ણ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ Unisex ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ણ' થી શરૂ થતા 16, મુસ્લિમ Unisex નામ છે
Showing 1 - 16 of 16
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
નાજી રક્ષક; સલામત 8 બોય-ગર્લ
નફાસત સુધારણા 8 બોય-ગર્લ
નીલ હસ્તગત કરનાર; કમાવનાર; વાદળી; વિજેતા; લાભ મેળવનાર 9 બોય-ગર્લ
નજાત બચાવ; પ્રકાશન; સલામતી 11 બોય-ગર્લ
નાજાહ સફળતા 7 બોય-ગર્લ
નજ્મ સિતારો; ગ્રહ 11 બોય-ગર્લ
નારીન નાજુક 11 બોય-ગર્લ
નસીમ તાજી હવાનો શ્વાસ, સવારની હવા; પવન 2 બોય-ગર્લ
નાસૃલ્લાહ અલ્લાહ ની મદદ 7 બોય-ગર્લ
નય્યાર ચમકતો સિતારો 3 બોય-ગર્લ
નઝાકત નમ્રતા 2 બોય-ગર્લ
નિયા કંઈક માટે ઇચ્છા; એક ઉદ્દેશ્ય; ઝડપી; 5 બોય-ગર્લ
નીઅઝ અવલંબન 5 બોય-ગર્લ
નીબ્રસ દીવો;રોશની 9 બોય-ગર્લ
નીમત દયા; ઋણ 3 બોય-ગર્લ
નોઉર પ્રકાશ 5 બોય-ગર્લ
Showing 1 - 16 of 16