બ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'બ' થી શરૂ થતા 9, મુસ્લિમ Unisex નામ છે
Showing 1 - 9 of 9
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
બદ્ર સંપૂર્ણ ચંદ્ર 7 બોય-ગર્લ
બહીજ ખુશખુશાલ 3 બોય-ગર્લ
બખ્ત નસીબ; ભાગ્ય 6 બોય-ગર્લ
બરકાહ આશીર્વાદ 6 બોય-ગર્લ
બરકત બક્ષિસ; રહેમત 8 બોય-ગર્લ
બશારત સારા સમાચાર 7 બોય-ગર્લ
બયાન પાક કુરાનનું બીજું નામ 7 બોય-ગર્લ
બીર્રહ સારા કામ 11 બોય-ગર્લ
બુસર ખુશ; સુખ; અયોગ્ય તારીખો 6 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 9 of 9