મ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'મ' થી શરૂ થતા 413, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 413
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
માદ જૂની અરબી જાતિનું નામ 1 બોય
માહિર નિષ્ણાત; વીર 5 બોય
માજિદ યશસ્વી 2 બોય
માલિક ખિસ્સું; અલ્લાહ; મુખ્ય; નેતા; રાજ; શાસન; માળી; માલિક; પતિ 2 બોય
માઝ પયગંબર મુહમ્મદનો એક મિત્ર 5 બોય
માજિન સત્ય નામ; વરસાદ 1 બોય
માબાદ બંદગીનું સ્થળ 3 બોય
માબ્રુક નસીબદાર; સમૃધ્ધ 3 બોય
મદની શિષ્ટ 6 બોય
મદીહ વિસ્તૃત; પ્રશંસનીય 8 બોય
મડીયાન સૌદી અરબિયામાં સ્થાનનું નામ 4 બોય
મદ્યાન સાઉદી અરેબિયામાં એક સ્થળનું નામ જ્યાં પયગમ્બર (સ.અ.વ.) આવતા હતા 22 બોય
માફીદ None 7 બોય
મહાદ વિશિષ્ટ; સારું 9 બોય
મહાફૂઝુર દરિયામાં પ્રેમનું હૃદય 7 બોય
મહલ સહનશીલ 8 બોય
મહાઝ યુદ્ધનું સ્થળ; એક ઉમદા વંશ; એક ઉમદા પરિવારમાંથી 22 બોય
મહ્બિર બેજવાબદાર વ્યક્તિ 7 બોય
મહાવીર 3 બોય
મહબૂબ પ્રેમિકા; સ્નેહી 11 બોય
મહબૂબ પ્રેમિકા; સ્નેહી 2 બોય
મહ્બુબુલ્લાહ અલ્લાહ નો પ્રિય 11 બોય
મહદ માર્ગદર્શિત 8 બોય
મહદી સાચા માર્ગ તરફ નિર્દેશિત; માર્ગદર્શિત 8 બોય
મહદી સાચા માર્ગ તરફ નિર્દેશિત; માર્ગદર્શિત 6 બોય
માહિર નિષ્ણાત; વીર 5 બોય
મહ્ફાર 11 બોય
મહફૂજ સંરક્ષિત; સલામત; રક્ષિત 5 બોય
મહફૂઝ સંરક્ષિત; સલામત; રક્ષિત 3 બોય
મહફૂજુર રહમાન લાભાર્થી નું સંરક્ષણ 7 બોય
મહીબ અલ્લાહનું બીજું નામ; સિંહ; વીર 6 બોય
માહીદ અલ્લાહનું બીજું નામ; જે ઉપદેશ આપે છે 8 બોય
મહીદુલ સુંદર 5 બોય
મહીન પૃથ્વી; સુંદર અથવા પાતળા પોત 9 બોય
માહિર નિષ્ણાત; વીર 4 બોય
મહ્જા વિશ્રામ સ્થળ; નિવાસ; આવાસ 6 બોય
માહજહ લોહી 5 બોય
માહજન વિસ્ફોટ 2 બોય
મહ્જુબ ગુપ્ત; પરોક્ષ 1 બોય
મહમૂદ તારીફ; જેની તારીફ થાય છે 6 બોય
મહમૂદ પ્રશંસા 3 બોય
મહમૂદ , મહમોઉંદ તારીફ; જેની તારીફ થાય છે 9 બોય
મહોમેટ પ્રશંશાપાત્ર 3 બોય
મહરૂફ પ્રખ્યાત 4 બોય
મહ્રુસ રક્ષિત 8 બોય
Mahtab (મહતબ) Moonlight; Adored; The Moon 9 બોય
મહુદ અલ્લાહનું બીજું નામ; જેની બંદગી થાય છે 2 બોય
મેહુલ સહનશીલતા 1 બોય
મહલાહ ભવ્ય 1 બોય
મહજૂજ નસીબદાર 5 બોય
માઈર ધાર્મિક 1 બોય
મૈમાન ઉદાર; દાતાર; અલ્લાહનું બીજું નામ 6 બોય
મૈમુન નશીબદાર; આભારી; સારું; આબાદ 8 બોય
મૈરનાય બેજવાબદાર વ્યક્તિ 1 બોય
મૈસુર સરળ; સફળ; નસીબદાર 9 બોય
મજ્દ ગર્વ 1 બોય
Majd Al Din (મજદ અલ દિન) The glory of the faith 5 બોય
Majd Udeen (મજ્દ ઉદીન) The glory of the faith 5 બોય
માજ્દી ભવ્ય; પ્રશંસનીય 1 બોય
માંજ્દુદ્દીન ધર્મનું ગર્વ (ઇસ્લામ) 8 બોય
મજદય ભવ્ય; પ્રશંસનીય 8 બોય
મજીદ યશસ્વી 2 બોય
મૈત્રયા ઉન્નત; ઉપરાંત ; અધિક 1 બોય
મકીન મજબૂત; દ્રઢ 22 બોય
મખદૂમ જે પીરસે છે 8 બોય
માકિન મજબૂત; દ્રઢ 3 બોય
મક્કી મકકા વિશે 9 બોય
મકરમ ઉદાર; ઉમદા 3 બોય
મલંગ રહસ્યવાદી 3 બોય
માલિક ઉસ્તાદ; અલ્લાહ; મુખ્ય; નેતા; વર્ચસ્વ; શાસન 2 બોય
મલીહ સુંદર 7 બોય
માલિક ખિસ્સું; અલ્લાહ; મુખ્ય; નેતા; રાજ; શાસન; માળી; માલિક; પતિ 1 બોય
માલિક-ઉલ -મુલક રાજ્યના માલિક 9 બોય
મલ્લિક મલ્લિક એટલે મહાન 22 બોય
માંલુફ પરિચિતતા; લોકપ્રિય 8 બોય
માંલ્યાર માળી 7 બોય
મમદૂહ તારીફ; પ્રસિદ્ધ; મશહૂર; જેની તારીફ થાય છે 6 બોય
મમ્દૌહ જેની તારીફ થાય છે; તારીફ; ગર્વ આપવું 3 બોય
મમદૂહ તારીફ; પ્રસિદ્ધ; મશહૂર; જેની તારીફ થાય છે 6 બોય
મમનૂન વિશ્વાસપાત્ર 4 બોય
મામૂન સલામત; નિર્ભીક; ભરોસાપાત્ર; વિશ્વસનીય 8 બોય
મામૂર વસવાટ; સંસ્કારી 3 બોય
મામુન સલામત; નિર્ભીક; ભરોસાપાત્ર; વિશ્વસનીય 8 બોય
મૉમૂન વિશ્વાસપાત્ર 8 બોય
મનફ અબ્દ મનાફ 8 બોય
Manat (માનત) Manah 4 બોય
માનધૂર શપથ લેવી; અલ્લાહ પ્રતિ સંકલ્પિત 7 બોય
મહાલ ફુવારાઓ 22 બોય
મણિ એક રત્ન; જે રોકે છે 1 બોય
મનન વ્યાખ્યાતા; માન આપવું; અલૌકિક શક્તિ; મનનો ભગવાન; અભિપ્રાય; ભક્તિભાવ; નિવાસ; ગૌરવ 6 બોય
મંસૂર વર્ણક્રમ; ઘોષણા ફોર્મ; કાયદો; અલ્લાહ દ્વારા રક્ષિત અથવા સુરક્ષિત; અથવા પસંદ અથવા વિજયી 4 બોય
મન્સૂર વર્ણક્રમ; ઘોષણા ફોર્મ; કાયદો; અલ્લાહ દ્વારા રક્ષિત અથવા સુરક્ષિત; અથવા પસંદ અથવા વિજયી 5 બોય
મંસૂરૂદ્દીન ધર્મ નો વિજેતા (ઇસ્લામ) 3 બોય
મન્સૌર અલ્લાહની સહાયથી;વિજયી 11 બોય
મન્સુર વર્ણક્રમ; ઘોષણા ફોર્મ; કાયદો; અલ્લાહ દ્વારા રક્ષિત અથવા સુરક્ષિત; અથવા પસંદ અથવા વિજયી 5 બોય
મંઝર અભિપ્રાય; નજર 1 બોય
મંઝૂર મંજૂર; સ્વીકાર્ય 3 બોય
મકદાર ભાગ્ય; નશીબ 1 બોય
મકબૂલ સ્વીકારવું; લોકપ્રિય 3 બોય
મકબૂલ સ્વીકારવું; લોકપ્રિય 3 બોય
Showing 1 - 100 of 413