ખ થી શરૂ થતા મુસ્લિમ બાળક ના નામ અર્થ સાથે.

અમારી પાસે ' ખ' થી શરૂ થતા 86, મુસ્લિમ બાળક નામ છે
Showing 1 - 86 of 86
નામ અર્થ અંકશાસ્ત્ર જાતિ પસંદ કરો
ખાબ્બાબ જે ચાલે છે; ટ્રotટિંગ; ચાલવું 9 બોય
ખાબિર જાણકાર 5 બોય
ખાદિમ અલ્લાહ નો સેવક 1 બોય
ખાદીન શ્રેષ્ઠ મિત્ર 11 બોય
ખાફીદ સરળ; આરામદાયક; સુંવાળું 3 બોય
ખાફીઝ સરળ; આરામદાયક; સુંવાળું 7 બોય
ખીર અલ દિન સદ્ભાવના 6 બોય
ખૈર ઉદીન વિશ્વાસપાત્ર 6 બોય
ખીરી , ખીર્ય સેવાભાવી; ઉપકારી 11 બોય
ખીરુદ્દીન ધર્મની બક્ષીશ (ઇસ્લામ) 9 બોય
ખૈરુલ માનવજાતના પાક પયગંબર મુહમ્મદનું વિશેષ નામ 8 બોય
ખીરુલ બશર માનવતાની શ્રેષ્ઠતા; એક વિશિષ્ટ નામ 3 બોય
ખૈરી સેવાભાવી; ઉપકારી 9 બોય
ખીસ્તા સુંદર 6 બોય
ખાક રેતી; માટી; સૂચવવા માટે વપરાય છે 4 બોય
ખાલાફ વંશ; વારસદાર 3 બોય
ખાલાફ હસન હસન થી અનુગામી 1 બોય
ખલામ અલ્લાહનો કેદી 1 બોય
ખલ્દૂન આબાદ; જૂનું અરબી નામ 8 બોય
ખાલ્દુન આબાદ; જૂનું અરબી નામ 8 બોય
ખાલીદ પાલનકારી; અજર અમર; અનંત 1 બોય
ખલીલ , ખલીલ સુંદર અને સારા મિત્ર 8 બોય
ખાલિક યોગ્ય; નમ્ર; નિર્માતા 5 બોય
ખ઼ાલિદ પાલનકારી; અજર અમર; અનંત 9 બોય
ખાલીદ બિન વાલીદ પયગંબર માટે જનરલ 11 બોય
ખલીફા અનુગામી; સુબેદાર; ખલીફા 3 બોય
ખાલીફાહ અનુગામી; ખલીફા 11 બોય
ખલીલ સુંદર અને સારા મિત્ર 8 બોય
ખલીલ અલ અલ્લાહ આ પદવી અલ્લાહના મિત્ર પયગમ્બર ઇબ્રાહિમને આપવામાં આવ્યો હતો 1 બોય
ખાલીલુલ્લાહ અલ્લાહનો સાથી; એક વિશેષ નામ 8 બોય
ખાલિક યોગ્ય; નમ્ર; નિર્માતા 4 બોય
ખાલીકુસ સુભાન ગર્વ ને લાયક (અલ્લાહ) 1 બોય
ખલીકુજ જમાન લાયક વ્યક્તિ 7 બોય
ખાલિસ શુદ્ધ; પ્રકાશિત 6 બોય
ખાલ્લાદ જૂનું; વૃદ્ધ 22 બોય
ખાન નેતા; શાસક; મુસ્લિમ રાજાનું બિરુદ 7 બોય
ખાન્દાવાર હસવું 9 બોય
ખાકન મહાન રાજા 7 બોય
ખસી પાક; ધાર્મિક 11 બોય
ખાશીફ ઇચ્છા 8 બોય
ખાસીબ ઉપયોગી; ફળદ્રુપ 5 બોય
ખતીબ વક્તા; ઉપદેશક;ધાર્મિક મંત્રી 7 બોય
ખતીબ વક્તા; ઉપદેશક;ધાર્મિક મંત્રી 6 બોય
ખાતિર હૃદય; વિચાર 4 બોય
ખાવર પૂર્વથી પશ્ચિમ 8 બોય
ખાવ્લી હરણ; એક સાહબીનું નામ 1 બોય
ખાવ્વાસ 5 બોય
ખાવ્વાત જીવનસાથીનું નામ 6 બોય
ખાયામ ઇરાની કવિ; તંબુ 6 બોય
ખયાલ વિચાર; એકાગ્રતા 22 બોય
ખયરી સેવાભાવી; ઉપકારી 9 બોય
ખાયુમ હંમેશાં 7 બોય
ખય્યામ તંબુ બનાવનાર 3 બોય
ખાય્યત દરજી 1 બોય
ખાય્યીર ઉદાર 7 બોય
ખાઝીન ખજાનચી 6 બોય
ખીદશ પયગંબર મુહમ્મદ સાથી 6 બોય
ખીદ્ર લીલા 5 બોય
ખીરાશ ખંજવાળ; ઘસવું 11 બોય
ખિજાર એક પયગંબરનું નામ 1 બોય
ખોદા દાદ અલ્લાહને અલ્લાહની આપેલી ભેટ પ્રદાન કરેલ 4 બોય
ખોગ મોહિત કરવું; મનોરમ 5 બોય
ખોઉર્ય મૌલવી 8 બોય
ખુબીબ ઝડપી ચાલ 9 બોય
ખુબય્બ ઝડપી ચાલ 7 બોય
ખુદા બખ્શ અલ્લાહની ભેટ (અલ્લાહ) 4 બોય
ખુલીફાહ ખલીફાનું એક સ્વરૂપ 5 બોય
ખુલાય્દ કાયમી; નબીનો એક સાથી 1 બોય
ખુલુસ સ્વચ્છતા;શુદ્ધતા 2 બોય
ખુનાય્સ છુપાયેલું 9 બોય
ખુરામ વાઘ 9 બોય
ખુરય્મ જીવનસાથીનું નામ 7 બોય
ખુર્રમ ખુશખુશાલ; ખુશ 9 બોય
ખુર્શીદ તેજસ્વી સૂર્ય અથવા ખુશ મિજાજ; સૂર્ય 9 બોય
ખુશ બખ્ત નશીબદાર; સૌભાગ્ય 1 બોય
ખ઼ુશાલ સુખી; સમૃધ્ધ 8 બોય
ખુશ્બખ્ત નશીબદાર; સૌભાગ્ય 1 બોય
ખુશદિલ સુખી હૃદય 11 બોય
ખુશહાલ સુખી; સમૃધ્ધ 7 બોય
ખુશ્તર આનંદથી ઘેરાયેલા 7 બોય
ખુઝીમાહ , ખુઝય્માહ જૂનું અરબી નામ 5 બોય
ખુઝાયમાં જૂનું અરબી નામ 7 બોય
ખુજ઼ય્માહ જૂનું અરબી નામ 6 બોય
ખ્વાજા ઉસ્તાદ; માલિક 9 બોય
ખ્વાજુન ચળવળ; ખસેડવું 5 બોય
ખૈબર મશહૂર પાસ 6 બોય
Showing 1 - 86 of 86