પ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળકી ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'પ' થી શરૂ થતા 31, મુસ્લિમ બાળકી નામ છે
Showing 1 - 31 of 31
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
પકિઝાહ શુદ્ધ; પાક ; નમ્ર; સરસ 1 ગર્લ
પાકીઝા શુદ્ધ; પાક ; નમ્ર; સરસ 1 ગર્લ
પલ્વાશા ચંદ્રની રોશની 9 ગર્લ
પનીઝ ખાંડ 3 ગર્લ
પનરા પાન 5 ગર્લ
પરંદ રેશમ 9 ગર્લ
પરનસા રેશમી 7 ગર્લ
પર્દાજ ભવ્યતા 5 ગર્લ
પરિરોઉં પરી જેવો ચહેરો, સુંદર 9 ગર્લ
પરિસીમા ફરિસ્તાનો સામનો કરવો પડ્યો 6 ગર્લ
પરગુન્દા કપાસ 9 ગર્લ
પરી સુંદરતા; પરી; દેવદૂત 8 ગર્લ
પરિંદા પક્ષી 9 ગર્લ
પરીઝા પરી 8 ગર્લ
પરવાના પતંગિયું 1 ગર્લ
પરવીન તારો; કૃત્રિકા 9 ગર્લ
પરવીન લાયક; કુશળ; સક્ષમ 8 ગર્લ
પર્વીના ચમકતો સિતારો 9 ગર્લ
પાશા એક બંધન 9 ગર્લ
પશ્મીના શાલ 9 ગર્લ
પતાસા કેન્ડીની જેમ 4 ગર્લ
પેગાહ પરોઢ 1 ગર્લ
પેરખા ઝાકળ 5 ગર્લ
પિરયા રત્ન 7 ગર્લ
પીરજા પીરોજ 1 ગર્લ
પ્યાસા પ્રેમ; તરસ્યુ 8 ગર્લ
પોલીકા તેજસ્વી 1 ગર્લ
પોલીતા બુદ્ધિશાળી 1 ગર્લ
પોઉંનેહ ફૂલ 7 ગર્લ
પોઉપક પક્ષીનો એક પ્રકાર 8 ગર્લ
પોઉંરન ઉત્તરાધિકારી 4 ગર્લ
Showing 1 - 31 of 31