ઢ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે 'ઢ' થી શરૂ થતા 6, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 6 of 6
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ધાકીર જે અલ્લાહને સ્મરણ કરે છે 6 બોય
ધકીય બુદ્ધિશાળી; તેજસ્વી 4 બોય
ધક્વાન બુદ્ધિશાળી 8 બોય
ધુલ ફિકાર પયગંબરની તલવારનું નામ 7 બોય
ધૂલ ફિકર પયગંબરની તલવારનું નામ 6 બોય
ધુ -લ -જલાલી કીર્તિ અને ઉદારતાનો અલ્લાહ 5 બોય
Showing 1 - 6 of 6