ડ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ડ' થી શરૂ થતા 110, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 100 of 110
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
દાદર ભાઈ;પ્રિય મિત્ર; અલ્લાહનું બીજું નામ 2 બોય
દાર માલિક; ગુરુ; અલ્લાહનું બીજું નામ 6 બોય
દબ્બાહ ભોગળ; દરવાજાનું તાળું 9 બોય
દાબીર ન્યાયાધીશ 7 બોય
દબૂર સવારનો પવન 1 બોય
દદમેહર ન્યાયનો સ્નેહી 8 બોય
દદ્વાર ન્યાયાધીશ 5 બોય
દૈબ ખુબ મહેનતું 3 બોય
દઈજ જેની સુંદર નેત્રો છે 7 બોય
દાફીક આનંદકારક; ખુશમિજાજ; સક્રિય 1 બોય
Dafqah (દફકહ) Brust 1 બોય
દાગર ખુલ્લી જગ્યા; યુદ્ધનું મેદાન 22 બોય
દઘ્ફાલ ઇબન-હંજલાનું નામ 3 બોય
દહા ઝળહળતું; ખૂબ તેજસ્વી 5 બોય
દહ્બાલ વહાબ ઇબ્ન નું નામ 1 બોય
દહબાન સોનાનો ઢોળ 3 બોય
દહ્હક જે ખૂબ હસે છે 6 બોય
દહીં સિંહ; તીક્ષ્ણ 22 બોય
દહા બુદ્ધિશાળી 4 બોય
દાહિય્યહ બુદ્ધિશાળી 9 બોય
દહુસ સિંહ 8 બોય
દઇબ સુખી જીવનસાથી 7 બોય
દયાન એક મહાન શાસક; ન્યાયાધીશ; રક્ષક 9 બોય
દાખિલ વિદેશી; અપરિચિત 9 બોય
દલાજ ઇબ્ન અહમા, બગદાદનો મુફ્તી 1 બોય
દલેર વીર; સાહસી; નિર્ભય; સાહસ 22 બોય
દલીલ ખુદાનું બીજું એક નામ; પુરાવા; માર્ગદર્શિકા 2 બોય
દલિર બેજવાબદાર વ્યક્તિ 8 બોય
દમિર હૃદય; અંત:કરણ 1 બોય
દમુરહ રોશનીનો ચમકારો; અગ્નિ 3 બોય
દાન વિદ્વાન; હોશિયાર; અનાજ; સમજદાર; ખુદાનું બીજું નામ 11 બોય
દાનીર ખુશખુશાલ 11 બોય
દાનીશ હોશિયાર બનવું; જ્ઞાન અને ડહાપણથી ભરેલું; દયાળુ; બુદ્ધિ; ચેતના 1 બોય
દનીયલ બુદ્ધિશાળી 3 બોય
દેકર સુંદર અને આબાદ બાગ 22 બોય
દારબ મોટો દરવાજો; એક નામ 8 બોય
દરીબ પ્રશિક્ષિત 8 બોય
દારીક સમારનાર 5 બોય
દરિમ હદીસનો તૌસીફી 9 બોય
દરકન સમજુ 22 બોય
દર્મલ દવા 22 બોય
દરમાં ઈલાજ; સારવાર 6 બોય
દર્રક સમજદાર; સંવેદનશીલ 8 બોય
દરૂજ ઝડપી 9 બોય
દરવેશ સત્યનો અલ્લાહ; પાક વ્યક્તિ 5 બોય
દરવીશ નમ્ર; ધાર્મિક ભિક્ષુક 9 બોય
દરવેશ સત્યનો ભગવાન; પવિત્ર વ્યક્તિ 6 બોય
દરવીશ નમ્ર; ધાર્મિક ભિક્ષુક 1 બોય
દર્યબ નદી 6 બોય
દસ્તગીર બહાદુર; રક્ષક; પીર 7 બોય
દસ્તાન વાર્તા 5 બોય
દસ્તગીર બહાદુર; રક્ષક; પીર 6 બોય
દાઉદી એક ફુલ 3 બોય
દૌલત ધન 5 બોય
દ્વાર શાસક;ન્યાયાધીશ 2 બોય
દવમહ તાડના વૃક્ષનો પ્રકાર 5 બોય
દવમત તાડના વૃક્ષનો પ્રકાર 8 બોય
દવૂદ પ્રિય; ડેવિડ નામનાં એક પયગંબર 8 બોય
Dawoud (દાવૌદ) A prophet's name; 5 બોય
દવૂદ પ્રિય; ડેવિડ નામનાં એક પયગંબર 8 બોય
દયીમ શાશ્વત; હંમેશાં 7 બોય
દય્લમ પયગંબરના જીવનસાથીનું નામ 2 બોય
દય્યન એક મહાન શાસક; ન્યાયાધીશ; રક્ષક 7 બોય
દય્યાર નિવાસી 11 બોય
દેયિન ધાર્મિક 6 બોય
દેઅન ધર્મ 6 બોય
દીબ વરુ 7 બોય
દિદાર દ્રષ્ટિ 1 બોય
દિન ધર્મ; વિશ્વાસ; પરિપ્રેક્ષ્ય 1 બોય
દિલશાદ ખુશ 8 બોય
ધાકીર જે અલ્લાહને સ્મરણ કરે છે 6 બોય
ધકીય બુદ્ધિશાળી; તેજસ્વી 4 બોય
ધક્વાન બુદ્ધિશાળી 8 બોય
ધુલ ફિકાર પયગંબરની તલવારનું નામ 7 બોય
ધૂલ ફિકર પયગંબરની તલવારનું નામ 6 બોય
ધુ -લ -જલાલી કીર્તિ અને ઉદારતાનો અલ્લાહ 5 બોય
દીંર મોંઘુ લાકડા 5 બોય
દીબાજ રેશમ વસ્ત્રનો પ્રકાર 9 બોય
દીદાર દ્રષ્ટિ 9 બોય
દીહ્યાહ સેના ના સેનાપતિ 1 બોય
દીહ્યાત પયગંબર મુહમ્મદ સાથી 4 બોય
દિલ નવાઝ મોહક; પ્રેમિકા; રખાત; સુખદાયક હૃદય;મન 9 બોય
દિલફરોજ મોહિત કરવું; આકર્ષક 1 બોય
દિલાવર બેજવાબદાર વ્યક્તિ 5 બોય
દિલબર સ્નેહી 1 બોય
દિલેર બહાદુર; સાહસિક 3 બોય
દિલકશ મનોહર; આકર્ષક 1 બોય
દિલનવાજ઼ મોહક; પ્રેમિકા; રખાત; સુખદાયક હૃદય;મન 9 બોય
દિન ધર્મ; વિશ્વાસ; પરિપ્રેક્ષ્ય 9 બોય
દિનાર સોનાનો સિક્કો 1 બોય
દિનરાહ સોનાનો સિક્કો 1 બોય
દીરાર જૂનું અરબી નામ 5 બોય
દિરસ વિદ્વાન 6 બોય
દિરબસ સિંહ 8 બોય
દીર્ઘમ સિંહ 6 બોય
દિર્યાસ સિંહ 4 બોય
દિવાન શાહી અદાલત; ન્યાયનો આધીકરણ 6 બોય
દિવાન મુહંમદ પયગંબર મુહમ્મદની અદાલત 8 બોય
દિયા અલ દિન આસ્થાની ચમક 7 બોય
દિયા ઉદીન આસ્થાની ચમક 7 બોય
Showing 1 - 100 of 110