગર્લ
હબીબા પ્રિય 5 ગર્લ
હબીબાહ પ્યારું; પ્રેમિકા; મનોરમ 4 ગર્લ
હબ્લાહ એક મહિલા જે ઘણું કમાય છે 5 ગર્લ
હબૂસ દયાળુ અને ઉમદા મહિલા 6 ગર્લ
હદિલ એક કબૂતરનું કુંજન; કબૂતરનો અવાજ 8 ગર્લ
હદિકા ભવ્ય 5 ગર્લ
હદિકાહ બાગ 4 ગર્લ
હધીરહ ખુશ્બુ; હોંશિયાર; નેતા 3 ગર્લ
હદીલ એક કબૂતરનું કુંજન; કબૂતરનો અવાજ 7 ગર્લ
હદીકાહ બાગ 3 ગર્લ
હદિયા ન્યાય માટે માર્ગદર્શિકા; ભેટ 3 ગર્લ
હદીયાહ ન્યાયીપણા માટે માર્ગદર્શક 11 ગર્લ
હદીય્યાહ ભેટ 9 ગર્લ
હએદા એક મહિલા જે ખૂબ દિલગીર છે 1 ગર્લ
હએમાહ પ્રેમ માં પાગલ 9 ગર્લ
હંફા હળવો વરસાદ 7 ગર્લ
હફિઝા રક્ષિત 7 ગર્લ
હફિઝાહ પાક પુસ્તકના રક્ષક; સફળ 6 ગર્લ
હફ્ફફા ભવ્ય; ચળકતી; નાજુક 11 ગર્લ
હાફ઼િજ઼ા રક્ષિત 6 ગર્લ
હફીઝાહ પાક પુસ્તકના રક્ષક; સફળ 5 ગર્લ
હફસા કબ 8 ગર્લ
હફ્સાહ પયગંબર મુહમ્મદના પત્ની 7 ગર્લ
હફ્થાહ સાચવેલ; રક્ષિત 7 ગર્લ
હફ્ઝા તૂટેલી મરઘી 6 ગર્લ
હિદા હૃદય 5 ગર્લ
હૈફા નાજુક; સારા શરીર વાળું 7 ગર્લ
હૈકા યોગ્ય; સાચા અર્થમાં; અલ્લાહનો આજ્ઞાકારી 9 ગર્લ
હીઝા રાજાશાહી 9 ગર્લ
હાજર પયગંબરે માતાને બોલાવ્યા 2 ગર્લ
હજીરા સુંદરતાનો આનંદ માણો 3 ગર્લ
હજીરા આનંદ; પ્રેમ; સુંદરતા; હોશિયાર; સમજદાર 11 ગર્લ
હજ્જાહ હદીસનો તૌસીફી 2 ગર્લ
હજના ઇંગલિશ હેન્નાહની હંગેરિયન સ્વરૂપ હાજનાં નો અર્થ છે તરફેણ, રહેમત 7 ગર્લ
હાજર ગાય 2 ગર્લ
હાજરાહ પયગમ્બર ઇબ્રાહિમ (અ.સ.) ના પત્ની 1 ગર્લ
હકિમાં સંવેદનશીલ; શાસક; રાણી 8 ગર્લ
હકીમાં સંવેદનશીલ; શાસક; રાણી 7 ગર્લ
હકીમાહ સંવેદનશીલ; યોગ્ય 6 ગર્લ
હાલ સૂર્ય કે ચંદ્રના તેજમાં દેખાતું પ્રભાવલય તેજોમંડળ;ચંદ્રના તેજમાં દેખાતું પ્રભામંડળ 4 ગર્લ
હલાહ કિરણોનું બીમ 3 ગર્લ
હલીમા ખાનદાની; ધેર્યવાન 9 ગર્લ
હલેહ આભા 7 ગર્લ
હાલિયા જાગૃત; જાણકાર 22 ગર્લ
હાલીમાં ખાનદાની; ધેર્યવાન 8 ગર્લ
હલીમાહ ખાનદાની; ધેર્યવાન 7 ગર્લ
હમામા વાહક 1 ગર્લ
હમાંમાહ તે એક મહિલા ગુલામનું નામ હતું જેને અલ્લાહની ખાતર ભારે સજા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સૈયિદિના અબુ બકર (ર.અ.) એ તેને ખરીદીને મુક્ત કરી દીધી. 9 ગર્લ
હમ્દન તારીફ; પ્રશંસા કરવા 9 ગર્લ
હમ્દીયાહ જે ખુબ પ્રશંસા કરે છે 6 ગર્લ
હમીદા પ્રશંસનીય; અલ્લાહના ગુણગાન ગાનાર 1 ગર્લ
હમીદા પ્રશંસનીય; અલ્લાહના ગુણગાન ગાનાર 9 ગર્લ
હમીદાહ પ્રશંસાપાત્ર; પ્રશંસનીય; મિત્ર 8 ગર્લ
હમીમાં નજીકનો મિત્ર 9 ગર્લ
હમ્મદા પ્રશંસા (અલ્લાહ) 5 ગર્લ
હમણાં જન્નતની આશીર્વાદિત ચકલી 1 ગર્લ
હમ્નાહ હદીસનો તૌસીફી ; જહાશ અલ-અસદિયાની પુત્રી 9 ગર્લ
હમરા લાલ 5 ગર્લ
હના ખુશી 6 ગર્લ
હનાડી ખુશ્બુ; સારો ચહેરો 1 ગર્લ
હનાન દયા 2 ગર્લ
હનીફા સાચો આસ્તિક; શુુદ્ધ મુસ્લિમ 4 ગર્લ
હનીફાહ સાચો આસ્તિક; પ્રામાણિક 3 ગર્લ
હંફા સૈયદીના ઇસ્માઇલના એક નામનું નામ 3 ગર્લ
હાનિયા સુખી; ખુશી 6 ગર્લ
હનીઃ સુખદ; સહમત 5 ગર્લ
હનીફા સાચો આસ્તિક; શુુદ્ધ મુસ્લિમ 3 ગર્લ
હનિયા ખુશ; સુખી 4 ગર્લ
હનીયાહ સુખદ 3 ગર્લ
હન્ના કરુણા; સહાનુભૂતિ; દયા 2 ગર્લ
હન્નાહ સ્નેહ 1 ગર્લ
હનૂન કરુણાસભર; દયાળુ 4 ગર્લ
હનોઓના સહાનુભૂતિ; હનૂનનું મહિલા સંસ્કરણ 5 ગર્લ
હરિર રેશમ; રેશમી કાપડ 1 ગર્લ
હરીસા ખેડૂત; સિંહણ; સુખ 11 ગર્લ
હરૂના રક્ષક;સંદેશાવાહક 9 ગર્લ
હસના સારા કર્મ; દયાળુ કર્મ; રહેમત 8 ગર્લ
હસિબા ઉમદા; માનનીય; કુલીન 5 ગર્લ
હસીન સુંદર; રૂપવાન 7 ગર્લ
હસીના આકર્ષક; સુંદર 8 ગર્લ
હશના સુંદર કે મનોહર અથવા હસવું 6 ગર્લ
હસીબા ઉમદા; માનનીય; કુલીન 22 ગર્લ
હસીબાહ માનનીય; ઉમદા 3 ગર્લ
હસીફા ન્યાયી; સમજદાર; ચાલાક 8 ગર્લ
હસીના આકર્ષક; સુંદર 7 ગર્લ
હસીનાહ આકર્ષક; સુંદર 6 ગર્લ
હસીની સુખદ; અદ્ભુત; ખુશ અથવા હાસ્યથી ભરેલા; એક અપ્સરા 6 ગર્લ
હસના આનંદ; સુંદર; હસવું 7 ગર્લ
હસનાત ગુણ 9 ગર્લ
હસ્સના સૌથી સુંદર મહિલા 9 ગર્લ
હાતિમ ઉદાર 7 ગર્લ
હવાદાહ સુખદ 1 ગર્લ
Showing 1 - 100 of 207