ખ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે ' ખ' થી શરૂ થતા 66, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 66 of 66
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ખાબીરા જાગૃત; જાણકાર 5 ગર્લ
ખદીજા પયગંબર મુહમ્મદના પત્નીનું નામ 9 ગર્લ
ખાદીજા પયગંબર મુહમ્મદના પત્નીનું નામ 8 ગર્લ
ખાદિજાહ મુહમ્મદની પહેલી પત્ની જેને કુરાન ચાર આદર્શ મહિલાઓમાંની એક તરીકે વર્ણવે છે 7 ગર્લ
ખાદ્રા લીલું;લીલુંછમ અને તાજું 7 ગર્લ
ખાફીફા નાના 6 ગર્લ
ખીલા લોરેલ સાથે તાજ પહેરેલો 6 ગર્લ
ખીરા સેવાભાવી; સારું 3 ગર્લ
ખીરહ સારું; પાક 11 ગર્લ
ખૈરિયા સેવાભાવી; સારું 1 ગર્લ
ખીરું નીસા ખેર એટલે શાંતિ અને નિસા એટલે મહિલા, તેથી સંપૂર્ણ નામનો અર્થ "શાંતિની મહિલા" છે 8 ગર્લ
ખાક્શાન આકાશગંગા; સ્વર્ગંગંગા 1 ગર્લ
ખાલીસાહ એક સાહિબિયાહનું નામ; શુદ્ધ; પ્રકાશિત 7 ગર્લ
ખાલિદા અવિનાશી 1 ગર્લ
ખાલીદાહ , ખાલિદા અજર અમર; સદાકાળ 1 ગર્લ
ખલીલા પ્રિય 9 ગર્લ
ખાલીલાહ મિત્ર 8 ગર્લ
ખાલીસા શુદ્ધ; સત્ય; તેજસ્વી; વાસ્તવિક 7 ગર્લ
ખાલીસાહ એક સાહિબિયાહનું નામ; શુદ્ધ; પ્રકાશિત 6 ગર્લ
ખાલ્વાત એકાંત 22 ગર્લ
ખાન જૈદી શાસકની પુત્રી 11 ગર્લ
ખાનામ રાજકુમારી; ઉમદા મહિલા 3 ગર્લ
ખની છુપાયેલું 7 ગર્લ
ખાનસા જૂનું અરબી નામ 9 ગર્લ
ખાપેરાઈ પરી 6 ગર્લ
ખરો પક્ષી 8 ગર્લ
ખરકા તીવ્ર પવન 11 ગર્લ
ખાષર સુશોભિત; અલંકૃત 3 ગર્લ
ખાશિયા પાક; ધાર્મિક 3 ગર્લ
ખાશીફા જાહેર કરવું; છૂટાછવાયા 9 ગર્લ
ખાસીબા ઉપયોગી; ઉપજાઉ; ફળદ્રુપ 6 ગર્લ
ખાતેરા સ્મરણ 1 ગર્લ
ખાતીબા વક્તા 7 ગર્લ
ખાતીરા ઇચ્છા; તમન્ના 5 ગર્લ
ખાતૂન સરસ મહિલા 3 ગર્લ
ખુલા એક હરણ; મૃગ; કૂવાનું નામ 9 ગર્લ
ખવરા સૂર્યપ્રકાશ; પૂર્વ 9 ગર્લ
ખાવ્લાહ બકરી 1 ગર્લ
ખાયલા લોરેલ સાથે તાજ પહેરેલો 22 ગર્લ
ખૈરાહ સારું; પાક 9 ગર્લ
ખૈરિયાહ સેવાભાવી; સારું 7 ગર્લ
ખૈરિય્યહ ઉદાર 5 ગર્લ
ખજાનાહ ખજાનો 7 ગર્લ
ખજીના શસ્ત્રાગાર; ખજાના ગૃહ 8 ગર્લ
ખીદ્રહ લીલા 5 ગર્લ
ખીતમ નિષ્કર્ષ 8 ગર્લ
ખીત્ફા ખોટું; ભુલક્કડ 1 ગર્લ
ખોજસ્તેહ રજવાડી 8 ગર્લ
ખુદામાહ સેવા; એક સહબીયા નું નામ 4 ગર્લ
ખુદરા લીલોતરી; હરિયાળી; સ્વ-નિપુણતા 9 ગર્લ
ખુદ્રહ લીલોતરી 8 ગર્લ
ખુલત પ્રેમ; મિત્ર 1 ગર્લ
ખુલાય્બાહ તે એક આરબ કવયિત્રીનું નામ હતું 8 ગર્લ
ખુલ્દ વૈકુંઠ; જન્નત; શાશ્વત 2 ગર્લ
ખુલુદ , ખુલૂદ અમરત્વ; મરણોત્તર જીવન; અનંત 1 ગર્લ
ખુરમી સુખ; નવરાશ 8 ગર્લ
ખુર્શીદ જહાન વિશ્વનો સૂર્ય 6 ગર્લ
ખુસ્બખ્ત નસીબદાર 11 ગર્લ
ખુશ્બૂ અત્તર; સુગંધ 9 ગર્લ
ખુશ્બુ અત્તર; સુગંધ 9 ગર્લ
ખુશનૂદ સુખી; ખુશ 7 ગર્લ
ખુશ્નુંદા ખુશી; સંમત; ખુશ 8 ગર્લ
ખુવીલાહ એક યુવાન અથવા યુવાન માદા હરણ 4 ગર્લ
ખુવાય્લાહ એક યુવાન અથવા યુવાન માદા હરણ 11 ગર્લ
ખુઝામાં લવંડર 9 ગર્લ
ખુઝામાહ લવંડર 8 ગર્લ
Showing 1 - 66 of 66