ગ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ગ' થી શરૂ થતા 85, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 85 of 85
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ગબીના મધ 7 ગર્લ
ગાલાઈ 3 ગર્લ
ગમીલા સુંદર 7 ગર્લ
ગૌહર હીરા; કિંમતી પત્થર 11 ગર્લ
ગઝલ ગીત ગાવાનું 2 ગર્લ
ગજાલા હોશિયાર; મોહક; એક કવિતા; સ્ત્રોત; ગીત-કવિતા; પ્યાર ભરેલા શબ્દ 3 ગર્લ
ઘાલિયા સુગંધિત 1 ગર્લ
ઘડા કૃપાળુ મહિલા 3 ગર્લ
ઘદાહ સુંદર 11 ગર્લ
ઘાદિર પ્રવાહ; નાની નદી; નાનો પ્રવાહ 3 ગર્લ
ઘદિયા સવાર; વાદળ 3 ગર્લ
ઘદીર પ્રવાહ; નાની નદી; નાનો પ્રવાહ 11 ગર્લ
ઇાફિરા જે બીજાના પાપો છુપાવે છે 5 ગર્લ
ગૈડા યુવાન અને નાજુક; નરમ 3 ગર્લ
ઘાલિયા કિંમતી; અમૂલ્ય 11 ગર્લ
ઘાલીબા વિજેતા; વિજયી; વિજેતા 4 ગર્લ
ઘાલિબાહ સરદાર 3 ગર્લ
ઘાલિયાઃ ખુશ્બુદાર; પ્રેમિકા; મૂલ્યવાન 8 ગર્લ
ઇમજા હાવભાવ 11 ગર્લ
ઇનીમઃ લૂંટ; જંગ માં ઇટેલ કીમતી સામાન 8 ગર્લ
ઘનીએ સૌદર્ય; સારી યુવક 4 ગર્લ
ઘનિયા ધનવાન; શ્રીમંત; આબાદ 11 ગર્લ
ઘનીયાહ સુંદર યુવતી; સુંદર મહિલા; સૌદર્ય 1 ગર્લ
ઘરમ પ્રેમ 3 ગર્લ
ઘરીબાહ અનન્ય; વિદેશ 1 ગર્લ
ઘશિયા માર્ગદર્શિકા 8 ગર્લ
ઘસ્ના કલી; ફૂલો 5 ગર્લ
ઘટિયા કાર્યાત્મક; ગતિશીલ 8 ગર્લ
ઘતોલા તુલીપ નો છોડ 1 ગર્લ
ઘયદા યુવાન અને નાજુક 1 ગર્લ
ઘાય્દા યુવાન અને નાજુક; નરમ 11 ગર્લ
ઘઝલ હોશિયાર; મોહક; એક કવિતા; સ્ત્રોત; ગીત-કવિતા; પ્યાર ભરેલા શબ્દ 1 ગર્લ
ઘઝાલા ચપળ આંખોવાળું નાનું હરણ; એક યુવાન હરણ 11 ગર્લ
ઘઝાલાહ નાનું સુંદર હરણ 1 ગર્લ
ઘઝીયા સાહસિક 5 ગર્લ
ઇજિયાહ સાહસિક 4 ગર્લ
ઇીબતાહ તે એક હદીસની તૌસીફી હતી 1 ગર્લ
ઘીના ગાયન ; ગીત 3 ગર્લ
ઘીત્બાહ હદીસનો તૌસીફી 1 ગર્લ
ઇિજલાન ગઝલમાંથી 5 ગર્લ
ઘોતાઈ કલી 6 ગર્લ
ઘુફય્રહ ક્ષમા 5 ગર્લ
ઘુફ્રાન માફી; ક્ષમાદાન 3 ગર્લ
ઘુમાય્સા તેની કુનિઆ ઉમ્મ સુલેમય હતી 5 ગર્લ
ઘુંચા ફૂલોનો સમૂહ 8 ગર્લ
ઘુન્વાહ અનિવાર્ય 1 ગર્લ
ઘુસન ડાળી; નાનો છોડ 6 ગર્લ
ઘુસૂન એક ઝાડની શાખાઓ 9 ગર્લ
ઘુસૂન , ઘુસૂન એક ઝાડની શાખાઓ 9 ગર્લ
ઇુજય્યાહ હદીસનો તૌસીફી 5 ગર્લ
ગીની, ગિન્ની સ્વર્ણ 8 ગર્લ
ગીતિ ગીત; દુનિયા; બ્રહ્માંડ 9 ગર્લ
ગૂલ ફૂલ; ગુલાબ; લાલ; કિંમતી; નસીબ 22 ગર્લ
ગોયા સ્પષ્ટ, વક્તવ્ય 3 ગર્લ
ગ્રાના પ્રિય 5 ગર્લ
ગુફ્રીના નિર્દોષ 4 ગર્લ
ગુલ ફૂલ; ગુલાબ; લાલ; કિંમતી; નસીબ 4 ગર્લ
ગુલ આઝર કુંવારી અથવા યુવતી 5 ગર્લ
ગુલ બદન ગુલાબ જેવું સુંદર શરીર 8 ગર્લ
ગુલ બહાર વસંત ઋતુ 7 ગર્લ
ગુલ બનો ફૂલોની રાજકુમારી 9 ગર્લ
ગુલ બર્ગ ગુલાબની પાંખડીઓ 5 ગર્લ
ગુલ ચેહરા ફૂલ જેવા સુંદર 11 ગર્લ
ગુલ ઇઝર ગુલાબી ગાલ 4 ગર્લ
ગુલ જન ફૂલો; જાહેર જીવન 2 ગર્લ
ગુલ મકાઈ મશહૂર લોકકથાની નાયિકા 3 ગર્લ
ગુલ મેહતાબ ચંદ્રનું ફૂલ 8 ગર્લ
ગુલ મીના પ્રિય ફૂલ 5 ગર્લ
ગુલ નસરીન જંગલનું ફૂલ 8 ગર્લ
ગુલ પન્ર્હા ફૂલની પાંખડીઓ 8 ગર્લ
ગુલ રૂ હેરો 7 ગર્લ
ગુલ રુખ ગુલાબી ચહેરો 8 ગર્લ
ગુલ વારીન ગુલવારીમાંથી તારવેલી 6 ગર્લ
ગુલાલાઈ સુંદર 9 ગર્લ
ગુલાલી ભવ્ય 8 ગર્લ
ગુલબાનો ફૂલોની રાજકુમારી 9 ગર્લ
ગુલ્ચીન ફૂલનું નામ 11 ગર્લ
ગુલ્દીન ફૂલોમાંથી 4 ગર્લ
ગુલીન એક સુંદર સ્મિત સાથે 1 ગર્લ
ગુલીસ્તાન ગુલાબનો બાગ; બાગ 4 ગર્લ
ગુલ્જન ફૂલો; જાહેર જીવન 2 ગર્લ
ગુલનાર પુષ્પમય 1 ગર્લ
ગુલનાઝ ફૂલ જેવા પ્યારા 9 ગર્લ
ગુલ્રેઝ ગુલાબી-ફુવારો 8 ગર્લ
ગુલ્સના અતુલ્ય ફૂલ 3 ગર્લ
Showing 1 - 85 of 85