ઉ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઉ' થી શરૂ થતા 62, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 62 of 62
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ઉબાદઃ જૂનું અરબી નામ; બંદગી 2 બોય
ઉબાદ ભક્તો 1 બોય
ઉબદાહ જૂનું અરબી નામ; બંદગી 1 બોય
ઉબીદ ઉપાસક; વિશ્વાસુ 1 બોય
ઉબૈદાહ ભગવાન નો સેવક 1 બોય
ઉબીદુલ્લાહ અલ્લાહ નો સેવક 1 બોય
ઉબય જૂનું અરબી નામ 4 બોય
ઉબય્દ ઉપાસક; વિશ્વાસુ 8 બોય
ઉબીદાહ , ઉબય્દાહ ભગવાન નો સેવક 9 બોય
ઉબય્દુલ્લાહ અલ્લાહ નો સેવક 8 બોય
ઉબય્ય ઉચ્ચ આત્મસન્માન સાથે 2 બોય
ઉદિલ , ઉદાય્લ જૂનું અરબી નામ 11 બોય
ઉફ્તમ શ્રેષ્ઠ; સૌથી પ્રખ્યાત 7 બોય
ઉહઇદાહ વચન 7 બોય
ઉજબ આશ્ચર્ય 7 બોય
ઉજાલા એક જે પ્રકાશને ફેલાવે છે; તેજસ્વી 9 બોય
ઉકાશાહ તંતુ; કરોળિયાની જાળ; કરોળીયાનુ જાળુ 6 બોય
ઉમારહ જૂનું અરબી નામ; નિવાસસ્થાન 9 બોય
ઉમિર બીજો ખલીફા; બુદ્ધિશાળી 8 બોય
ઉમર બીજો ખલીફા; બુદ્ધિશાળી 8 બોય
ઉમય્ર બીજો ખલીફા; બુદ્ધિશાળી 6 બોય
ઉમ્દાહ મદદ 2 બોય
ઉમ્દાતુદ્દાવ્લાહ રાજ્યનું સમર્થન 7 બોય
ઉમેર બીજા ખલીફાનું જીવન નામ 3 બોય
ઉમીદ આશા; અપેક્ષા; તમન્ના; ઇચ્છા; ભરોસો;તૃષ્ણા 2 બોય
ઉમરન સમૃદ્ધિ 22 બોય
ઉનીસ પ્રેમ; સ્નેહ 1 બોય
ઉનાળ યોદ્ધો; મજબૂત પ્રકૃતિ 3 બોય
ઉનાય્સ પ્રેમ; સ્નેહ 8 બોય
ઉન્સર ઉત્પત્તિ; તત્વ; સંકલ્પ 1 બોય
ઊકાબ ગરૂડ 6 બોય
ઉકબા પયગંબર મુહમ્મદના સાથી 5 બોય
ઉક્બહ દરેક વસ્તુનો અંત 22 બોય
ઉરૈફ ખુશ્બુદાર 1 બોય
ઉર્ફી લોકપ્રિય કવિનું નામ 1 બોય
ઊર્મિએ એક બાઇબલ પયગંબર 8 બોય
ઉર્વાહ માર્ગદર્શિત; સહકાર 8 બોય
ઉસામઃ સિંહ 1 બોય
ઉસૈમ સિંહ નું બચ્ચું 9 બોય
ઉસમા સિંહ 1 બોય
ઉસમાહ સિંહ 9 બોય
ઉસય્દ નાનો સિંહ 7 બોય
ઉશાલ 7 બોય
ઉશ્માંન્ગની ઇસ્લામના ચોથા ખલીફા 8 બોય
ઓસ્મન, ઉસ્માન વિશ્વસનીય મિત્ર 5 બોય
ઉસમાનઃ સાપનું બચ્ચું 5 બોય
ઉસરાત આશ્રય 8 બોય
ઉસવાહ નમૂના; નમૂનો 9 બોય
ઉતૈબ નમ્રતા 8 બોય
ઉતાઇફ કરુણાશીલ 3 બોય
ઉતૈક નિષ્કપટતા 5 બોય
ઉતૈરાહ સુગંધિત 6 બોય
ઉત્બહ દ્વાર 7 બોય
ઉથલ એક પર્વતનું નામ 8 બોય
ઊથમન ત્રીજા ખલીફાનું નામ 5 બોય
ઉવીમ બદ્રની લડાઇમાં ભાગ લેનાર એક સહાબીનું નામ 22 બોય
ઉવીસ પયગંબરનો સાથી 1 બોય
ઉવાયમ તરતું; આનંદિત 3 બોય
ઉજૈબ તાજા 5 બોય
ઉજૈર કીમતી; એક નબી નું નામ 3 બોય
ઉઝય્ર કીમતી; એક નબી નું નામ 1 બોય
ઉજરત કુમારિકા 5 બોય
Showing 1 - 62 of 62